Samfunnssikkerhet

Oversikt

Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet. Beredskapsplikten er forankret i Sivilbeskyttelsesloven og utdypet i tilhørende forskrift. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utgitt en veileder til forskriften som gir et bredt bilde av kommunenes beredskapsplikt:

Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt

Kommunene plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i såfall kan påvirke kommunene. Resultatet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

Kommunene skal videre utarbeide en beredskapsplan som oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomføres for å håndtere uønskede hendelser. Den overordnede beredskapsplanen skal inneholde plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkning og media. Den skal videre samordne og integrere de øvrige beredskapsplaner i kommunene.  

Oppland fylke

I Oppland foreligger Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap, sist revidert for perioden 2018-2021. Denne gir en oversikt over beredskapsarbeidet i fylket og de ulike beredskapsaktørers roller og ansvar. Den presenterer også det nasjonale risikobildet og ROS-analysen for Oppland, med vurdering av en rekke ulike type hendelser. 

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Oppland 2018-2021

Gjøvik kommune

Kommunestyret godkjente på sitt møte 27.10.2016 oppdatert Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gjøvik kommune 2016, datert 10.oktober 2016. Analysen vurderer en rekke uønskede hendelser - med sannsynligheten, konsekvens og aktuelle tiltak. Forutsettes linger

ROS-analyse for Gjøvik kommune

Kommunestyret godkjente på sitt møte 27.10.2016 oppdatert overordnet Beredskapsplan for Gjøvik kommune. Planen forutsettes til en hver tid være oppdatert - med full gjennomgang av planverk og hovedrevisjon av ressurs- og varslingslister pr. januar hvert år.

Overordnet beredskapsplan for Gjøvik kommune

Beredskapsråd

Gjøvik kommune har et eget beredskapsråd. Dette er kommunens samarbeids- og rådgivningsorgan for beredskapsspørsmål. Rådet ledes av ordfører og består av to politisk valgte representanter, rådmannen som kommunens kriseleder, kommuneoverlege, brannsjef, teknisk driftssjef og representanter fra politiet, forsvaret, sivilforsvaret og kirken. Andre innkalles til møter ved behov.

Rådet har ordinært et fast årlig møte - i februar/mars.

Psykososialt kriseteam

Kommunen er pålagt å ivareta de behov for psykososial støtte som oppstår ved kriser, ulykker og katastrofer. Normalt forsøkes hjelpe- og støttebehov løst av det ordinære tjenesteapparatet. I Gjøvik er det etablert et psykososialt kriseteam - med fagpersonell som har særskilt kompetanse i psykososialt arbeid - som mobiliseres hvis det er særskilte behov eller større hendelser.

Psykososialt kriseteam mobiliseres etter vurdering av behov av nødetatene, legevakt/AMK eller kommunal kriseledelse. Krisetemaet kontaktes etter anmodning fra en av disse instansene gjennom Gjøvik interkommunale legevakt. Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte kriseteamet hvis en har ønske om hjelp.

Egenberedskap

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? 19. oktober lanserte DSB, i samarbeid med Oslo kommune, kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

Hva du alltid bør ha i hjemmet - www.sikkerhverdag.no (ekstern lenke)

Informasjon om kampanjen: Du er en del av Norges beredskap (ekstern lenke)

Sist endret: 22.10.2018