Statistikk og analyse

Årsrapporter

I årsrapportene presenteres en del aktuell statistikk for kommunen og innenfor de ulike sektorer. Legges fram mars/april:

Årsrapport 2016

Nøkkeltallshefter 

I forbindelse med årsrapporteringen legges det fram et eget Nøkkeltallshefte. Dette inneholder befolkningsstatistikk, økonomiske hovedtall og nøkkeltall innenfor de ulike sektorer og tjenester, samt for utvalgte temaområder. Mange av tallene sammenholdes med tilsvarende tall i andre komuner. Hovedpunkter kommenteres.

Det benyttes KOSTRA-tall - og nøkkeltall og kildemateriale fra bl.a. Skoleporten/Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, IMDI og KMD.

Nøkkeltallshefte 2017

Nøkkeltallshefte 2016

Folkehelsestatistikk

Gjøvik kommune legger hvert fjerde år fram en Folhehelseoversikt - sist i 2015. Dokumentet presenterer statistikk rundt helsetilstand og påvirkningsfaktorer og tall fra aktuelle undersøkelser. Gjennom en analyse av påvirkningsfaktorene - med vurdering av årsaker og konsekvenser, utpekes hovedutfordringer og innsatsområder.

Folkehelseoversikt Gjøvik kommune 2015 - med tilgjengelig statistikk og grafer oppdatert pr. august 2017

Folkehelseinstituttet utgir hvert år en Folkehelseprofil for landets kommuner. Statistikk presenteres gjennom et såkalt folkehelsebarometer - med tall og sammeligninger for situasjonen i kommunen i forhold til Oppland og landssnittet:

Folkehelseprofil Gjøvik 2017

Folkehelseprofil Gjøvik 2016

Fylkesstatistikk

Oppland fylkeskommune har utgitt en fylkesstatistikk i forbindelse med arbeidet med regional planstrategi 2016-2019:

Fylkesstatistikk 2017

Sist endret: 06.09.2018