Politisk behandling om skolestruktur

Her finner du oversikt over den politiske behandlingen om skolestruktur i Gjøvik kommune. 

Les saksframlegget om skolestruktur i Gjøvik kommue 

Slik foregår den politiske behandlingen

Vedtak i ungdomsrådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse 13. februar

Ungdområdet

Vedtak og behandling i ungdomsrådet:

Kommunalsjef i Oppvekst Anne Mari Kind redegjør for den nye skolestrukturen, og beskriver framdriften, og hvordan dette skal behandles i det politiske systemet. Det forespeiles at det om noen år vil bli ca 700 elever i ungdomsskole alder.

Følgende innspill fra GUR:

 • Påpeker lang avstand fra øverst i Snertingdal til Biri. Det vil ta opptil en time en vei ned til Biri Ungdomsskole.
 • Overgangen fra barneskole til ungdomsskole kan virke ubehagelig/krevende hvis skolene blir veldig store.
 • GUR støtter at det iverksettes en forstudie, og at GUR involveres under prosessen.
 • Ser positivt på at andre fagpersoner/tverrfaglige instanser er mere tilgjengelig på ungdomsskolen, helst hver dag.

Rådet for personer for funksjonsnedsettelse

Vedtak og behandling i råd for personer for funksjonsnedsettelse: 

 • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ser det som positivt at det planlegges større enheter der det legges vekt på universell utforming og bedre ressursutnyttelse.

Vedtak i utvalg for kultur og teknisk og utvalg for oppvekst 14. februar

Utvalg for kultur og teknisk

Vedtak og behandling av sak i utvalg for kultur og teknisk: 

Kommunestyre beslutter at det skal utarbeides mulighetsstudie innenfor sektoren skole. Til grunn for studiene må kunnskapen om antatt fremtidige behov basert på det vi i dag vet om elevtallsutviklingen, men også antatt behov som følge av realisering av utbyggingsområdene som er regulert og under regulering.

De ulike alternativene i studiene skal inneholde vurderinger av de pedagogiske, skolemiljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene. Som en del av kunnskapsgrunnlaget må det også fremkomme en oversikt over antall ansatte, de ulike yrkesgruppene og alderssammensetning på disse for å kjenne til det fremtidige rekrutteringsbehovet.

Det må legges til rette for en bred medvirkningsprosess hvor elevråd og foreldreutvalg ved alle skoler, samt de kommunale fellesorganene for elever og foreldre og ungdomsrådet blir involvert. Ansatte, både det pedagogiske personalet og skolehelsetjenesten og de ansatte som er tilknyttet skoledriften ellers skal involveres.

Det må synliggjøres i mulighetsstudiene ulike alternativer for en god struktur og organisering av det fremtidige skoletilbudet i Gjøvik.

Studiene skal utarbeides slik:

 1.  Redalen skole og Skrinnhagen skole slås sammen. Skolesammenslåingen iverksettes samtidig med at nye Biri barneskole tas i bruk. Det gjennomføres en kretsgrensehøring i de nåværende skolekretsene for Redalen og Skrinhagen skoler. I påvente av sluttbehandlingen av en helhetlig skolekretssak må elevene som i dag tilhører Redalen krets ha god mulighet til å søke seg til andre nærliggende kretser.
 2. For etterbruken av dagens Redalen skolebygg skal det i samarbeid mellom Gjøvik kommune og lokalsamfunnet vurderes formål som kommer allmenheten i kretsen til gode.
 3. For øvrig skolestruktur i Gjøvik ber kommunestyret om at det utarbeides to mulighetsstudier:
  1. a. En mulighetsstudie for organisering av ungdomsskoletilbudet i hele kommunenb. En mulighetsstudie for organiseringen av barneskoletilbudet i hele kommunen.
  2. b) Mulighetsstudiene skal behandles av kommunestyret innen utgangen av denne perioden.

Behandling

Felles orientering med utvalg for Oppvekst for sakene barnehagestruktur og skolestruktur.
Kommunalsjef Anne Mari Kind, rådgiver skole Kjetil Ulseth og barnehagesjef Richard Rybakken Dahl orienterte fra saksdokumentene.

Kommunedirektørens innstilling fikk ingen stemmer, og falt.

 • De to forslagene fra posisjonen og Ap ble satt opp mot hverandre.
 • Forslag fra Ap fikk 4 stemmer og falt (Ap/RØDT).
 • Posisjonens forslag ble vedtatt med 5 stemmer.

Utvalg for oppvekst

Vedtak og behandling av sak i utvalg for oppvekst:

Kommunestyre beslutter at det skal utarbeides mulighetsstudie innenfor sektoren skole. Til grunn for studiene må kunnskapen om antatt fremtidige behov basert på det vi i dag vet om elevtallsutviklingen, men også antatt behov som følge av realisering av utbyggingsområdene som er regulert og under regulering.

De ulike alternativene i studiene skal inneholde vurderinger av de pedagogiske, skolemiljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene. Som en del av kunnskapsgrunnlaget må det også fremkomme en oversikt over antall ansatte, de ulike yrkesgruppene og alderssammensetning på disse for å kjenne til det fremtidige rekrutteringsbehovet.

Det må legges til rette for en bred medvirkningsprosess hvor elevråd og foreldreutvalg ved alle skoler, samt de kommunale fellesorganene for elever og foreldre og ungdomsrådet blir involvert. Ansatte, både det pedagogiske personalet og skolehelsetjenesten og de ansatte som er tilknyttet skoledriften ellers skal involveres.

Det må synliggjøres i mulighetsstudiene ulike alternativer for en god struktur og organisering av det fremtidige skoletilbudet i Gjøvik.

Studiene skal utarbeides slik:

 1.  Redalen skole og Skrinnhagen skole slås sammen. Skolesammenslåingen iverksettes samtidig med at nye Biri barneskole tas i bruk. Det gjennomføres en kretsgrensehøring i de nåværende skolekretsene for Redalen og Skrinhagen skoler. I påvente av sluttbehandlingen av en helhetlig skolekretssak må elevene som i dag tilhører Redalen krets ha god mulighet til å søke seg til andre nærliggende kretser.
 2. For etterbruken av dagens Redalen skolebygg skal det i samarbeid mellom Gjøvik kommune og lokalsamfunnet vurderes formål som kommer allmenheten i kretsen til gode.
 3. For øvrig skolestruktur i Gjøvik ber kommunestyret om at det utarbeides to mulighetsstudier:
  1. a. En mulighetsstudie for organisering av ungdomsskoletilbudet i hele kommunenb. En mulighetsstudie for organiseringen av barneskoletilbudet i hele kommunen.
  2. b) Mulighetsstudiene skal behandles av kommunestyret innen utgangen av denne perioden.

Behandling

Florentius (Rødt) ønsket å få sin habilitet vurdert da hans kone er FAU-leder ved en av skolene. Utvalget vurderte Florentius som habil.

Kommunedirektørens falt mot 9 stemmer.

Alternativt forslag fra opposisjonen fremmet av Julie Wedum Heiberg (AP) falt med 3 (Ap og MDG) mot 6 stemmer (Høyre, Sp, Krf og Rødt).

Posisjonens alternative forslag fremmet av Erlend Gjølme (H) ble vedtatt med følgende fordeling:

 • Tekst før punkter enstemmig vedtatt.
 • Punkt 1 i Gjølmes forslag vedtatt mot 4 stemmer (Ap, Mdg og Rødt)
 • Punkt 2 enstemmig vedtatt
 • Punkt 3 enstemmig vedtatt
 • Tidsfrist enstemmig vedtatt

Vedtak i utvalg for samfunnsutvikling, internasjonalt råd og formannskapet 15. februar

Utvalg for samfunnsutvikling

Vedtak og behandling av sak i utvalg for samfunnsutvikling:

Kommunestyre beslutter at det skal utarbeides to mulighetsstudier innenfor sektoren skole. Til grunn for studiene må kunnskapen om antatt fremtidige behov basert på det vi i dag vet om elevtallsutviklingen, men også antatt behov som følge av realisering av utbyggingsområdene som er regulert og under regulering.

De ulike alternativene i studiene skal inneholde vurderinger av de pedagogiske, skolemiljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene. Som en del av kunnskapsgrunnlaget må det også fremkomme en oversikt over antall ansatte, de ulike yrkesgruppene og alderssammensetning på disse for å kjenne til det fremtidige rekrutteringsbehovet.

Det må legges til rette for en bred medvirkningsprosess hvor elevråd og foreldreutvalg ved alle skoler, samt de kommunale fellesorganene for elever og foreldre og ungdomsrådet blir involvert. Ansatte, både det pedagogiske personalet og skolehelsetjenesten og de ansatte som er tilknyttet skoledriften ellers skal involveres.

Det må synliggjøres i mulighetsstudiene ulike alternativer for en god struktur og organisering av det fremtidige skoletilbudet i Gjøvik.

Studiene skal utarbeides slik:

 • a. En mulighetsstudie for organisering av ungdomsskoletilbudet i hele kommunen
 • b. En mulighetsstudie for organiseringen av barneskoletilbudet i hele kommunen.
 • c. For Redalen og Skrinnhagen skolekrets gjennomføres en egen utredning som sikrer at medvirknings- og høringsprosessen blir lagt opp i tid på en slik måte at det potensielt vil være mulig å foreta en kretsgrensejusteringssak i tide til at alle elevene som skal ta i bruk Nye Biri Barneskole gjør det på samme tid.

Kommunedirektøren kommer tilbake med sak til kommunestyret basert på forstudiene i mai 2023.

Behandling

Felles orientering med utvalg Formannskapet for sakene barnehagestruktur og skolestruktur.
Kommunalsjef Anne Mari Kind, rådgiver skole Kjetil Ulseth og barnehagesjef Richard Rybakken Dahl orienterte fra saksdokumentene.

 • Kommunedirektørens innstilling fikk ingen stemmer og falt.
 • Ap sitt forslag fikk 3 stemmer (Ap, SV, PU) og falt.
 • Posisjonens forslag vedtatt mot 2 stemmer (Ap og PU).

Internasjonalt råd

Vedtak og behandling av sak i internasjonalt råd:

 1. Innstilling enstemmig vedtatt med fire stemmer.
 2.  Innstilling enstemmig vedtatt med fire stemmer.
  • Det er et ønske fra rådet om at en representant fra administrasjonen legger frem saken med mer utfyllende informasjon.

Formannskapet

Vedtak og behandling av sak i formannskapet:

Kommunestyre beslutter at det skal utarbeides to mulighetsstudier innenfor sektoren skole. Til grunn for studiene må kunnskapen om antatt fremtidige behov basert på det vi i dag vet om elevtallsutviklingen, men også antatt behov som følge av realisering av utbyggingsområdene som er regulert og under regulering.
De ulike alternativene i studiene skal inneholde vurderinger av de pedagogiske, skolemiljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene. Som en del av kunnskapsgrunnlaget må det også fremkomme en oversikt over antall ansatte, de ulike yrkesgruppene og alderssammensetning på disse for å kjenne til det fremtidige rekrutteringsbehovet.

Det må legges til rette for en bred medvirkningsprosess hvor elevråd og foreldreutvalg ved alle skoler, samt de kommunale fellesorganene for elever og foreldre og ungdomsrådet blir involvert. Ansatte, både det pedagogiske personalet og skolehelsetjenesten og de ansatte som er tilknyttet skoledriften ellers skal involveres.

Det må synliggjøres i mulighetsstudiene ulike alternativer for en god struktur og organisering av det fremtidige skoletilbudet i Gjøvik.

Studiene skal utarbeides slik:

 • a. En mulighetsstudie for organisering av ungdomsskoletilbudet i hele kommunen
 • b. En mulighetsstudie for organiseringen av barneskoletilbudet i hele kommunen.
 • c. For Redalen og Skrinnhagen skolekrets gjennomføres en egen utredning som sikrer at medvirknings- og høringsprosessen blir lagt opp i tid på en slik måte at det potensielt vil være mulig å foreta en kretsgrensejusteringssak i tide til at alle elevene som skal ta i bruk Nye Biri Barneskole gjør det på samme tid.

Mulighetsstudiene skal behandles av kommunestyret innen utgangen av denne perioden.

Ved mulighetsstudien må også folkehelseperspektivet vurderes i de tilfellene der endringer medfører økt reisetidene for elevene, dvs om økt reisetid er i tråd med folkehelselovgivningen.

Behandling

Det ble orientert om saken fra oppvekstsektoren v/Kjetil Ulset.

 • Forslaget fra Arbeiderpartiet fikk tre stemmer (Simensen (Ap), Solhaug(Ap), Rolijordet (R))og falt.
 • Forslaget fra posisjnen fikk 9 stemmer og ble vedtatt mot 2 stemmer (Simensen (Ap), Solhaug(Ap))
 • Forslaget fra Finn Olav Rolijordet (R) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i utvalg for helse og omsorg 16. februar

Utvalg for helse og omsorg

Vedtak og behandling av sak i utvalg for helse og omsorg:

Kommunestyre beslutter at det skal utarbeides to mulighetsstudier innenfor sektoren skole.

Til grunn for studiene må kunnskapen om antatt fremtidige behov basert på det vi i dag vet om elevtallsutviklingen, men også antatt behov som følge av realisering av utbyggingsområdene som er regulert og under regulering.


De ulike alternativene i studiene skal inneholde vurderinger av de pedagogiske, skolemiljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene.
Som en del av kunnskapsgrunnlaget må det også fremkomme en oversikt over antall ansatte, de ulike yrkesgruppene og alderssammensetning på disse for å kjenne til det fremtidige rekrutteringsbehovet.


Det må legges til rette for en bred medvirkningsprosess hvor elevråd og foreldreutvalg ved alle skoler, samt de kommunale fellesorganene for elever og foreldre og ungdomsrådet blir involvert.
Ansatte, både det pedagogiske personalet og skolehelsetjenesten og de ansatte som er tilknyttet skoledriften ellers skal involveres. 


Det må synliggjøres i mulighetsstudiene ulike alternativer for en god struktur og organisering av det fremtidige skoletilbudet i Gjøvik.
Studiene skal utarbeides slik: • a. En mulighetsstudie for organisering av ungdomsskoletilbudet i hele kommunen
 • 
b. En mulighetsstudie for organiseringen av barneskoletilbudet i hele kommunen.
 • 
c. For Redalen og Skrinnhagen skolekrets gjennomføres en egen utredning som sikrer at medvirknings- og høringsprosessen blir lagt opp i tid på en slik måte at det potensielt vil være mulig å foreta en kretsgrensejusteringssak i tide til at alle elevene som skal ta i bruk Nye Biri Barneskole gjør det på samme tid.


Tilleggsforslag fra formannsskapet 15.02:

Mulighetsstudiene skal behandles av kommunestyret innen utgangen av denne perioden.

Ved mulighetsstudien må også folkehelseperspektivet vurderes i de tilfellene der endringer medfører økt reisetidene for elevene, dvs om økt reisetid er i tråd med folkehelselovgivningen

Behandling

Kommunalsjef oppvekst, Anne Mari Kind presenterer saken.

Kommunedirektørens forslag til vedtak falt.

Forslag fra posisjonen v/Kjetil Weide vedtatt med 5 (posisjon) mot 4 (opposisjon) stemmer.

Forslag fra Ap v/Even Solhaug falt 4 mot 5 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 23. februar

Kommunestyret

Flertallsvedtaket: Kommunestyret beslutter at det skal utarbeides to mulighetsstudier innenfor sektoren skole. Til grunn for studiene må kunnskapen om antatt fremtidige behov basert på det vi i dag vet om elevtallsutviklingen, men også antatt behov som følge av realisering av utbyggingsområdene som er regulert og under regulering.

De ulike alternativene i studiene skal inneholde vurderinger av de pedagogiske, skolemiljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene. Som en del av kunnskapsgrunnlaget må det også fremkomme en oversikt over antall ansatte, de ulike yrkesgruppene og alderssammensetning på disse for å kjenne til det fremtidige rekrutteringsbehovet.

Det må legges til rette for en bred medvirkningsprosess hvor elevråd og foreldreutvalg ved alle skoler, samt de kommunale fellesorganene for elever og foreldre og ungdomsrådet blir involvert. Ansatte, både det pedagogiske personalet og skolehelsetjenesten og de ansatte som er tilknyttet skoledriften ellers skal involveres.

Det må synliggjøres i mulighetsstudiene ulike alternativer for en god struktur og organisering av det fremtidige skoletilbudet i Gjøvik.

Studiene skal utarbeides slik:

a. En mulighetsstudie for organisering av ungdomsskoletilbudet i hele kommunen
b. En mulighetsstudie for organiseringen av barneskoletilbudet i hele kommunen.
c. For Redalen og Skrinnhagen skolekrets gjennomføres en egen utredning som sikrer at medvirknings- og høringsprosessen blir lagt opp i tid på en slik måte at det potensielt vil være mulig å foreta en kretsgrensejusteringssak i tide til at alle elevene som skal ta i bruk Nye Biri Barneskole gjør det på samme tid.

Mulighetsstudiene skal behandles av kommunestyret innen utgangen av denne perioden.

Ved mulighetsstudien må også folkehelseperspektivet vurderes i de tilfellene der endringer medfører økt reisetidene for elevene, det vil si om økt reisetid er i tråd med folkehelselovgivningen.

Tilleggsforslag fra Ap - Even Solhaug:

Det iverksettes forstudier av følgende eventuelle framtidige endringer i skolestruktur, der hvert av de foreslåtte tiltakene konsekvens vurderes ut fra et pedagogisk, organisatorisk, samfunnsmessig og økonomisk. Det skal også vises de økonomiske konsekvensene av nyinvesteringer/ombygginger i skolebygg.  Det forutsettes god brukermedvirkning/høringer i prosessen.

Ny ungdomsskole i Hunndalen dimensjoneres til også å romme elevene fra

        Bjørnsveen Ungdomsskole.

 • Lundstein og Fredheim skole slås sammen og flytter inn i ledig skolebygg etter

Bjørnsveen Ungdomsskole.

 • Redalen og Skrinnhagen skole slås sammen i ny felles barneskole på Biri

Kommunedirektøren legger fram sak til politisk behandling i mai 2023.

Ap sitt forslag fikk 20 stemmer og falt.

Siste delen av forslaget ble enstemmig.

Tilleggsforslag fra SV, MDG og Rødt – Dag Halvor F.-Pedersen:

Skolene Lundstein og Redalen tas ut av mulighetsskissen da disse skolene ikke bør legges ned.

Forslaget fra Rødt, SV og MDG fikk 6 stemmer og falt.

 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak

 

 1.  Redalen skole og Skrinnhagen skole slås sammen med virkning fra 01.01.2024, og elevene får plass ved nye Biri Barneskole.
 2. Det iverksettes forstudier av anbefalte tiltak i utredningen om framtidig skolestruktur i Gjøvik kommune, der hvert av de foreslåtte tiltakene konsekvensvurderes ut fra et pedagogisk, organisatorisk, samfunnsmessig og økonomisk perspektiv. Det forutsettes god brukermedvirkning i prosessen.
  1.  Ny ungdomsskole i Hunndalen dimensjoneres til også å romme elevene fra Bjørnsveen Ungdomsskole.
  2.  Lundstein og Fredheim skole slås sammen og flytter inn i ledig skolebygg etter Bjørnsveen Ungdomsskole.
  3.  Grande og Blomhaug skole slås sammen i nytt skolebygg i nærheten av ny ungdomsskole i Hunndalen.
  4.  Ungdomstrinnet ved Snertingdal skole slås sammen med Biri Ungdomsskole.
 • Ny ungdomsskole i Hunndalen dimensjoneres til også å romme elevene fra Bjørnsveen Ungdomsskole.
 • Lundstein og Fredheim skole slås sammen og flytter inn i ledig skolebygg etter Bjørnsveen Ungdomsskole.
 • Grande og Blomhaug skole slås sammen i nytt skolebygg i nærheten av ny ungdomsskole i Hunndalen.
 • Ungdomstrinnet ved Snertingdal skole slås sammen med Biri Ungdomsskole. Kommunedirektøren kommer tilbake med sak til kommunestyret basert på forstudiene i mai 2023