Valg 2019

I 2019 skal det gjennomføres kommunestyre- og fylkestingsvalg. I Gjøvik kommune gjennomføres valget over to dager - søndag 8. september og mandag 9. september. Hvis du vil stemme til begge valgene, må du gjøre det samtidig. Velgere som er manntallsført i Gjøvik kommune stemmer til kommunestyrevalget i Gjøvik kommune og fylkestingsvalget i Innlandet fylke.

Kommunestyrevalget i Gjøvik kommune  

Valgresultat - møtebøker 

Møtebok for kommunestyrevalget i Gjøvik kommune 2019

Møtebok for fylkestingsvalget i Gjøvik kommune 2019 

Oversikt over valgte representanter til kommunestyret i Gjøvik kommune 2019-2023

Partisammendrag slengerstemmer ved kommunestyrevalget i Gjøvik kommune 2019

Valgdirektoratets side for valgresultater  (ekstern lenke)

Valglister til kommunestyrevalget i Gjøvik kommune 

Valgstyret i Gjøvik kommune godkjente i møte 29. mai 2019 følgende valglister: 

 • Arbeiderpartiet 
 • Fremskrittspartiet 
 • Høyre 
 • Kristelig Folkeparti 
 • Liberalistene 
 • Miljøpartiet De Grønne 
 • Partiet De Kristne 
 • Rødt
 • Senterpartiet 
 • SV - Sosialistisk Venstreparti 
 • Venstre 

Du finner oversikt over valglister og kandidater her.Valglistene er også lagt ut i Gjøvik rådhus/servicetorget. 

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne listeforslagene er hjemlet i valgloven § 6-8 jfr. kap. 13. Klagen må være skriftelig og begrunnet og være valgstyret i hende senest 5. juni 2019. Klagen sendes til Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Att. Valgstyret 

Valginformasjon på ulike språk

Valgdirektoratet har publisert informasjonsbrosjyrer på ulike språk (ekstern lenke)  

Manntall og stemmerett 

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn i Gjøvik rådhus. Manntallet ligger ute til og med valgdagen.

Dersom du mener at du eller noen annen er feilaktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes pr. post til Valgstyret i Gjøvik kommune, Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik

Hva er et manntall og er jeg innført der? (ekstern lenke)

Har jeg stemmerett til kommunestyre- og fylkestingsvalget? (ekstern lenke)

Du har stemmerett/er manntallsført i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni. Dersom du er usikker på hvor du er folkeregistrert som bosatt, må du ta kontakt med Skatteetaten/Folkeregisteret slik: 

Dersom du fyller stemmerettsvilkårene, men har vært bosatt i utlandet i mer enn 10 år sammenhengende, må du søke om innføring i manntallet i den kommunen du sist var registrert som bosatt. Dette gjelder ikke de som er ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet eller er del av deres husstand. Les mer om dette og last ned søknadsskjema for innføring i manntallet på Valgdirektoratets hjemmeside (ekstern lenke).

Valgkort   

Du må ikke ha med valgkort for å stemme, men valggjennomføringen vil gå raskere om du har det med.

Gjøvik kommune skal delta i et forsøk med utsending av elektroniske valgkort i regi Valgdirektoratet.  

Dette innebærer at alle som har stemmerett til Gjøvik kommune og som har opprettet digital postkasse, vil få valgkortet tilsendt elektronisk. Lenken tilsendt fra Valgdirektoratet i SMS viser til digital postkasse for velgere som benytter Digipost eller E-boks.

De som ikke har opprettet en digital postkasse, men ikke reservert seg mot elektronisk post,  får valgkortet sitt på en personlig side på valg.no. Du må logge deg inn via ID-porten for å få tilgang til valgkortet. Dersom du har spørsmål om elektronisk valgkort, ta kontakt med Valgdirektoratet på mail post@valg.no

Velgere som har reservert seg mot digital kommunikasjon eller ikke har benyttet ID-porten de siste 18 månedene, får valgkortet på papir via brevpost til folkeregisterført adresse.

Slik ser valgkortet ut på din mobiltelefon

Slik bruker du det digitale valgkortet

Spørsmål og svar fra Valgdirektoratet om valgkort

Lenke til faktaark om valgkort

Legitimasjon 

Alle velgere må ha med godkjent legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde for å få stemme. Valgkort er ikke legitimasjon. 

Må jeg ha med legitimasjon når jeg skal stemme? (ekstern lenke) 

Stemmesedler 

Hva er en stemmeseddel og hvilke endringer kan jeg gjøre? (ekstern lenke) 

Du kan forhåndsstemme i den kommunen du ønsker eller forhåndsstemme utenriks. Stemmen din blir sendt til den kommunen du har stemmerett i. Dersom du stemmer i en annen kommune enn den du har stemmerett i, vil du få utdelt en generell kommunestyreseddel med partinavn. Det samme skjer dersom du stemmer i en kommune som ligger i et annet fylke enn du har stemmerett i. I slike tilfeller får du altså stemt på parti, men får ikke gitt personstemmer til kandidater på valgt liste (kommunestyre- og fylkestingsvalg) eller gitt personstemme på kandidater fra andre lister (kommunestyrevalg). 

Hjelp til å stemme

Kan jeg få hjelp til å stemme? (ekstern lenke) 

Øvrig valginformasjon 

Alle husstander får tilsendt et stemmeseddelsett med alle partilistene som er tilgjengelige til kommunestyrevalget i Gjøvik kommune. Dette er ment som informasjon til velgerne. Du kan, men trenger ikke, å ta med stemmesedlene til valglokalet når du vil stemme. 

Gjøviks Blad har stor valgannonse i sin utgave 3. august. Her finner du generell informasjon om valget og en presentasjon av førstekandidatene til partiene som stiller til valg ved kommuneestyrevalget i Gjøvik kommune. 

Generelt om forhåndsstemming 

Du kan forhåndsstemme ved å møte opp i et forhåndsstemmemottak i en kommune eller en utenriksstasjon. Du trenger altså ikke å avgi forhåndsstemme i den kommunen du har stemmerett/er manntallsført da forhåndsstemmer til andre kommuner blir sendt pr. post. 

Forhåndsstemming innenriks fra 1. juli 

Du kan avgi tidlig forhåndssstemme i Gjøvik rådhus/servicetorget i perioden 1. juli - 9. august på hverdager kl. 08.30 - 15.00

Ved tidlig forhåndsstemming gjelder andre regler enn i den ordinære forhåndsstemmeperioden og på valgdagene. Du vil få en generell stemmeseddel der du kan stemme på parti/gruppe som stiller til valg i din kommune og har ikke mulighet til å gi personstemmer til kandidater. Stemmeseddelen din vil bli lagt i en konvolutt sammen med et valgkort som skrives ut på stedet. Dette gjøres fordi vi må registrere at du har stemt når vi får tilgang til manntallet. Stemmen din vil bli behandlet på en slik måte at ingen vil vite hva du har stemt på. 

Forhåndsstemming utenriks fra 1. juli

Du kan forhåndsstemme utenriks fra 1. juli ved å ta kontakt med en stemmemottaker på en utenriksstasjon. Se nærmere informasjon på Valgdirektoratets hjemmeside (ekstern lenke). 

Dersom du oppholder deg på et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker, kan du brevstemme. Nødvendig valgmateriell vil fås ved de fleste utenriksstasjoner. Dersom du ikke får tak i offisielt valgmateriell, må du ordne nødvendig materiell selv. Valgdirektoratet legger ut veileder for brevstemming på sin hjemmeside  (ekstern lenke) i forkant av valget. 

Forhåndsstemming innenriks fra 12. august 

Du kan forhåndsstemme på følgende steder i Gjøvik kommune: 

 • Gjøvik rådhus - alle hverdager i perioden 12. august - 6. september. Åpningstiden er kl. 08.00 - 15.30 med unntak av onsdag 4. september og torsdag 5. september da vi har åpent kl. 08.00 - 18.00 
 • CC Gjøvik - lørdag 31. august kl. 10.00 - 18.00 

I tillegg vil det bli tatt i mot forhåndsstemmer på følgende steder i løpet av perioden 12. august - 6. september (tidspunkt annonseres på stedet): 

 • Frivilligsentralen/Furubakken mandag 26. august kl. 09.00-10.30
 • Haugtun omsorgssenter mandag 26. august kl. 12.00-14.00 
 • Snertingdal omsorgssenter tirsdag 27. august kl. 09.00-11.00
 • Nordbyen omsorgssenter onsdag 28. august kl. 13.00-1500
 • Sørbyen omsorgssenter torsdag 29. august kl. 09.00-11.00 
 • Åslundmarka bo- og servicesenter torsdag 29. august kl. 12.00-14.00
 • Vestoppland fengsel avd. Gjøvik (kun for innsatte)
 • Sykehuset Innlandet avd. Solås onsdag 28. august kl. 10.30-11.30
 • Sykehuset Innlandet avd. Gjøvik fredag 6. september kl. 09.00-13.00 
 • NTNU Gjøvik mandag 2. september og tirsdag 3. september kl. 09.00-15.00 
 • Gjøvik videregående skole tirsdag 3. september kl. 11.00-13.00 
 • Biri omsorgssenter er under ombygging og det blir ikke forhåndsstemmemottak på institusjon på Biri i år. Dersom du bor i omsorgsbolig og pga sykdom ikke har anledning til å komme til et ordinært forhåndsstemmemottak eller et valglokale på valgdagene, kan du be om å få stemme hjemme. Se menypunkt "Forhåndsstemme hjemme" for mer informasjon. Merk at frist på påmelding er 3. september kl. 15.30
Forhåndsstemme hjemme

Dersom du oppholder deg i Gjøvik kommune og på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et forhåndsstemmelokale etter et valglokale på valgdagen, kan du be om å få stemme hjemme. Vi kommer hjem til deg i perioden onsdag 4. september - fredag 6. september. Det er ikke mulig å stemme hjemme på valgdagene.

Ta kontakt med Gjøvik kommune på telefon 61 18 95 00 innen tirsdag 3. september kl. 15.30 for å gjøre avtale om hjemmestemming. 

Stemme på valgdagene 8. og 9. september 

På valgdagene må du stemme i den kommunen du har stemmerett/er manntallsført i, men du kan selv velge hvilke valglokale du vil stemme i. Valglokalene i Gjøvik kommune har følgende åpningstider: 

 • Søndag 8. september kl. 15.00 - 19.00 
 • Mandag 9. september kl. 10.00 - 21.00 

Du kan stemme på følgende steder: 

 • Gjøvik rådhus 
 • Grande skole 
 • Kopperud skole 
 • Fredheim skole 
 • Skrinnhagen skole 
 • Snertingdal skole 
 • Blomhaug skole 

Generell informasjon om å stemme på valgdagene (ekstern lenke) 

Klagerett

Alle som har stemmerett, kan klage på forhold i forbindelse med forbredelsen til eller gjennomføringen av kommunestyrevalget i den kommunen man er manntallsført i. Dersom klagen gjelder spørsmål om stemmerett eller adgangen til å stemme, har også den som ikke har blitt manntallsført, klagerett. Dersom klagen gjelder forhold som kan gjelde gjelde både kommunestyrevalget og fylkestingsvalget, kan klager velge om klagen skal fremsettes for valgstyret eller fylkestvalgsstyret.

Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes til valgstyret eller fylkesvalgsstyret innen 16. september 2019

Det nyvalgte kommunestyret treffer vedtak om kommunestyrevalget er gyldig i møte 17. oktober 2019.

