Gjøvik kommune

Ny kommunal planstrategi 2020-2023

Forslag til kommunal planstrategi for 2020-2023 for Gjøvik kommune skal behandles i kommunestyret i 26. mars 2020. Formannskapets innstilling til kommunestyret ble vedtatt 12.02.2020 - og oppdatert planstrategidokument foreligger:

Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 for Gjøvik kommune (PDF, 2 MB)

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi

Hva er en kommunal planstrategi? 

I alle kommuner skal kommunestyret innen ett år etter konstituering vedta en såkalt kommunal planstrategi. Dette er ikke en plan, men et verktøy for å gjøre strategiske prioriteringer eller valg i forhold til kommunens planlegging. Ut fra en vurdering av hva som er de viktigste utviklingstrekk og utfordringer kommunen står over for, skal arbeidet bidra til  å avklare kommunens planbehov og prioritere hvilke planer som skal utarbeides eller revideres i kommunestyreperioden.

Kommunen skal samtidig også ta stilling til om hele eller deler av kommuneplanen skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer, herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Arbeidet bygger på nasjonale forventninger til planlegging - som regjeringen legger fram før kommunevalget, tilgjengelig kommunalt kunnskapsgrunnlag - som siste innbyggerundersøkelse, oppdatert folkehelseoversikt og ny risiko- og sårbarhetsanalyse, samt andre kunnskapskilder. Det innhentes synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. 

Kommunal planstrategi for Gjøvik kommune for 2016-2019 (PDF, 98 kB)