Varsel om planoppstart - Detaljregulering for Brusveskogen

Frist for å komme med innspill er 11. oktober 2023.

Oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles det oppstart av reguleringsplan for nytt boligområde i Brusveskogen, i Hunndalen. Det varsles samtidig å oppheve de deler av gjeldende plan som overlapper med den nye.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles også oppstart av mulige forhandlinger om utbyggingsavtale.

Forslagsstiller er Tomtepartner Norge AS, med Areal+ som plankonsulent. Informasjon om planoppstarten finner du på Areal+ sin hjemmeside.

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planen er å lage en reguleringsplan for oppføring av variert boligbebyggelse, med fellesarealer, en gjennomgående grønnstruktur og et internt vegsystem. Vegsystemet er tenkt påkoblet til eksisterende boligområde i øst via Tegnestiften og til gangbro og eksisterende gang- og sykkelvegnett i sør. 

Planområdet

Planavgrensningen ser du på Gjøvik kommunes kartportal. Planområdet ligger som en forlengelse av boligområdet på Brusvehagen. Det omfatter i hovedsak eiendom 69/643 (utbyggingsområdet), men det er tatt med tilleggsareal for å sikre plass til adkomstveg m.m. Planavgrensningen er foreløpig og kan bli innsnevret når detaljene i planforslaget avklares.

Plandokumenter

Innspill til planarbeidet

Frist for å komme med innspill er 11. oktober 2023.

Innspill sender du til Areal+ AS v/ Espen Brustuen; espen.brustuen@arealpluss.no, ev. per post: Storgata 64A, 2609 Lillehammer.

Kopi sendes Gjøvik kommune: postmottak@gjovik.kommune.noev. per post: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik.