Vedtak - områdereguleringsplan for Hovdetoppen

Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 30. mars 2023. Klagefrist er 14. juni 2023.

Vedtak

Kommunestyret i Gjøvik vedtok den 30. mars 2023 (sak 43/2023) områdereguleringsplan for Hovdetoppen, jamfør plan- og bygningsloven § 12-12.

Kommunestyret vedtok samtidig å oppheve de delene i flere eldre reguleringsplaner som overlapper med den nye planen, jamfør plan- og bygningsloven § 12-14. Dette gjelder deler av reguleringsplaner for:

Planforslaget vil erstatte deler av disse reguleringsplanene
PlanID Navn Planen er vedtatt
05020108 Brusvehagen øst 8. juli 1981
05020158 Hans Mustads gate sør 5. februar 1992
05020171 Hans Mustads gate 19 gnr/bnr 67/1398 og 67/111 10. mars 1994
05020244 Barnehage Brusvehagen øst 26. september 2002
05020371 Fv. 172 Hans Mustads gate – Marcus Thranes gate, del 1 av gjennomgående sykkelveg 26. november 2015

Planområdet

Områdereguleringen er avgrenset i eksisterende boligbebyggelse mot Hans Mustads gate i øst, Brusveen Gård mot sør, Mathias Topps veg i vest og Fastland i nord. Planområdet er på ca. 306 dekar (daa).

Hensikten med planen

Formålet med reguleringsplanen har vært å avklare bruk og vern av Hovdetoppen. Et viktig element i planen har vært å styrke allmennhetens tilgang til området, og etablere attraktive steder, aktiviteter og turmuligheter for lokalbefolkningen og andre som besøker Gjøvik. I tillegg avklare bruk og vern av det skrånende terrenget rundt toppområdet som er en del av grønnstrukturen og rekreasjonsområdene for byens befolkning.

Å bygge ut boliger på vestsiden av Hovdetoppen i samsvar med kommuneplanens arealdel, er ment å kunne gi inntekter for å realisere utviklingen av selve toppområdet. En ny adkomstveg fra Mathias Topps veg fra vest, skal betjene både toppområdet og de nye boligene langs vegen. 

Plandokumenter

Du kan også gå direkte til digitalt plankart i denne linken): Områdereguleringsplan for Hovdetoppen

Klagerett, klagefrist og innløsning

Parter eller andre med rettslig klageinteresse har rett til å klage på vedtaket (PDF, 24 kB)

Eventuell klage på planvedtaket må du sende sende skriftlig, enten på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no,

eller i brev til:
Gjøvik kommune
Sektor for samfunnsutvikling
Postboks 630
2810 Gjøvik.

Fristen for å sende inn klage er onsdag 14. juni 2023

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning, må du sende kommunen innen tre år fra denne kunngjøringen, jamfør plan- og bygningsloven §§15-2 og 15-3.