Gjøvik kommune

Varsel om utvidet planområde for Østby terrasse

Varsel om utvidet planområde for Østby terrasse

Frist for å komme med innspill er 19. mars 2023.

Varsel om utvidet planområde

Det ble varslet oppstart for planarbeid for Østby terrasse 21.mars 2021. Underveis i planarbeidet har det blitt behov for å utvide planområdet i forhold til det som tidligere har blitt varslet. Utvidelsen gjelder i hovedsak tilleggsareal for nytt fortau langs vestsiden av Vestre Totenveg for å sikre sammenhengende og trygg ferdsel fra boligområdet til Vind Idrettsplass, samt videre til skole.

Utvidet areal er vist med skravur på kartskisse.

Forslagsstiller er Mesterhus Innlandet AS og ANKR rådgivning AS er plankonsulent.

Merknader på utvidelsen må sendes

ANKR rådgivning AS, Storgata 14, 2815 Gjøvik eller på e-post til post@ankr.no

Innspillsfrist til utvidet planområde er satt til 19.mars 2023.