Gjøvik kommune

Vedtak om endring av reguleringsplan for Gjøvik Campus (forenklet prosess)

Vedtak om endring av reguleringsplan for Gjøvik Campus (forenklet prosess)

Klagefrist er 20. mars 2023

Vedtak

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok den 15. februar 2023 endring av reguleringsplan for Gjøvik Campus, jf. plan- og bygningsloven §§12-12 og 12-14. 

Informasjon om endringen

I saksframlegget som lå til grunn for utvalgsvedtaket, er de enkelte endringene beskrevet og gjennomgått. Dette dreier seg i hovedsak om endringer på eiendommen 66/166 som er eid av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) og deler av eiendommen 66/27 som er eid av Gjøvik kommune hvor Sit har opsjon på kjøp.

Plan- og vedtaksdokumenter

Informasjon om klagerett

Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. 

Eventuell klage på vedtaket må du sende skriftlig og innen 20. mars 2023 til postmottak@gjovik.kommune.no

eller pr. brev til: 
Gjøvik kommune
Sektor samfunnsutvikling - Arealplan
Postboks 630
2810 Gjøvik