Gjøvik kommune

Varsel om oppstart - Kopperud Bydelssenter

Varsel om oppstart - Kopperud Bydelssenter

Frist for innspill til varsel om oppstart av planarbeid og utbyggingsavtale er 26.09.2022

Hvem fremmer planen?

Plan 1 AS varsler på vegne av Kopperud Utvikling AS oppstart av arbeid med detaljregulering og utbyggingsavtale for Kopperud Bydelssenter, planID 05020401.

Planområdet

Planområdet er på ca. 40 daa og ligger sentralt på Kopperud, ca.3 km sørvest for Gjøvik sentrum. Området er avgrenset av Kalkvegen i sørvest, Vestre Totenveg og Fagerlivegen i øst og eksisterende boligbebyggelse langs Melbyvegen og Sandvegen i nord. Planområdet består av gnr/bnr 64/21, 64/44, 64/80, 64/243, 64/265, 64/279, 64/280, 64/281, 64/282,64/284, 64/372, del av 64/1 og 64/240, samt del av tilstøtende vegarealer (64/26, 64/95, 64/190, 64/198, 64/190, 1111/4, 1111/5 og 0/0) og del av tilstøtende boligeiendommer langs Kalkvegen (64/29, 64/73, 64/81, 64/90, 64/91, 64/236, 64/238, 64/239 og 64/271).

I kommuneplanens arealdel 2020-2032, vedtatt 29.10.2020, er området avsatt som sentrumsformål, næringsformål/tjenesteyting, boligbebyggelse, grønnstruktur/friområde, kollektivnett og veg- og fortauforbindelser. Deler av arealene langs Vestre Totenveg ligger innenfor faresone for støy, og hele området er omfattet av infrastruktursone med krav om tilknytningsplikt for fjernvarme.

I kommuneplanens bestemmelse § 9-5.2 vises det til at Kopperud er et bydelssenter, og det settes konkrete krav til hvilke hensyn som skal innfris i utvikling av bydelssenteret.

Planområdet omfattes av reguleringsplan for Kopperud senter (PlanID 0502195) vedtatt 05.02.1998. Arealene er regulert til blokkbebyggelse, forretning, bensin-/serviceanlegg, offentlig barnehage, kjøreveg, gangveg, torg, taxiholdeplass, felles parkeringsplass, felles adkomst, friområde, vegetasjonsbelte, trafo og frisiktsone. Ny reguleringsplan for Kopperud bydelssenter vil erstatte hele denne planen.

En del av Vestre Totenveg omfattes av reguleringsplan for Engehaugen og Kopperud sentrum (PlanID 0520050) vedtatt 24.07.1969. Mindre deler av denne planen vil endres og dette gjelder arealer som er regulert til vegareal og evt. boligformål i forbindelse med frisiktsoner.

Konsekvensutredning

Tiltaket utløser krav til konsekvensutredning iht. Plan- og bygningslovens § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Utbyggingsavtale

Iht. Plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det samtidig at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale mellom Gjøvik kommune og Kopperud Utvikling AS.

 

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for en oppgradering av Kopperud bydelssenter med ny næringsbebyggelse og boligbebyggelse samt publikumsrettet virksomhet rundt felles uteoppholdsarealer/torg ved ny og mindre arealkrevende parkeringsløsning. Det skal etableres nye leke- og uteoppholdsarealer av god kvalitet.

Aktuelle formål i detaljreguleringen er sentrumsformål (evt.boligbebyggelse, tjenesteyting, forretningsformål, bensinstasjon/vegserviceanlegg), ulike trafikkformål, grønnstruktur/friområde og lekeområder.

Planområdet kan du se i geoinnsyn her.

 

Medvirkning

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til:

Plan 1 AS v/Ragnhild Storstein, Balder Allè 2, 2060 Gardermoen, eller på epost til rag@p1.no evt. mobil: 959 20 027.

Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 26. september 2022.

Det vil også bli anledning til å komme med merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig høring. Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling.