Gjøvik kommune

Planer til høring

Vedtak om å oppheve eldre arealplaner

Klagefrist er 1. juni 2022.

Vedtak

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i møte den 20. april 2022 (sak 45/2022) å oppheve 19 eldre arealplaner, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. Vedtaket leser du her (PDF, 320 kB).

Disse eldste planene har ikke noen juridisk betydning, siden de er overstyrt av nyere reguleringsplaner, kommuneplanens arealdel og/eller kommunedelplan for bygningsvern (Gjøvik sentrum).

For de planene som dekker store arealer, varsler vi om opphevingsvedtaket her på hjemmesiden og ved annonse i avisen. For planer som dekker mindre områder, varsler vi også grunneierne direkte.

Bakgrunn for saken

I Gjøvik kommune er det mange eldre tomtedelings-, bebyggelses- og reguleringsplaner som vi ønsker å oppheve. Dette for å:

  • Gjøre det enklere for innbyggere, utbyggere og oss selv (kommunen) å finne riktig plan i forbindelse med for eksempel byggesøknader
  • Redusere behovet for dispensasjoner
  • Redusere behovet for dobbeltbehandling etter både detaljplan og kommuneplan
  • Forberede framtidig automatisk regelsjekk i byggesaker

De enkelte planene som er opphevet

Plan-id 05020001A Byplan for Gjøvik m/senere endringer

Planen ble vedtatt 15. juni 1861 og fastla kvartalsstrukturen i sentrumsområdene i Gjøvik. Planen har verken arealformål eller egne bestemmelser, og arealbruken er nå styrt av nyere vedtatte reguleringsplaner, kommunedelplan for bygningsvern og kommuneplanens arealdel. Den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Byplan for Gjøvik (PDF, 4 MB)

Plan-id 05020001B Gjøvik byutvidelse m/senere endringer

Planen ble vedtatt 8. september 1922 som ledd i byutvidelsen som fant sted på samme tid. Planen har verken arealformål eller egne bestemmelser, og arealbruken er nå styrt av nyere vedtatte reguleringsplaner, kommunedelplan for bygningsvern og kommuneplanens arealdel. Den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Gjøvik byutvidelse (PDF, 13 MB)

Plan-id 05020003 Reguleringsplan for Engelandsjordet, R. Nordraaks gate, endret vegføring

Planen er en endring av Gjøvik byutvidelse (Plan-id 05020001B) og ble vedtatt 23. mai 1934. Planen viser en gatestruktur, men har verken arealformål eller egne bestemmelser. Arealbruken er nå styrt av nyere vedtatt reguleringsplan (Gjøvik sentrum nord) og kommuneplanens arealdel. Den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Engelandsjordet, R. Nordraaks gate, endret vegføring (PDF, 13 MB)

Plan-id 05020005 Reguleringsplan for Øvre og nedre Gjøvikjordet

Planen viser en gate- og tomtestruktur, men har verken arealformål eller bestemmelser. Arealbruken er nå styrt av nyere vedtatte reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. Den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Reguleringsplan for Øvre og nedre Gjøvikjordet (PDF, 6 MB)

Plan-id 05020008 Reguleringsplan for Fritjof Nansens veg - Per Sivles veg

Planen er en endring av Gjøvik byutvidelse (Plan-id 05020001B) og ble vedtatt 12. mars 1946. Planen viser en gatestruktur, men har verken arealformål eller egne bestemmelser. Arealbruken i området er nå styrt av nyere vedtatte reguleringsplaner, kommunedelplan for bygningsvern og kommuneplanens arealdel. Den gamle planen  har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Reguleringsplan for Fritjof Nansen veg - Per Sivles veg  (PDF, 2 MB)

Plan-id 05020014 Reguleringsplan for utvidelse av Strandgata, Øvre Torvgate, Hunnsvegen mm 

Planen er en endring av Byplan for Gjøvik (plan-id 05020001A) og Gjøvik byutvidelse (Plan-id 05020001B) og ble vedtatt 24. juni 1950. Planen viser en gate- og parkstruktur, men har verken arealformål eller egne bestemmelser. Arealbruken i området er nå styrt av nyere vedtatte reguleringsplaner, kommunedelplan for bygningsvern og kommuneplanens arealdel. Den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Reguleringsplan for utvidelse av Strandgata, Øvre Torvgata, Hunnsvegen mm, kart 1 (PDF, 8 MB)
Plankart: Reguleringsplan for utvidelse av Strandgata, Øvre Torvgata, Hunnsvegen mm, kart 2 (PDF, 3 MB)

Plan-id 05020021 Reguleringsplan for Marcus Thranesgt. 22, Wergelandsgate

Planen er en endring av Byplan for Gjøvik (plan-id 05020001A) og Gjøvik byutvidelse (Plan-id 05020001B) og ble vedtatt 20. april 1955. Planen viser arealformål, men har ikke egne bestemmelser. Arealbruken er i området er nå styrt av nyere vedtatte reguleringsplaner, kommunedelplan for bygningsvern og kommuneplanens arealdel. Den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Reguleringsplan for Marcus Thranesgt. 22, Wergelandsgate (PDF, 4 MB)

Plan-id 05020023 Bebyggelsesplan langs Mustads vei (Mathias Topps veg)

Planen ble stadfestet av Kommunaldepartementet 6. november 1957. Planen viser en tomte- og vegstruktur, men har ikke arealformål. Bebyggelsesplanen har bestemmelser, men arealbruken er nå styrt av kommuneplanens arealdel. Den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Bebyggelsesplan langs Mustads vei (PDF, 4 MB)
Bestemmelser: Bebyggelsesplan langs Mustads vei (PDF, 303 kB)

