Gjøvik kommune

Varsel om planoppstart - Kvartal 25

Varsel om planoppstart - Kvartal 25

Frist for innspill til varsel om oppstart av planarbeid og utbyggingsavtale er 2. desember 2022

Hvem fremmer planen?

Feste Kapp AS fremmer planen på vegne av Kvartal 25 Gjøvik AS.

Planområdet

Planområdet ligger i Gjøvik sentrum mellom Gjøvik kirke og Gjøvik fengsel, og omfatter gnr./bnr. 67/908-10, del av 67/902 og del av 67/651, samt tilstøtende vegareal i Kirkegata, Svolders gate, Hunnsvegen og Hans Mustads gate. Du finner planområdet i geoinnsyn

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å oppføre ny bebyggelse for offentlig-privat tjenesteyting, i form av Blå Kors rehabiliteringssenter på eiendommene Kirkegata 12 og Kirkegata 14. Eksisterende bebyggelse på disse eiendommene vil bli foreslått revet. Planforslaget foreslår å bygge volumer på fire etasjer med saltak. 

Utbyggingsavtale

Samtidig kunngjøres oppstart av mulig forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Kvartal 25 Gjøvik AS og Gjøvik kommune.

Kom med innspill til planen 

Innspill eller kommentarer kan sendes til:

Feste Kapp AS v/ Einar Nordengen på

Frist for å komme med innspill er 2. desember 2022

Dokumenter i saken

Lovhjemmel

Plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-14 og 17-4.