Kommunal planstrategi

Alle kommuner skal innen utgangen av det første året etter kommunestyrevalg behandle og vedta Kommunal planstrategi.

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men en strategisk drøfting hvor det nye kommunestyret får mulighet til å vurdere og ta stilling til hvilke planoppgaver og planbehov som skal prioriteres i kommunestyreperioden. Utgangspunktet er en strategisk drøfting av utviklingstrekk og utfordringer kommunen står overfor. Trenger kommunen nye planer, skal eksisterende planer endres - eller kan tidligere planer tas bort? Ved behandlingen tar kommunestyret også stilling til om gjeldende kommuneplan helt eller delvis skal endres - og om det er behov for nye arealplaner.

Som en del av strategidokumentet fremmes også retningslinjer for hvordan kommunal planlegging skal drives i Gjøvik - og det følger med en planoversikt som viser de sentrale planene i kommunen, med vedtaksår og aktuelt år for rullering eller revisjon.

Kommunestyret vedtok følgende Kommunal planstrategi 2016-2019 for Gjøvik kommune, med tilhørende planoversikt, på sitt møte 17.mars 2016:

Kommunal planstrategi 2016-2019 for Gjøvik kommune

Planoversikt 2016-2019 for Gjøvik kommune

Sist endret: 06.09.2018