Fylkestingsvalget i Innlandet fylke

Om Fylkestingsvalget i Innlandet fylke 

Oppland og Hedmark fylker slås sammen til Innlandet fylke fra 1. januar 2020.

 Du kan avgi stemme til fylkestingsvalget i Innlandet fylke samtidig som du stemmer til kommunestyrevalget i Gjøvik kommune.  

Informasjon om fylkestingsvalget finnes på Innlandet fylkes hjemmeside (ekstern lenke) 

Kontaktinformasjon 

Dersom du har spørsmål om den praktiske gjennomføringen av valg, kan også ta kontakt med administrasjonen slik: 

 • Sentralbord Gjøvik kommune, telefon 61189500 
 • Postmottak Gjøvik kommune, postmottak@gjovik.kommune.no 
 • Valgansvarlig Annika Birkelund, telefon 91828867, e-post annika.birkelund@gjovik.kommune.no 

Dersom du har prinsipielle spørsmål knyttet til valggjennomføringa, kan du ta kontakt med valgstyret som har det overordnede ansvaret for valget.  

Valgstyrets leder er Bjørn Iddberg som treffes på telefon 97121221 eller e-post bjorn.iddberg@gjovik.kommune.no 

Du finner oversikt over valgstyrets medlemmer og deres kontaktinformasjon ved å klikke på denne lenka 

Kirkevalg

Om Kirkevalget

Den norske Kirke gjennomfører kirkevalg samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget. Du finner mer informasjon om kirkevalget på kirkens hjemmeside (ekstern lenke) eller ved å ta kontakt med det lokale kirkekontoret. 

Sametingets valgmanntall 

Sametingets valgmanntall er i henhold til forskrift om valg til Sametinget § 4 2. ledd, lagt ut til offentlig ettersyn i Gjøvik rådhus. Manntallsførte er tilskrevet. 

Krav om retting og oppdatering av manntallet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til Sametinget, Åvjovårgeaidnu 50, 9730 Kårååjohka-Karasjok. E-post: sametinget@samediggi.no 

Listeforslag til kommunestyrevalget i Gjøvik kommune til offentlig ettersyn 

Listeforslag til offentlig ettersyn 

Fremskrittspartiet - listeforslag (pdf- dokument) 

Senterpartiet - listeforslag  (pdf-dokument) 

Kristelig Folkeparti - listeforslag (pdf -dokument) 

Høyre - listeforslag (pdf-dokument) 

Gjøvik Arbeiderpartiet (pdf-dokument) 

Partiet De Kristne (pdf-dokument) 

Venstre (pdf-dokument)

Rødt (pdf-dokument)

SV - Sosialistisk Venstreparti (pdf-dokument)

Miljøpartiet De Grønne (pdf-dokument)

Liberalistene (pdf-dokument)

Frist for innlevering av listeforslag er mandag 1. april 2019 kl. 12.00. Listeforslagene skal legges ut til offentlig ettersyn etterhvert som de kommer inn. Listeforslagene legges ut på på hjemmesiden og i Gjøvik rådhus/servicetorget. 

Frist for tilbakekalling av listeforslag er tirsdag 23. april 2019 kl. 12.00 

Valgstyret behandler listeforslag og evn. tilbaketrekkinger i møte onsdag 29. mai.Godkjente valglister legges ut til offentlig ettersyn så snart de er klare og senest 1. juni 2019.

Se valgloven kapittel 6 (ekstern lenke) og valgforskriften kapittel 3 (ekstern lenke) om du ønsker mer informasjon om listeforslag og behandlingen av disse. 

Kommunestyrevalget i Gjøvik kommune - for partier/grupper

Stemmesedler til bruk i valgkampen

Partier som stiller til valg ved kommunestyrevalget i Gjøvik kommune, får 500 stemmesedler til bruk i valgkampen. Stemmesedlene kan hentes i Gjøvik rådhus/servicetoret fra 8. juli.

