Klima og energi

Oversikt klima og energi

FN’s klimapanel har i sin femte hovedrapport beskrevet hvordan klodens klima er i endring og hvordan menneskelig aktivitet bidrar til dette.

Klimaendringene skjer nå og medfører blant annet øking i global gjennomsnittstemperatur for land og havoverflate, forsuring av havet, stigning i havnivå, og mer ekstremvær.

Klimaet påvirkes især gjennom vårt energiforbruk og bruken av fossilt brennstoff.

Forskerne tilrår at vi jobber for å legge om vårt energiforbruk og minsker utslipp av de gassene som fører til klimaendringene – dette gjelder spesielt CO2

Arbeidet med klima og energi i Gjøvik kommune

Gjøvik skal være en ledende miljø- og klimakommune i Norge.

Denne målsetting er vedtatt i kommunestyret i Gjøvik. Dette målet skal nås blant annet ved at kommunen skal ha en oppdatert og aktiv Klima- og energiplan. Denne planen skal:

  • Inneholde status over energibruk og utslipp av klimagasser for Gjøvik
  • Vise hvordan energibruken kan endres i en mer klimavennlig retning
  • Vise hvilke tiltak som kan være med til å minske klimagassutslipp i Gjøvik

Kommunedelplan for klima 2018 - 2022 (vedtatt av kommunestyret 3. mai 2018)

Vedlegg til Kommunedelplan for klima 2018 - 2022

Aktuelle lenker

Klimaarbeid i Gjøvik kommune - en film initiert av bl.a. Miljødirektoratet

Miljøstatus.no - om klima

Globalis, om FN’s klimarapport

Sist endret: 06.09.2018