Plan-id 05020024 Reguleringsplan for Kirkeby-Øvre Gjøvik

Planen skisserer arealformål for industri, veger, bolig og grøntarealer, og ble stadfestet av Kommunal- og arbeidsdepartementet 9. mai 1957. Planen har ikke egne bestemmelser, og arealbruken er styrt av nyere vedtatte reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. Den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Reguleringsplan for Kirkeby-Øvre Gjøvik (PDF, 6 MB)

Plan-id 05020026 Detaljplan, vegplan og tomtedelingsplan ved Kirkeby (annonsert)

Planen skisserer tomte- og vegstruktur ble stadfestet av Kommunaldepartementet 6. mai 1958. Planen har ikke egne bestemmelser, og arealbruken er styrt av nyere vedtatte reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. Den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Detaljplan ved Kirkeby (PDF, 4 MB)
Plankart: Tomtedelingsplan ved Kirkeby (1) (PDF, 2 MB)
Plankart: Tomtedelingsplan ved Kirkeby (2) (PDF, 733 kB)

Plan-id 05020030 Reguleringsplan for Gjøvik gård

Planen dekker områdene for Gjøvik gård og er vedtatt 12. mai 1960. Planen har ikke egne bestemmelser. Arealene er senere vedtaksfredet etter kulturminneloven, i tillegg til at de er dekket av kommunedelplan for bygningsvern og tilhørende fysisk utvikling i Gjøvik sentrum (verneplanen). Den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Reguleringsplan for Gjøvik gård (PDF, 2 MB)

Plan-id 05020031 Reguleringsplan for Kolonien i Vestre Totenveg

Planen ble stadfestet av Kommunaldepartementet 13. november 1961. Planen viser arealformål, og den har egne bestemmelser. Arealbruken er nå styrt av nyere vedtatte reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. Den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Reguleringsplan for Kolonien i Vestre Totenveg (PDF, 7 MB)
Bestemmelser: Reguleringsplan for Kolonien i Vestre Totenveg (PDF, 12 MB)

Plan-id 05020032A Reguleringsplan for Deler av Fredheim-Hunndalen

Planen ble stadfestet av Kommunal- og arbeidsdepartementet 25. juli 1961. Planen viser arealformål, og den har egne bestemmelser. Arealbruken er nå styrt av nyere vedtatte reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. Den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Reguleringsplan for Deler av Fredheim-Hunndalen (PDF, 770 kB)
Bestemmelser: Reguleringsplan for Deler av Fredheim-Hunndalen (PDF, 568 kB)

Plan-id 05020033 Reguleringsplan for Skolen-Øvre Torggt

Planen ble stadfestet av departementet 22. november 1961. Planen har hverken arealformål eller egne bestemmelser. Arealbruken er nå styrt av nyere vedtatte reguleringsplaner og kommunedelplan for bygningsvern og tilhørende fysisk utvikling i Gjøvik sentrum (verneplanen).

Plankart: Reguleringsplan for Skolen-Øvre Torggt (PDF, 2 MB)

Plan-id 05020037 Tomteinndelingsplan for Kirkebyskogen

Planen ble vedtatt av bygningsrådet 7. mai 1963. Planen viser en tomte- og gatestruktur, men har ikke egne bestemmelser. Arealbruken er nå styrt av nyere reguleringsplan og kommuneplanens arealdel. Den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Tomteinndelingsplan for Kirkebyskogen (PDF, 2 MB)

Plan-id 05020038 Reguleringsplan for Fahlstrøms plass

Planen ble stadfestet av Kommunaldepartementet 8. august 1963. Planen viser parkområdet med tilhørende gater. Planen har hverken formål eller egne bestemmelser. Arealbruken er styrt av kommunedelplan for bygningsvern og tilhørende fysisk utvikling i Gjøvik sentrum (verneplanen) og kommuneplanens arealdel. Den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Reguleringsplan for Fahlstrøms plass (PDF, 2 MB)

Plan-id 05020051 Reguleringsplan for området ved Fathøgda

Planen ble vedtatt av kommunestyret 13. november 1968. Planen har arealformål, men ikke egne bestemmelser. Arealbruken er styrt av kommuneplanens arealdel og nyere reguleringsplan. Den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Reguleringsplan for området ved Fathøgda (PDF, 5 MB)

Plan-id 05020060 Reguleringsplan for Del av Gjøvik sentrum

Planen ble vedtatt av kommunestyret 28. juni 1972. Planen har arealformål, men ikke egne bestemmelser. Arealbruken er styrt av kommunedelplan for bygningsvern og tilhørende fysisk utvikling i Gjøvik sentrum (verneplanen), kommuneplanens arealdel og nyere reguleringsplaner. Den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Reguleringsplan for Gjøvik sentrum (Del av) (PDF, 8 MB)

Plan-id 05020067 Reguleringsplan for Hovdetoppen

Planen ble stadfestet av Miljøverndepartementet 22. mars 1973. Planen har arealformål, men ikke egne bestemmelser. Arealbruken er styrt av kommuneplanens arealdel, og den gamle planen har ikke lenger juridisk betydning.

Plankart: Reguleringsplan for Hovdetoppen (PDF, 7 MB)

Informasjon om klagerett

Vedtaket om å oppheve eldre arealplaner kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse i saken.

Eventuell klage på vedtaket må du sende skriftlig og innen 1. juni 2022 til postmottak@gjovik.kommune.no eller Gjøvik kommune, samfunnsutvikling  - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik.