• Startside
  • Bygge og grave i forurenset grunn

Bygge og grave i forurenset grunn

Skal du bygge 

og grave i grunnen hvor det kan være fare for forurensning? Da må du vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Hvis grunnen viser seg å være forurenset, så må det utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før gravingen settes i gang. Dette kommer frem av forurensningsforskriften kapittel 2 "Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider", se info under linker.

Hvis grunnen kan være forurenset må man undersøke grunnen også der det ikke er krav om søknad etter plan- og bygningsloven.

Hvorfor tiltaksplan?

Hvorfor må man utarbeide en tiltaksplan om man skal grave i forurenset grunn? Det er for at man ikke skal spre forurensningen til rene områder, og eksponere mennesker og miljø for fare.

Eksempler

Områder hvor det kan være naturlig å undersøke om det er forurenset grunn:

  • Eiendommer som har blitt brukt til industrivirksomheter eller avfallshåndtering.
  • Eiendommer der det har blitt utført flere rivninger og rehabiliteringer av bygninger.
  • Branntomter.
  • Eiendommer med restforurensning fra tidligere oppryddingstiltak.
  • Eiendommer som ligger inntil eller nedstrøms for eiendommer som er forurensa.
  • Eiendommer med alunskifer i grunnen.
  • I byer er det vanlig at grunnen i eldre og sentrale bydeler er forurensa

Kjente forurensede områder

Grunnforurensningsdatabasen inneholder opplysninger om områder som man vet at har forurenset grunn. Et område kan være forurenset selv om det ikke ligger inne opplysninger om dette i grunnforurensningsdatabasen. Se link til databasen nedenfor.

Kontaktinformasjon

Inger Katharina Gregersen, tlf 611 89 557, epost: igg@gjovik.kommune.no

Hans Petter Brenni, tlf 611 89 773, epost: hans-petter.brenni@gjovik.kommune.no

Aina Kristiansen, tlf 611 89 731, epost: aina.kristiansen@gjovik.kommune.no

Nyttige lenker

Forurensningsforskriften kapittel 2

Miljødirektoratets informasjon om forurenset grunn

Miljøkommune - informasjon om forurenset grunn i grave- og byggesaker

Grunnforurensningsdatabasen (miljodirektoratet)

Alunskiferkart - Statens strålevern

Alunskiferkart - NGU

Byjord - NGU

Faktaark

M-811/2017 – Tiltakshavers ansvar

Grunnforurensning - bransjer og stoffer

Tilstandsklasser for forurenset grunn

Gravearbeider i områder med alunskifer og tilsvarende grunnforhold