Valg 2019

I 2019 skal det gjennomføres kommunestyre- og fylkestingsvalg. I Gjøvik kommune gjennomføres valget over to dager - søndag 8. september og mandag 9. september. Du kan stemme til begge valgene samtidig.

Kommunestyrevalget i Gjøvik kommune 

Valglister til kommunestyrevalget i Gjøvik kommune 

Valgstyret i Gjøvik kommune godkjente i møte 29. mai 2019 følgende valglister: 

 • Arbeiderpartiet 
 • Fremskrittspartiet 
 • Høyre 
 • Kristelig Folkeparti 
 • Liberalistene 
 • Miljøpartiet De Grønne 
 • Partiet De Kristne 
 • Rødt
 • Senterpartiet 
 • SV - Sosialistisk Venstreparti 
 • Venstre 

Du finner oversikt over valglister og kandidater her.Valglistene er også lagt ut i Gjøvik rådhus/servicetorget. 

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne listeforslagene er hjemlet i valgloven § 6-8 jfr. kap. 13. Klagen må være skriftelig og begrunnet og være valgstyret i hende senest 5. juni 2019. Klagen sendes til Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Att. Valgstyret 

Valginformasjon på ulike språk

Valgdirektoratet har publisert informasjonsbrosjyrer på ulike språk (ekstern lenke)  

Manntall og stemmerett 

Dersom du er norsk statsborger, har du stemmerett dersom du fyller 18 år i løpet av valgåret dvs. innen 31.12.2019, ikke har mistet stemmeretten, er/har vært folkeregistertført som bosatt i Norge og er innført i manntallet i en kommune på valgdagen. 

Er du nordisk statsborger, har du stemmerett dersom du fyller vilkårene som for norske statsborgere og har vært folkeregistrertført som bosatt i Norge senest 30. juni 2019. 

Dersom du ikke er norsk eller nordisk statsborger, men fyller vilkårene som for norske statsborgere og har stått som folkeregistrertført som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen 8. september 2019 , har du også stemmerett. Du er ikke folkeregistrert som bosatt i Norge ved opphold i asylmottak og evn. tid i asylmottak telles derfor ikke med. 

Manntallet for Gjøvik kommune legges ut til offentlig ettersyn i Gjøvik rådhus så snart det er tilgjengelig etter 1. juli. Dersom du har spørsmål om manntallet, og ikke har anlending til å komme innom rådhuset, så send en mail til postmottak@gjovik.kommune.no eller ring servicetorget på telefon 61 18 95 00. 

Du har stemmerett/er manntallsført i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni. Dersom du er usikker på hvor du er folkeregistrert som bosatt, må du ta kontakt med Skatteetaten/Folkeregisteret slik: 

Dersom du fyller stemmerettsvilkårene, men har vært bosatt i utlandet i mer enn 10 år sammenhengende, må du søke om innføring i manntallet i den kommunen du sist var registrert som bosatt. Dette gjelder ikke de som er ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet eller er del av deres husstand. Søknadsskjema finner du her. 

Dersom du mener at du eller noen annen er feilaktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes pr. post til Valgstyret i Gjøvik kommune, Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik

Valgkort og legitimasjon 

Du trenger ikke å ha med deg valgkort for å få stemt, men du må ha med gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon har bilde, navn og fødselsdato. 

Gjøvik kommune deltar i et forsøk i regi Valgdirektoratet med utsending av elektronisk valgkort. Dette innebærer at alle stemmeberettigede vil få tilsendt elektronisk valgkort. De som har reservert seg mot digital post eller ikke har brukt digital postkasse de seneste 1,5 årene, vil få valgkortet tilsendt pr. brevpost. 

De stemmeberettigede vil mottak i SMS fra Valgdirektoratet med informasjon om at valgkortet er tilgjenglelig i Digipost, e-Boks eller en personlig side på valg.no. Valgkortet er tilgjengelig på mobiltelefon, PC, Mac, i-Pad etc. og åpnes ved innlogging via ID-porten. 

Generelt om forhåndsstemming 

Du kan forhåndsstemme ved å møte opp i et forhåndsstemmemottak i en kommune eller en utenriksstasjon. Du trenger altså ikke å avgi forhåndsstemme i den kommunen du har stemmerett/er manntallsført da forhåndsstemmer til andre kommuner blir sendt pr. post. Dersom du forhåndsstemmer i Gjøvik kommune, men har stemmerett i en annen kommune, vil du få utdelt en generell stemmeseddel. Du kan da stemme på parti/gruppe, men får ikke gitt personstemmer. 

Generell informasjon om forhåndsstemming (ekstrern lenke) 

Infomasjon om stemmerett og manntall (ekstern lenke) 

Informasjon om legitimasjon (ekstern lenke) 

Informasjon om valgkort (ekstern lenke) 

Hjelp til å stemme (ekstern lenke) 

Forhåndsstemming innenriks fra 1. juli 

Du kan avgi tidlig forhåndssstemme i Gjøvik rådhus/servicetorget i perioden 1. juli - 9. august på hverdager kl. 08.30 - 15.00

Ved tidlig forhåndsstemming gjelder andre regler enn i den ordinære forhåndsstemmeperioden og på valgdagene. Du vil få en generell stemmeseddel der du kan stemme på parti/gruppe som stiller til valg i din kommune og har ikke mulighet til å gi personstemmer til kandidater. Stemmeseddelen din vil bli lagt i en konvolutt sammen med et valgkort som skrives ut på stedet. Dette gjøres fordi vi må registrere at du har stemt når vi får tilgang til manntallet. Stemmen din vil bli behandlet på en slik måte at ingen vil vite hva du har stemt på. 

Forhåndsstemming utenriks fra 1. juli

Du kan forhåndsstemme utenriks fra 1. juli ved å ta kontakt med en stemmemottaker på en utenriksstasjon. Se nærmere informasjon på Valgdirektoratets hjemmeside (ekstern lenke). 

Dersom du oppholder deg på et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker, kan du brevstemme. Nødvendig valgmateriell vil fås ved de fleste utenriksstasjoner. Dersom du ikke får tak i offisielt valgmateriell, må du ordne nødvendig materiell selv. Valgdirektoratet legger ut veileder for brevstemming på sin hjemmeside  (ekstern lenke) i forkant av valget. 

Forhåndsstemming innenriks fra 12. august 

Du kan forhåndsstemme på følgende steder i Gjøvik kommune: 

 • Gjøvik rådhus - alle hverdager i perioden 12. august - 6. september. Åpningstiden er kl. 08.00 - 15.30 med unntak av onsdag 4. september og torsdag 5. september da vi har åpent kl. 08.00 - 18.00 
 • CC Gjøvik - lørdag 31. august kl. 10.00 - 18.00 

I tillegg vil det bli tatt i mot forhåndsstemmer på følgende steder i løpet av perioden 12. august - 6. september (tidspunkt annonseres på stedet): 

 • Frivilligsentralen/Furubakken 
 • Haugtun omsorgssenter 
 • Snertingdal omsorgssenter 
 • Biri omsorgssenter 
 • Nordbyen omsorgssenter 
 • Sørbyen omsorgssenter 
 • Åslundmarka bo- og servicesenter 
 • Vestoppland fengsel avd. Gjøvik 
 • Sykehuset Innlandet avd. Solås 
 • Sykehuset Innlandet avd. Gjøvik 
 • NTNU Gjøvik 
 • Gjøvik videregående skole 
Forhåndsstemme hjemme

Dersom du oppholder deg i Gjøvik kommune og på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et forhåndsstemmelokale etter et valglokale på valgdagen, kan du be om å få stemme hjemme. 

Ta kontakt med Gjøvik kommune på telefon 61 18 95 00 innen tirsdag 3. september kl. 15.30 for å gjøre avtale om hjemmestemming. 

Stemme på valgdagene 8. og 9. september 

På valgdagene må du stemme i den kommunen du har stemmerett/er manntallsført i, men du kan selv velge hvilke valglokale du vil stemme i. Valglokalene i Gjøvik kommune har følgende åpningstider: 

 • Søndag 8. september kl. 15.00 - 19.00 
 • Mandag 9. september kl. 10.00 - 21.00 

Du kan stemme på følgende steder: 

 • Gjøvik rådhus 
 • Grande skole 
 • Kopperud skole 
 • Fredheim skole 
 • Skrinnhagen skole 
 • Snertingdal skole 
 • Blomhaug skole 

Generell informasjon om å stemme på valgdagene (ekstern lenke) 

Infomasjon om stemmerett og manntall (ekstern lenke) 

Informasjon om legitimasjon (ekstern lenke) 

Informasjon om valgkort (ekstern lenke) 

Hjelp til å stemme (ekstern lenke) 

Valgresultat kommunestyrevalget i Gjøvik kommune 

Foreløpig valgresultat legges ut så snart det er klart etter kl. 21 den 9. september. Endelig valgresultat med kandidatkåring vil først til tilgjengelig tirsdag 10. september etter kl. 17. 

Se valgdirektoratets side for valgresultater (ekstern lenke). 

Fylkestingsvalget i Innlandet fylke

Om Fylkestingsvalget i Innlandet fylke 

Oppland og Hedmark fylker slås sammen til Innlandet fylke fra 1. januar 2020.

Partier/grupper som ønsker å levere inn listeforslag til fylkestingsvalget, må ta kontakt med Oppland fylkeskommune eller Hedmark fylkeskommune. 

Du kan avgi stemme til fylkestingsvalget samtidig som du stemmer til kommunestyrevalget. Dersom du forhåndsstemmer i Gjøvik kommune, men har stemmerett i et annet fylke enn Innlandet fylke, vil du få utdelt en generell stemmeseddel. Du kan da stemme på parti/gruppe, men får ikke gitt personstemmer. 

Informasjon om fylkestingsvalget finnes på Innlandet fylkes hjemmeside (ekstern lenke) 

Kirkevalg

Om Kirkevalget

Den norske Kirke gjennomfører kirkevalg samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget. Du finner mer informasjon om kirkevalget på kirkens hjemmeside (ekstern lenke) eller ved å ta kontakt med det lokale kirkekontoret. 

Listeforslag til kommunestyrevalget i Gjøvik kommune til offentlig ettersyn 

Fremskrittspartiet - listeforslag (pdf- dokument) 

Senterpartiet - listeforslag  (pdf-dokument) 

Kristelig Folkeparti - listeforslag (pdf -dokument) 

Høyre - listeforslag (pdf-dokument) 

Gjøvik Arbeiderpartiet (pdf-dokument) 

Partiet De Kristne (pdf-dokument) 

Venstre (pdf-dokument)

Rødt (pdf-dokument)

SV - Sosialistisk Venstreparti (pdf-dokument)

Miljøpartiet De Grønne (pdf-dokument)

Liberalistene (pdf-dokument)

Frist for innlevering av listeforslag er mandag 1. april 2019 kl. 12.00. Listeforslagene skal legges ut til offentlig ettersyn etterhvert som de kommer inn. Listeforslagene legges ut på på hjemmesiden og i Gjøvik rådhus/servicetorget. 

Frist for tilbakekalling av listeforslag er tirsdag 23. april 2019 kl. 12.00 

Valgstyret behandler listeforslag og evn. tilbaketrekkinger i møte onsdag 29. mai.Godkjente valglister legges ut til offentlig ettersyn så snart de er klare og senest 1. juni 2019.

Se valgloven kapittel 6 (ekstern lenke) og valgforskriften kapittel 3 (ekstern lenke) om du ønsker mer informasjon om listeforslag og behandlingen av disse. 

Kommunestyrevalget i Gjøvik kommune - for partier/grupper

Listeforslag til kommunestyrevalget i Gjøvik kommune 

Lovgrunnlag for listeforslag 

Lovgrunnlag finnes i valglovens kapittel 6 og valgforskriften kapittel 3.

For generell informasjon om listeforslag - se valgdirektoratets hjemmeside (ekstern lenke). 

Mal for listeforslag og vedlegg 

Det skal brukes fastsatt mal for listeforslag. (trykk på lenken) og fastsatt mal for vedlegg til listeforslaget (trykk på lenken). 

Merk følgende for side 1 av listeforslaget: 

 • Opplysninger om kandidatene fylles ut elektronisk. For at du skal få fylt ut skjemaet elektronisk, må du åpne malen via PC/Mac/annet som gir deg tilgang til redigerbar PDF. åpner du via mobil eller iPad, vil du antakelig få en ikke-redigerbar PDF (et  bilde). Dersom du ikke har tilgang til utstyr som gir redigerbar PDF, bes du om å skrive ut malen tosidig og fylle inn opplysningene manuelt  
 • Registrerte partier skal bruke partiets offisielle navn dvs. kun partinavn
 • Listeforslag til kommunestyrevalget i Gjøvik kommune må inneholde minimum 7 kandidater og  kan maksimum inneholde 47 kandiater
 • Partiet/gruppen kan gi inntil 6 kandiater stemmetillegg. Disse skal stå først i listeforslaget og markeres med STORE BOKSTAVER i kolonnene for navn (fornavn, etternavn), f.år, stilling/bosted  
 • Listeforslaget skal kun inneholde f.år (åååå) da forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn 
 • Bosted skal fylles ut for alle kandidater og angis som følger (følger stemmekretser):
  • Biri
  • Snertingdal
  • Vardal
  • Hunndalen
  • Sørbyen
  • Nordbyen
  • Sentrum
 • Stilling skal ikke fylles ut 

Merk følgende om side 2 av listeforslaget:

 • Skal benyttes for å gi opplysninger om de som har skrevet under listeforslaget samt underskrift. Les mer om underskrift på listeforslag her (ekstern lenke). Regler om tillitvalgte og tillitsutvalg for listeforslag i valgloven §14
 • Gateadresse og postnr. er folkeregistrertført adresse som kan være noe annet enn postadresse
 • Opplysningene må fylles inn manuelt etter følgende prosdyre da det er krav om at underskrift skal være skrift på papir: 
  • Fyll ut side 1 elektronisk 
  • Skriv ut listeforslaget - velg 2-sidig utskrift 
  • Opplysninger om de som har skrevet under listeforslaget fylles ut manuelt 
  • Underskrift skal være skrift på papir 
  • Skann inn dokumentet  

Merk følgende om valgbarhet:

 • For å være valgbar til kommunestyrevalget, må kandiatene på valgdagen være folkeregistrert som bosatt i Gjøvik kommne. Dersom en kandidat ikke er bosatt i Gjøvik kommune når listeforslaget innleveres, må det legges med en erklæring på at kandidaten vil være folkeregistrert som bosatt i Gjøvik kommune på valgdagen. En slik erklæring skal være skriftlig på papir og være underskrevet av kandidaten.
 • Dersom en kandidat ikke er valgbar til kommunestyrevalget pga sin stilling  jfr. kommuneloven § 14 (ekstern lenke) når listeforslaget innleveres, må det legges med en erklæring på at kandidaten vil være valgbar på valgdagen. En slik erklæring skal være skriftlig på papir og være underskrevet av kandidaten
 • Følgende mal for erklæring om valgbarhet  (trykk på lenken) kan benyttes

Merk følgende om vedlegget til listeforslaget: 

 • Opplysningene som gis, brukes for å sjekke kandidatenes valgbarhet. Vi ber om at opplysningene om kandidatene fylles ut så nøye som mulig. 
Innlevering av listeforslag - frist og innleveringsadresse

Frist for innlevering av listeforslag med vedlegg er 1. april 2019 kl. 12.00Fristen er absolutt. Listeforslaget anses som innlevert når det har kommet inn til kommunen. Det er partiets/gruppens ansvar å sørge for at listeforslag med vedlegg kommer fram innen fastsatt frist. 

Sjekk følgende før innlevering: 

 • Partiene/gruppene anbefales å sjekke om alle kandidatene ønsker å stå på listeforslaget før innlevering samt at de er inneforstått med hva det innebærer å stille seg til disposisjon i den kommende 4-årsperioden 
 • Er kandidatene valgbare på valgdagen? Hvis nei, foreligger det skriftlig erklæring fra kandidatene om at de vil bli valgbare? Er erklæringen lagt med listeforslaget? 
 • Er listeforslaget (2-sidig) fylt ut korrekt og skrevet under? 
 • Er vedlegget til listeforslaget fylt ut korrekt?

Innleveringsadresse: 

 • Listeforslag (skannet, 2-sidig) + vedlegg til listeforslag + evn. erklæring om valgbarhet (skannet) sendes elektronisk til postmottak@gjovik.kommune.no. Merk sendingen med følgende: " Att. valgstyret i Gjøvik kommune - listeforslag fra xx(parti/gruppe) innen fastsatt frist 
 • Listeforslag (original 2-sidig) med underskrift + evn. originale erklæringer om valgbarhet ettersendes så snart som mulig pr. post til Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Att. Valgstyret i Gjøvik kommune eller leveres ved oppmøte i Gjøvik rådhus/servicetorget. 
Behandling av listeforslag

Listeforslagene legges ut til offentlig ettersyn så snart de kommer inn.

Frist for tilbakekalling av listeforslag er tirsdag 23. april 2019 kl. 12.00

Valgstyret i Gjøvik kommune behandler listeforslag og evn. tilbaketrekkinger i møte 29. mai 2019. 

Dersom listeforslagene ved innlevering ikke oppfyller lovens krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven. Det samme gjelder erklæring om tilbakekalling av listeforslag.

Valgmyndighetene underretter samtlige kandidater på listeforslagene om at de er satt opp på listeforslag og opplyser om adgangen til å søke om fritak. Valgstyret oppfordrer alle partier/grupper som vil fremme listeforslag om å gjøre kandiater kjent med at de vil bli satt opp på listeforslag og hva dette innebærer dersom man blir valgt inn i kommunestyre og øvrige styrer, råd og utvalg.

Godkjente valglister legges ut til offenlig ettersyn så fort de er godkjent av valgstyret og senest 1. juni 2019.

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremmes innen 7 dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene.

Lurer du på noe om listeforslaget? Kontaktinformasjon 

Valgstyrets sekretær

Valgstyrets leder