Gjøvik kommune

Planer til høring

Vedtatt reguleringsplan - Snertingdalsvegen 1712

Klagefrist: 28. april 2021

Vedtak

Gjøvik kommunestyre vedtok i sitt møte 25. mars 2021, sak 51/2021, detaljregulering for Snertingdalsvegen 1712 (planid: 05020426) i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen legger til rette for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsarealer på Snertingdalsvegen 1712 sentralt i Snertingdal sentrum. Planområdet  er på ca. 8 dekar. Det er avgrenset av Snertingdalsvegen i nord, Ringsjøvegen i vest og boligvegen Stuveekeren i sør.

Planen erstatter delvis «Del av Snertingdal sentrum» (vedtatt 7.8.1980) og «GS-veg i Snertingdal sentrum fv. 249» (vedtatt 18.6.2015) jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

Dokumenter

Dokumentene og også digitalt plankart finner du også via kommunens webkart. Veiledning for å finne dokumentene i kartet:

  • Trykk i planflaten. Det kommer opp en egenskapsboks.
  • Trykk på i (grå sirkel) inne i egenskapsboksen.
  • Det kommer opp en ny boks der plandokumentene er lett synlige. Vær tålmodig, det kan ta litt tid før denne boksen åpner seg.

Informasjon om klagerett / erstatning

Eventuell klage på vedtaket må du sende skriftlig og innen 28. april 2021 til post@gjovik.kommune.no eller Gjøvik kommune, samfunnsutvikling  - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må du fremme innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Klagefrist: 28. april 2021.