Kommuneplan

Om kommuneplanen

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som har en samfunnsdel og en arealdel. Denne skal ivareta både nasjonale, regionale og kommunale mål, interesser og oppgaver - og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Samfunnsdelen skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomheten i kommunen.

Plan- og bygningsloven bestemmer hva kommuneplanen skal inneholde, hvordan vi skal lage planen og hvordan vi skal følge den opp.

Kommuneplanens samfunnsdel - gjeldende plan

Kommuneplanens samfunnsdel - Langtidsplan 2018 - digitalt dokument

Kommuneplanens samfunnsdel - Langtidsplan 2018 - pdf-dokument

...KORTVERSJON av kommuneplanens samfunnsdel

Ut fra visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling" er det trukket opp fem overordnede plangrep som vi skal legge til grunn for arbeidet med samfunnsutviklingen:

  • Gjøvik skal bli mer BY – et urbant og attraktivt regionsenter ved Mjøsa.
  • Gjøvik skal være attraktiv universitetsby – med teknologikompetanse og innovasjonskraft.
  • Gjøvik skal drive offensiv næringsutvikling – for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst.
  • Gjøvik skal være ledende miljø- og klimakommune – kjent for bærekraftige prioriteringer.
  • Gjøvik skal ha velferd, trygghet og livskvalitet – med gode kommunale tjenester og tilbud.

Kommuneplanens arealdel - gjeldende plan

Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva vi skal bruke de ulike arealene i kommunen til. Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir retningslinjer for mer detaljerte planer.

Kommuneplanens arealdel - veileder for utarbeiding og innhold

Tekstdokumenter:

Planbeskrivelse

Bestemmelser og retningslinjer

Konsekvensutredning

Plankart med juridisk virkning:

Plankart (hele kommunen)

Plankart - tegningshefte med utsnitt av deler av kommunen

Tematisk kart 12 - Faresoner og sikringssoner

Tematisk kart 13 - Båndleggingssoner og hensynssoner

Tematisk kart 14 - Støysoner

Tematisk kart 15 - Infrastruktursoner

Tematisk kart 16 - Detaljeringssoner - reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde

Tematisk kart 17 - Krav om felles planlegging

Tematisk kart 18 - Bestemmelsesområder

 Du kan også søke opp din eiendom og finne informasjon om kommuneplanens arealdel i  kartweb (ekstern lenke).

Temakart uten juridisk virkning:

Temakart 19 - Byvekstgrense i Gjøvik byområde

Temakart 20 - Fremtidige veger og gang- og sykkelveger 

Temakart 20 - Fremtidige veger og gang- og sykkelveger - kartutsnitt Gjøvik byområde

Revisjon av kommuneplanen

Kommunestyret skal en gang i hver valgperiode vurdere og eventuelt endre kommuneplanen. Denne vurderingen blir gjort i forbindelse med høring og behandling av Kommunal planstrategi - i det første året i kommunestyreperioden.

Vedtatt Kommunal planstrategi 2016-2019

Et eget Planprogram ligger til grunn for revisjon av gjeldende kommuneplan:

Vedtatt Planprogram  

Gjennom planprogrammet, er det bestemt en gjennomgang og eventuell justering eller revisjon av samfunnsdelen og aktuelle deler av arealdelen.

Som del av planprosessen er det innhentet innspill og synspunkter rundt samfunnsdelen. Disse er oppsummert i fire drøftingshefter som har vært del av vurderingesunderlaget i kommuneplanutvalget for utlagt høringsforslag til revidert samfunnsdel:

1 - Planstruktur og overordnet planinnhold
2 - Utvalgte plantema i kommuneplanen
3 - Langsiktige arealstrategier
4 - Lokale plan- og stedsutviklingsmøter

Kommuneplanens samfunnsdel:

Kommunestyret vedtok 22.mars 2018 ny samfunnsdel i kommuneplanen for Gjøvik. Se gjeldende plan over.

Kommuneplanens arealdel:

Arbeidet med kommuneplanens arealdel skulle i utgangspunktet være begrenset, og revidert planforslag skulle fremmes samtidig med samfunnsdelen. Det har påløpt utredningsoppgaver som krever større ressursbruk enn planlagt. Formannskapet, som kommuneplanutvalg, har derfor åpnet for at vi bruker mer tid på å revidere og ferdigstille arealdelen. Målet er å ha et forslag til revidert arealdel i kommuneplanen klar til etter sommeren 2019 – og med høringsbehandling høsten 2019, vedtak vinteren 2019/2020.

Det ble i 2018 utarbeidet handelsanalyse (med vedlegg) for Gjøvik. Denne er et grunnlagsdokument for å vurdere senterstrukturen og arealer/planbestemmelser for handelsvirksomhet. I tillegg er det i forbindelse med ny areal- og transportstrategi for Mjøsbyen, laget en analyse om sentrumshandelens posisjon i forhold til sentrumsekstern handel.

Det ble gjennomført workshop om kommuneplanens arealdel i formannskapet 24. april 2019 med fokus på handels- og sentrumsutvikling. 
Rapport fra workshop 24.april 2019
Presentasjoner i workshopen

 

Nærmere informasjon - eller spørsmål om revisjon av kommuneplanens arealdel: Åge Andre Michalsen - age-andre.michaelsen@gjovik.kommune.no

Sist endret: 06.02.2019