Manntallsekseplar til bruk i valgkampen

Partier som stiller til valg i kommunestyrevalget i Gjøvik kommune eller fylkestingsvalget i Innlandet fylket, har ifølge valgforskriften kapittel 1 rett til å få ett papireksemplar av manntallet. Dette kan være hele manntallet (ca. 24 000 manntallsførte) eller deler av manntallet (eks. førstegangsvelgere, velgere i bestemte stemmekretser etc.). Manntallet kan kun brukes til politiske formål og skal ikke overlates til andre med mindre formålet er politisk bearbeiding. Manntallet kan ikke kobles med andre offentlig registre og skal leveres tilbake til valgstyret innen to år. Manntallet inneholder (og kan sorteres på følgende parametere): Navn, adresse, postnr., poststed, fødselsdato og stemmekrets.

Frist for bestilling er 18. august. Bestilling sendes til anne-kristin.vestrum@gjovik.kommune.no. Vennligst oppgi om du ønsker hele eller deler av manntallet. Manntallsutskriften må hentes i Gjøvik rådhus/servicetorget etter nærmere avtale.

Lovgrunnlag for listeforslag 

Lovgrunnlag finnes i valglovens kapittel 6 og valgforskriften kapittel 3.

For generell informasjon om listeforslag - se valgdirektoratets hjemmeside (ekstern lenke). 

Mal for listeforslag og vedlegg 

Det skal brukes fastsatt mal for listeforslag. (trykk på lenken) og fastsatt mal for vedlegg til listeforslaget (trykk på lenken). 

Merk følgende for side 1 av listeforslaget: 

 • Opplysninger om kandidatene fylles ut elektronisk. For at du skal få fylt ut skjemaet elektronisk, må du åpne malen via PC/Mac/annet som gir deg tilgang til redigerbar PDF. åpner du via mobil eller iPad, vil du antakelig få en ikke-redigerbar PDF (et  bilde). Dersom du ikke har tilgang til utstyr som gir redigerbar PDF, bes du om å skrive ut malen tosidig og fylle inn opplysningene manuelt  
 • Registrerte partier skal bruke partiets offisielle navn dvs. kun partinavn
 • Listeforslag til kommunestyrevalget i Gjøvik kommune må inneholde minimum 7 kandidater og  kan maksimum inneholde 47 kandiater
 • Partiet/gruppen kan gi inntil 6 kandiater stemmetillegg. Disse skal stå først i listeforslaget og markeres med STORE BOKSTAVER i kolonnene for navn (fornavn, etternavn), f.år, stilling/bosted  
 • Listeforslaget skal kun inneholde f.år (åååå) da forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn 
 • Bosted skal fylles ut for alle kandidater og angis som følger (følger stemmekretser):
  • Biri
  • Snertingdal
  • Vardal
  • Hunndalen
  • Sørbyen
  • Nordbyen
  • Sentrum
 • Stilling skal ikke fylles ut 

Merk følgende om side 2 av listeforslaget:

 • Skal benyttes for å gi opplysninger om de som har skrevet under listeforslaget samt underskrift. Les mer om underskrift på listeforslag her (ekstern lenke). Regler om tillitvalgte og tillitsutvalg for listeforslag i valgloven §14
 • Gateadresse og postnr. er folkeregistrertført adresse som kan være noe annet enn postadresse
 • Opplysningene må fylles inn manuelt etter følgende prosdyre da det er krav om at underskrift skal være skrift på papir: 
  • Fyll ut side 1 elektronisk 
  • Skriv ut listeforslaget - velg 2-sidig utskrift 
  • Opplysninger om de som har skrevet under listeforslaget fylles ut manuelt 
  • Underskrift skal være skrift på papir 
  • Skann inn dokumentet  

Merk følgende om valgbarhet:

