Gjøvik kommune

Planer til høring

Vegnavn - Veger innenfor reguleringsplan for Bondelia hage (høring)

Høringsfrist 19. august 2020

Det er behov fir vegnavn på de nye vegene benevnt med f_SGT1, f_SGT2, f_SGT3, f_SGT4 og f_GT2 innenfor den nye detaljreguleringsplanen for Bondelia hage. Hvilke veger dette dreier seg om, ser du i plankartet.

Utvalg for samfunnsutvikling i Gjøvik kommune, foreslår navnet Bondelia hage som fellesnavn på disse sammenhengende vegene. Navnet har sin opprinnelse etter bruksnavnet på grunneiendommen og Bondelia Husmorskole som lå her tidligere.

Navneforslaget er sendt til grunneier, naboer, Gjøvik historielag, Språkrådet og Fylkesmannen i Innlandet for uttalelse, men også andre kan komme med sine synspunkter på vegnavn.

Frist for å uttale seg til navneforslaget er 19. august 2020.

Uttalelser sender du til postmottak@gjovik.kommune.no eller til Gjøvik kommune, sektor samfunnsutvikling - arealplan, pb 630, 2810 Gjøvik.