Vann og avløp

Problemer med vann eller avløp?

Automatisk varsling 

Gjøvik kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via SMS varsling sørger VAR-seksjonen for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann. Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersoner som kun er registrert med fasttelefon.

Her kan du registrere deg og lese mer om telefonvarslingen (Ekstern lenke).

Vedtatt VA-norm

Gjøvik kommune har vedtatt en VA-norm:

http://va-norm.no/gjovik/ (ekstern lenke)

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Gjøvik kommune har vedtatt nytt sanitærreglement; « Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser». De administrative bestemmelsene (2017) kan du lese her (ekstern lenke). De tekniske bestemmelsene kan bestilles hos Kommuneforlaget. Gjøvik kommune har sett behov for enkelte presiseringer og har laget noen tilleggsbestemmelser både for de administrative og tekniske bestemmelsene. 

Tilleggsbestemmelser administrative bestemmelser:

Kompetansekrav:
Alle arbeider på private vann- og avløpsanlegg tilknyttet offentlig nett og sanitærinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak.

Gjøvik kommune henviser til VA-miljøblad nr. 42 "Krav til kompetanse for utførelse av VA-ledningsanlegg":

Under punkt 4.1 virkeområde står det:
"Det kreves nødvendige faglige kvalifikasjoner for utførende personell av nyanlegg og omlegginger av VA-ledningsanlegg.
Ved VA-ledningsanlegg skal den som er arbeidsleder (formann eller bas i grøftelaget) på arbeidsstedet ha ADK- kompetanse.

Med VA-ledningsanlegg menes elementer som inngår i vann-, overvann- og avløpsledningsnettet, så som rør, stikkledninger, kummer, sluk, sandfang, pumpestasjoner og fordrøyningsmagasiner."

Det vil si at personell med ADK1-kompetanse skal være til stede under arbeidet.

Kapittel 2.1 Søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
En presisering angående søknadsskjema. I Gjøvik kommune benyttes et elektronisk søknadsskjema for sanitærsøknader. Det er ansvarlig søker som underskriver skjemaet og som står ansvarlig.

Tilleggsbestemmelser tekniske bestemmelser: 

Tillegg til pkt. 2.3.2 Legging av vannledning i grøft

Det er utførende som har ansvar for frostsikring av ledningene.

Det skal være minst 1,8 meter overdekning over ledning ut av veggrunn. Det vil si at det skal være minst 1,8 meter overdekning over rør. Det skal isoleres over rørene i hele lengden ut av veggrunn. Dette gjelder også der det benyttes varmekabel på ledningen. Rør skal legges minst 2 meter ut av veggrunn.

Det skal legges peilebånd ca 30 cm over vannledning. Endene på peilebåndet skal føres opp langs spindel på stoppekran og ned igjen og avsluttes ved yttervegg.

Ved bruk at klemkoblinger på PE/isotermrør skal produsentens monteringsanvisning følges.

Tillegg til punkt 2.3.3 Tilknytning til hovedledning
Tilknytning spill – og overvann

Tilknytning til PVC ledning.
ø160 mm og mindre skal det monteres grenrør
ø200 mm og større Polva sadelgren eller tilsvarende

Tilknytning til kummer
Alle rundehull i rør og kummer kjernebores
AR-pakning/Combi- pakning benyttes ved kumgjennomføringer

Tilknytning til betongrør
ø150 til ø300 mm Polva sadelgren, Basal sadelgren eller tilsvarende
ø400 mm og større. Polva sadelgren eller tilsvarende
Fra og med dimensjon ø400 med mer kan AR- pakning benyttes i kombinasjon med produktnavnet "Betongstikk F-900".

Alle stikkledninger for spillvann, skal ha utvendig stakepunkt.
Overvann skal ha drenskum med sandfang.
Takvann er ikke tillatt ledet til overvannssystemet.

Tilknytning i kum:
I enkelte tilfeller vil kommunen tillate dette etter avtale med rørlegger kontrollør.
Stoppekran på stikkledning i kommunal kum betraktes som avstengning på lik linje som anboringsklammer.

Hva er den viktigste endringen?

Gjøvik kommune har endret krav til kompetanse. For å arbeide på privat vann og avløpsanlegg må man enten ha svennebrev som rørlegger samt S- ADK1 eller ADK1 sertifikat eller fagbrev innen veg- og anleggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget, samt ADK1- sertifikat. Det er nå krav om at personell med ADK1- kompetanse skal være tilstede under arbeidet. Det blir en overgangsfase på 2 år for de rørleggere som ikke har ADK for at disse skal kunne skaffe seg dette.

Spørsmål?

Ta kontakt med kommunen, telefon 611 89 500

Søk om tilknytning til offentlig vann/avløp

Alt arbeid på vann- og avløpsledninger er søknadspliktig.

For å få tilgang til tjenesten må du kontakte et godkjent foretak, rørleggerfirma/entreprenør. De søker her:

Sanitærmelding og gravemelding (ekstern lenke)

Infoside fra Geomatikk (ekstern lenke)

All graving nær kommunale veier og vann- og avløpsledninger er søknadspliktig.

Pågående gravearbeider finner du ved å klikke her (ekstern lenke)

Gravemelding/kabelpåvisning søker du om på denne eksterne lenken 

Søknaden behandles av VAR seksjonen. Normal saksbehandlingstid er 1-2 uker, forvaltningsloven angir en frist på 3 uker.

