Gjøvik kommune

Planer til høring

Vedtatt reguleringsplan for Alm-Sæteren modellflyplass

Klagefrist: 30.06.2021 

Bakgrunn og hensikt 

Kommunestyret har i møte 27. mai 2021, i sak 89/2021, godkjent forslag til detaljregulering for Alm-Sæteren modellflyplass (planID 05020368).

Reguleringsplanen legger til rette for utøvelse av modellflyaktivitet i et skogsområde på åsen mellom Vardal og Snertingdal (Gravåsen).

Reguleringsplanen er en omdisponering av landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel til idrettsformål med tilhørende adkomst og parkering. Planen er utarbeidet på bakgrunn av tidligere vedtatt planprogram og er konsekvensutredet.

Dokumenter 

Plandokumentene finner du under, og via kommunens kart.

Plankart (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser (PDF, 228 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB) med KU og vedlegg:

V1 Anleggsveileder (PDF, 5 MB)

V2 Befaringsrapport kulturminner (PDF, 3 MB)

V4 Vurderinger etter Naturmangfoldloven (PDF, 412 kB)

V5 Støyrapport (PDF, 596 kB)

V6 Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 3 MB)

V7 Merknader ved offentlig ettersyn (PDF, 568 kB)

Vedtak (PDF, 251 kB)

 

Klageadgang

Parter eller andre med rettslig klageinteresse har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om klage på forvaltningsvedtak finner du her.

Klage sendes til:

Gjøvik kommune

Sektor Samfunnsutvikling – Arealplan,

postboks 630

2810 GJØVIK

eller til postmottak i Gjøvik kommune..

Frist for å fremsette klage er: 30. juni 2021.