Gjøvik kommune

Vedtatt reguleringsplan for Kiwi Hunndalen

Vedtatt reguleringsplan for Kiwi Hunndalen

Klagefrist 15. juli 2022

Gjøvik kommunestyre vedtok 16. juni 2022 (sak 96/2022) detaljregulering for Kiwi Hunndalen (planID: 05020405) jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Planområdet er i Hunndalen sentrum og omfatter eiendommene gbnr. 69/60 og 69/264. Planen legger til rette for ny dagligvareforretning med tilhørende infrastruktur, parkering og fortau innenfor samme område som i dag. Planen sikrer at eksisterende bebyggelse kan rives og erstattes med ny forretning innenfor samme konsept som i dag.

Vedtaket av planen opphever de deler av Reguleringsplan Riksveg 4 i Hunndalen (godkjent 9.12.1969, planID 05020052) som overlapper med den nye planen for Kiwi Hunndalen.
 

Klageadgang og krav om innløsning/erstatning for vedtatte planer

Du som er part eller har rettslig klageinteresse, kan klage på kommunestyrets vedtak, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9 og Forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage må du sende skriftlig til postmottak@gjovik.kommune.no eller til Gjøvik kommune, sektor samfunnsutvikling – arealplan, pb. 630, 2810 Gjøvik.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter §§ 15-2 og 15-3 i Plan- og bygningsloven, må du sende til oss innen tre år etter denne kunngjøringen.