Valg 2019

I 2019 skal det gjennomføres kommunestyre- og fylkestingsvalg. Den offisielle valgdagen er mandag 9. september 2019. I Gjøvik kommune har kommunestyret bestemt at det skal være valgdag også søndag 8. september 2019.

Kommunestyrevalget i Gjøvik kommune - FOR PARTIER OG GRUPPER

Lovgrunnlag

Lovgrunnlag finnes i valglovens kapittel 6 og valgforskriften kapittel 3.

For generell informasjon om listeforslag - se valgdirektoratets hjemmeside (ekstern lenke) og valghåndboka på Regjerningens hjemmeside (ekstern lenke). 

Innleveringsfrist

Frist for innlevering av listeforslag med vedlegg er 1. april 2019 kl. 12.00. Listeforslaget anses som innlevert når det har kommet inn til kommunen.

Innleveringsadresse

Listeforslag med synlig underskrifter (skrives ut, signeres, skannes, sendes) skal sendes elektronisk på fastsatt formular innen fastsatt frist til følgende adresse:

Underskrift på listeforslaget skal være skrift på papir. Listeforslag med originale undeskrifter skal leveres/ettersendes umiddelbart til følgende adresse:

 • Postadresse er Valgstyret i Gjøvik kommune, Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. " Att. Valgstyret i Gjøvik kommune - listeforslag".
 • Ved personlig innlevering ved fremmøte i Gjøvik rådhus i servicetorgets åpningstid - bruk lukket konvolutt som er merket med "Att. Valgstyret i Gjøvik kommune - listeforslag"
Maler for listeforslag og vedlegg

Mal for listeforslag og vedlegg (trykk på lenken)

Kommunestyret vedtok i møte 13. desember 2018 å redusere antallet representanter fra 45 til 41 fra og med kommunestyreperioden 2019-2023. 

Merk følgende i forhold til kanditater:

 • Listeforslag til kommunestyrevalget i Gjøvik kommune må inneholde minimum 7 og maksimum 47 kandiater
 • Partiet/gruppen kan gi inntil 6 kandiater stemmetillegg. Disse merkes ved å benytte STORE BOKSTAVER i kolonnene for navn (fornavn, etternavn), f.år, stilling/bosted  

Merk følgende i forhold til kolonnen stilling/bosted:

 • Bosted skal fylles ut for alle kandidater og angis som følger (følger stemmekretser):
  • Biri
  • Snertingdal
  • Vardal
  • Hunndalen
  • Sørbyen
  • Nordbyen
  • Sentrum
 • Stilling skal ikke fylles ut da det blir for liten plass på den fysiske stemmeseddelen

Merk følgende i forhold til side 2 av listeforslaget:

 • Skal benyttes for å gi opplysninger om de som har skrevet under listeforslaget samt underskrift
 • Gateadresse og postnr. er folkeregistrertført adresse som kan være noe annet enn postadresse
 • Underskrifter skal være skrift på papir

Følgende mal skal benyttes til vedlegg (kandidatenes fødselsdato og adresse) (trykk på lenken) 

Merk følgende i forhold til valgbarhet:

 • For å være valgbar til kommunestyrevalget, må kandiatene på valgdagen være folkeregistrert som bosatt i Gjøvik kommne. Dersom en kandidat ikke er bosatt i Gjøvik kommune når listeforslaget innleveres, må det legges med en erklæring på at kandidaten vil være folkeregistrert som bosatt i Gjøvik kommune på valgdagen. En slik erklæring skal være skriftlig på papir og være underskrevet av kandidaten.
 • Dersom en kandidat ikke er valgbar til kommunestyrevalget pga sin stilling  jfr. kommuneloven § 14 (ekstern lenke) når listeforslaget innleveres, må det legges med en erklæring på at kandidaten vil være valgbar på valgdagen. En slik erklæring skal være skriftlig på papir og være underskrevet av kandidaten
 • Følgende mal for erklæring om valgbarhet kan benyttes
Behandling av listeforslag

Listeforslagene legges ut til offentlig ettersyn så snart de kommer inn.

