Gjøvik kommune

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi

Hva er en kommunal planstrategi? 

I alle kommuner skal kommunestyret innen ett år etter konstituering vedta en såkalt kommunal planstrategi. Dette er ikke en plan, men et verktøy for å gjøre strategiske prioriteringer eller valg i forhold til kommunens planlegging. Ut fra en vurdering av hva som er de viktigste utviklingstrekk og utfordringer kommunen står over for, skal arbeidet bidra til  å avklare kommunens planbehov og prioritere hvilke planer som skal utarbeides eller revideres i kommunestyreperioden.

Kommunen skal samtidig også ta stilling til om hele eller deler av kommuneplanen skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer, herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Arbeidet bygger på nasjonale forventninger til planlegging - som regjeringen legger fram før kommunevalget, tilgjengelig kommunalt kunnskapsgrunnlag - som siste innbyggerundersøkelse, oppdatert folkehelseoversikt og ny risiko- og sårbarhetsanalyse, samt andre kunnskapskilder. Det innhentes synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. 

Ny kommunal planstrategi 2020-2023

Det tas sikte på å behandle forslag til kommunal planstrategi for 2020-2023 i kommunestyret i 26.03.2020. Forslag til kommunestyrevedtak skal gjøres offentlig minst 30 dager før behandlingen.

Det skal legges til rette for at formannskapets innstilling blir kjent. Dette for å gi mulighet for offentlig debatt før kommunestyrets behandling og vedtak. 

Den kommunale planstrategien for 2016-2019

Ved inngangen til forrige kommunestyreperiode -2015-2019, så dokumentet slik ut:

Kommunal planstrategi for 2016 - 2019 for Gjøvik kommune (PDF, 98 kB)