Alle som er tilknyttet kommunal vannforsyning har tilgang på godt vann med riktig trykk. Kommunen er ansvarlig for vannforsyningen fram til tilkoplingspunktet for den enkelte abonnents stikkledning.

Avløp og rensing

Alt arbeid på vann- og avløpsledninger er søknadspliktig.

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg, og renset dette i henhold til statlige krav og lokale mål. Lurer du på hva som skjer med avløpsvannnet på renseanlegget på Rambekk? Last ned brosjyren her, så får du informasjon.

Som abonnent til kommunens avløpsnett har du plikt til å:

  • kjenne til rettigheter og plikter for kommunen som eier av hovedanlegg, og abonnenten som eier og bruker av sanitæranlegg fastsatt i avtalevilkårene
  • etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett
  • utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering
  • ikke kaste miljøfarlig avfall eller fiberkluter i toalett, eller avløp som vil skape problemer på avløpsanlegget og hindre miljøvennlig bruk av slam

NB! Matavfallskverner er ikke tillatt i Gjøvik kommune.

Takvann/overvann

Alt arbeid på vann- og avløpsledninger er søknadspliktig.

Takvann og overvann fra egen eiendom skal håndteres lokalt (LOD/LOH). Husdrenering kan ledes til kommunalt nett via sandfang/drenskum.

Fra næringseiendommer og parkeringsarealer er det begrensninger på utslipp. Her gjelder også krav om lokal håndtering (LOD/LOH). Kontakt VAR for nærmere opplysninger.

Det vises også til kommuneplanen; "Langtidsplan 2013 Kommuneplanens arealdel. Bestemmelser og retningslinjer.", § 4-2 Krav til vannforsyning, avløp og overvannshåndtering.

Brosjyre for behandling av takvann

Forurenset utslipp

Alt arbeid på vann- og avløpsledninger er søknadspliktig.

Virksomheter med utslipp av oljeholdige væsker, fett eller annen forurensning krever spesielle installasjoner, som olje- og fettutskillere for å rense avløpsvannet. Disse skal ha tillatelse fra kommunen. I spesielle tilfeller, som ved større utbygginger, kreves fordrøyningssystemer eller lokal håndtering av overvann. Dette må avklares med kommunen så tidlig som mulig i planprosessen.

For nedgravde oljetanker gjelder egne forskrifter for ettersyn og kontroll.

Skjema

Elektronisk skjema for utslipp ( industrielt, fett og olje)  Logg inn via ID-porten

Elektronisk skjema for Årsrapport for fettutskiller. Logg inn via ID-porten

Elektronisk skjema for Årsrapport for oljeutskiller. Logg inn via ID-porten

Elektronisk skjema for Årsrapport for industrielt utslipp. Logg inn via ID-porten

Nyttige lenker

Forurensningsforskriften kapittel 15 (ekstern lenke)

Forurensningsforskriften kapittel 15 A (ekstern lenke)

Drift av oljeutskillere - faktaark fra Miljødirektoratet (ekstern lenke)

Kontaktpersoner

Aina Kristiansen, aina.kristiansen@gjovik.kommune.no, 61189731

Inger Katharina Gregersen, igg@gjovik.kommune.no, 61189557

Avgifter, gebyrer og priser

Du kan se avgifter, gebyrer og priser ved å klikke her

Forskrift om vann- og avløpsgebyr - Gjøvik kommune (23. juni 2016)

Vannmålere

Alle næringseiendommer, offentlige bygg og boliger med svømmebasseng i Gjøvik skal ha vannmåler installert. Det er ikke krav om vannmåler for boligeiendommer, men dersom vannforbruket på eiendommen er lite, kan det likevel være lønnsomt å installere vannmåler.

Installering av vannmåler skal utføres av rørleggerfirma, etter søknad til Gjøvik kommune. Vannmåleren er kommunens eiendom og leveres ut av kommunen mot godkjent sanitærmelding.

Vannmåleren gir grunnlag for beregning av årsgebyr for vann og avløp.

Avlesningskort

Du vil motta avlesningskort i begynnelsen av desember hvert år. 

Du bør lese av vannmåleren flere ganger i året for din egen del, slik at du kan avdekke en eventuell vannlekkasje eller feil på måleren.

Vannkvalitet

Gjøvik Vannverk

Kilde: Mjøsa

Forsyner Gjøvik sentrum, Øverby, Hunndalen, Bybrua, Bråstad, Rambekk, Fredeng, Koll og Åslendet

pH 8,2

Hardhet 1dh, trenger ikke salt i oppvaskmaskin (veldig "mykt" vann, d.v.s. at såpen skummer lett)

Vannet klores og UV Bestråles (for å fjerne eventuelle bakterier)

Forsyner ca 22000 personer

Levererer ca 3 000 000m³ vann i året

Ca 222km ledningsnett

Biri Vannverk

Kilde: Mjøsa

Forsyner Biri, Oladalen, Biristrand, Smedmoen, Redalen og Snertingdal

pH 8,0

Hardhet 1dh, trenger ikke salt i oppvaskmaskin (veldig "mykt" vann, d.v.s. at såpen skummer lett)

Vannet klores og UV Bestråles (for å fjerne eventuelle bakterier)

Forsyner ca 2000 personer

Levererer ca 330 000m³ vann i året

Ca 69km ledningsnett

 

 

Sist endret: 03.09.2018
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00