Frist for tilbakekalling av listeforslag er tirsdag 23. april 2019 kl. 12.00

Valgstyret i Gjøvik kommune avgjør innen den 1. juni 2019 om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. Pr. 29. juni 2018 er dato for valgstyremøte ikke fastsatt.

Dersom listeforslagene ved innlevering ikke oppfyller lovens krav, skal valgmyndighetene gjenom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å brinde forslaget i samsvar med loven. Det samme gjelder erklæring om tilbakekalling av listeforslag.

Valgmyndighetene underretter samtlige kandidater på listeforslagene om at de er satt opp på listeforslag og opplyser om adgangen til å søke om fritak. Valgstyret oppfordrer alle partier/grupper som vil fremme listeforslag om å gjøre kandiater kjent med at de vil bli satt opp på listeforslag og hva dette innebærer dersom man blir valgt inn i kommunestyre og øvrige styrer, råd og utvalg.

Godkjente valglister legges ut til offenlig ettersyn så fort de er godkjent av valgstyret og senest 1. juni 2019.

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremmes innen 7 dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene.

Kontaktinformsjon

Valgstyrets sekretær

Valgstyrets leder

Kommunestyrevalget i Gjøvik kommune - FOR VELGERE 

Tidlig forhåndsstemming innenriks

Velgere som ikke har anledning til å avgi sin stemme ved det det ordinære forhåndsstemmemottaket eller på valgtinget, kan avgi såkalt tidlig forhåndsstemme i rådhusets åpningstid i perioden 1. juli - 9. august 2019.

Det gjøres oppmerskom på at det ikke vil være godkjente valglister tilgjengelig slik at man kun kan stemme på parti/gruppe og at stemmeseddelen ikke skal legges direkte i urnen, men i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten legges sammen med valgkortet (det skrives ut valgkort dersom du ikke har fått dette tilsendt i posten) i en omslagskonvolutt. Omslagskonvolutten legges i urna. Stemmegivningen behandles på en slik måte at kravet til hemmelig valg er ivaretatt.

Dersom du velger å avgi tidlig forhåndsstemme, kan du avgi stemme i den kommunen du ønsker. Stemmegivningen blir sendt til den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni 2019.

Mer informasjon om tidlig forhåndsstemming legges ut når tiden nærmer seg.

Ordinær forhåndsstemming innenriks

Ordinær forhåndsstemming gjennomføres i perioden 10. august - 6. september 2019. Tid og sted vil bli kunngjort når tiden for forhåndsstemming nærmer seg.

Dersom du velger å avgi forhåndsstemme, kan du avgi stemme i den kommunen du ønsker. Stemmegivningen blir sendt til den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni 2019.

Forhåndsstemming utenriks

Du kan forhåndsstemme utenriks fra 1. juli 2019. På Jan Mayen og Svalbard kan du forhåndsstemme til og med 6. september 2019 med mindre sysselmannen på Svalbard fastsetter en annen frist. På øvrige utenrriksstasjoner er siste frist for å forhåndsstemme 30. august 2019.

Merk at du selv er ansvarlig for å stemme tidlig nok slik at stemmegivningen kommer fram pr. post innen tirsdag 10. september 2019 kl. 17.00.

Mer informasjon om forhåndsstemming utenriks vil bli lagt ut når tiden nærmer seg.

Valgting

Valgting i Gjøvik kommune gjennomføres søndag 8. september og mandag 9. september 2018. Tid og sted vil bli kunngjørt når tiden for valgting nærmer seg.

På valgtinget må du stemme i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni 2019.  

Fylkestingsvalget i Innlandet fylke

Oppland og Hedmark fylker slås sammen til Innlandet fylke fra 1. januar 2020.

Du kan avgi stemme til fylkestingsvalget samtidig som du stemmer til kommunestyrevalget.

Informasjon om fylkestingsvalget finnes på Innlandet fylkes hjemmeside (ekstern lenke) 

Kirkevalg

For informasjon om Kirkevalget, se Den Norske Kirkes hjemmeside (ekstern lenke) eller ta kontakt med ditt lokale kirkekontor. 

Sist endret: 06.09.2018