Lokal luftkvalitet

Nasjonale mål

Norge har satt nasjonale mål om å redusere lokal luftforurensning slik at helsa vår ikke skades. I dag overskrides de nasjonale målene i de fleste større byer og tettsteder i Norge (kilde: Miljødirektoratet). I tillegg finnes det juridisk bindende grenseverdier. Grenseverdiene finnes i kapittel 7 i forurensningsforskriften. Det er kommunen som er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet.

Varsling av luftkvalitet

Det er laget en nasjonal varslingstjeneste for luftkvalitet som varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og i morgen. Ved å klikke på linken vil du få vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning akkurat der du bor. Tjenesten er utviklet av Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet. 

Varsel om luftkvalitet 

Grenseverdier

Fra 01.01.16 trådte nye grenseverdier for svevestøv i kraft. Det betyr at grensen for lovlig forurensning senkes. Kommunen må sammen med anleggseiere sørge for at forurensningsnivåene ikke overskrider de nye grenseverdiene. De nye grenseverdiene er:

 
Svevestøv Grenseverdier
PM10 årsmiddel 25 µg/m3
PM10 døgnmiddel 50 µg/m3, maksimalt 30 tillatte overskridelser per år
PM2,5 årsmiddel 15 µg/m3

Målinger i Gjøvik

For å få en oversikt over luftkvaliteten i Gjøvik gjennomførte kommunen målinger av svevestøv i Strandgata i perioden mars, april og mai 2009. Da målte vi partikler på PM10 og PM2,5. Målingene viste at grenseverdiene for PM10 ble overskredet 20 døgn i måleperioden. Målingene viste også at den største kilden til overskridelsene i Gjøvik er biltrafikk med oppvirvling av partikler fra vegbanen. For å bedre luftkvaliteten satte kommunen i verk tiltak som redusert hastighet i sentrumsgatene og gjennomgang av rutiner ved spyling/vask av gatene. Andre tiltak er at det ikke skal brukes finstøv (såkalt 0-fraksjon) ved strøing.

Gjøvik kommune samarbeider i dag med Statens vegvesen om en målestasjon i Strandgata, FV33, som er sterkt trafikkert. Målestasjonen måler kontinuerlig luftkvaliteten med følgende komponenter: nitrogendioksid (NO2), og svevestøv (PM10, PM2,5). Målingene startet i november 2014. Målingene kan du følge med på ved å gå inn på http://luftkvalitet.info/home.aspx (ekstern lenke)

Målingene for 2015 viste at det var 26 overskridelser av grenseverdiene for svevestøv (PM10). Det var ingen overskridelser av grenseverdien for nitrogendioksid.

Det finnes mange kilder til luftforurensning; utslipp fra vegtrafikk, boligoppvarming og industri. Mengden luftforurensning vil variere gjennom året, med topper på vinterhalvåret da vedfyring, piggdekkbruk og eksosutslipp fra kalde motorer er på sitt høyeste. I tillegg virker lokal-klimatiske forhold inn.

Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Kortvarig eksponering for luftforurensning gir hovedsakelig forverring av eksisterende sykdommer, mens langvarig eksponering også kan bidra til utvikling av sykdom. Barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma og KOLS) og hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for luftforurensning. Les mer om helseeffekter: http://www.fhi.no/tema/luftforurensning (ekstern lenke)

Tilsyn – Oppfølging av kommunens plikter

Fylkesmannen i Oppland har gjennomført tilsyn i mai 2016. Tema for tilsynet var hvordan kommunen følger opp sine plikter med hensyn til overvåking av og kontroll med lokal luftkvalitet, jf kapittel 7 i forurensningsforskriften.

Fylkesmannens oppsummering etter tilsynet kan du lese her (ekstern lenke)

Fylkesmannens rapport konkluderte med ett avvik og to anmerkninger. Kommunen fikk avvik på grunn av manglende rutiner for informasjon til innbyggerne i forbindelse med perioder med høy luftforurensning.

I anmerkning nr 1 konstaterer fylkesmannen at kommunen har gjennomført overvåking av den lokale luftkvaliteten siden november 2014. Fylkesmannen påpeker likevel at det ikke er gjort vurderinger av måleresultatene med hensyn på om det foreligger plikt til å vurdere tiltak.

I anmerkning nr 2 påpekte fylkesmannen at kommunens styringssystemer og handlingsplaner i liten grad har mål for lokal luftkvalitet. . Bl.a. så er lokal luftkvalitet ikke beskrevet i kommunens overordnede risiko- og sårbarhets-analyse (ROS).

Gjøvik kommune tar rapporten til etterretning og retter opp avviket. Vi vil vurdere om det er behov for flere tiltak, basert på de foreliggende måleresultater. Vi vil også ta inn temaet «lokal luftkvalitet» i den pågående revisjonen av kommunens overordnede ROS-analyse.