 • For å være valgbar til kommunestyrevalget, må kandiatene på valgdagen være folkeregistrert som bosatt i Gjøvik kommne. Dersom en kandidat ikke er bosatt i Gjøvik kommune når listeforslaget innleveres, må det legges med en erklæring på at kandidaten vil være folkeregistrert som bosatt i Gjøvik kommune på valgdagen. En slik erklæring skal være skriftlig på papir og være underskrevet av kandidaten.
 • Dersom en kandidat ikke er valgbar til kommunestyrevalget pga sin stilling  jfr. kommuneloven § 14 (ekstern lenke) når listeforslaget innleveres, må det legges med en erklæring på at kandidaten vil være valgbar på valgdagen. En slik erklæring skal være skriftlig på papir og være underskrevet av kandidaten
 • Følgende mal for erklæring om valgbarhet  (trykk på lenken) kan benyttes

Merk følgende om vedlegget til listeforslaget: 

 • Opplysningene som gis, brukes for å sjekke kandidatenes valgbarhet. Vi ber om at opplysningene om kandidatene fylles ut så nøye som mulig. 
Innlevering av listeforslag - frist og innleveringsadresse

Frist for innlevering av listeforslag med vedlegg er 1. april 2019 kl. 12.00Fristen er absolutt. Listeforslaget anses som innlevert når det har kommet inn til kommunen. Det er partiets/gruppens ansvar å sørge for at listeforslag med vedlegg kommer fram innen fastsatt frist. 

Sjekk følgende før innlevering: 

 • Partiene/gruppene anbefales å sjekke om alle kandidatene ønsker å stå på listeforslaget før innlevering samt at de er inneforstått med hva det innebærer å stille seg til disposisjon i den kommende 4-årsperioden 
 • Er kandidatene valgbare på valgdagen? Hvis nei, foreligger det skriftlig erklæring fra kandidatene om at de vil bli valgbare? Er erklæringen lagt med listeforslaget? 
 • Er listeforslaget (2-sidig) fylt ut korrekt og skrevet under? 
 • Er vedlegget til listeforslaget fylt ut korrekt?

Innleveringsadresse: 

 • Listeforslag (skannet, 2-sidig) + vedlegg til listeforslag + evn. erklæring om valgbarhet (skannet) sendes elektronisk til postmottak@gjovik.kommune.no. Merk sendingen med følgende: " Att. valgstyret i Gjøvik kommune - listeforslag fra xx(parti/gruppe) innen fastsatt frist 
 • Listeforslag (original 2-sidig) med underskrift + evn. originale erklæringer om valgbarhet ettersendes så snart som mulig pr. post til Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Att. Valgstyret i Gjøvik kommune eller leveres ved oppmøte i Gjøvik rådhus/servicetorget. 
Behandling av listeforslag

Listeforslagene legges ut til offentlig ettersyn så snart de kommer inn.

Frist for tilbakekalling av listeforslag er tirsdag 23. april 2019 kl. 12.00

Valgstyret i Gjøvik kommune behandler listeforslag og evn. tilbaketrekkinger i møte 29. mai 2019. 

Dersom listeforslagene ved innlevering ikke oppfyller lovens krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven. Det samme gjelder erklæring om tilbakekalling av listeforslag.

Valgmyndighetene underretter samtlige kandidater på listeforslagene om at de er satt opp på listeforslag og opplyser om adgangen til å søke om fritak. Valgstyret oppfordrer alle partier/grupper som vil fremme listeforslag om å gjøre kandiater kjent med at de vil bli satt opp på listeforslag og hva dette innebærer dersom man blir valgt inn i kommunestyre og øvrige styrer, råd og utvalg.

Godkjente valglister legges ut til offenlig ettersyn så fort de er godkjent av valgstyret og senest 1. juni 2019.

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremmes innen 7 dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene.

Lurer du på noe om listeforslaget? Kontaktinformasjon 

Valgstyrets sekretær

Valgstyrets leder