Nedgravde oljetanker

Nedgravde oljetanker

- fossil fyringsolje og parafin

En nedgravd oljetank påvirkes av grunnen den ligger i og av innholdet i tanken. Over tid kan tanken bli skadet som følge av trykkbelastning eller rustdannelse. Dette kan føre til lekkasjer fra oljetanken. Spesielt utsatt for forurensning er grunnvann og vassdrag. I Gjøvik kommune er det registrert om lag 2 500 oljetanker. Mange av disse er gamle, og det er viktig at eierne setter i verk nødvendige tiltak for å sikre at tankene er i betryggende stand og at det ikke forekommer lekkasje fra tanken. En lekkasje kan bli svært kostbar og er tankeiers ansvar. Informasjon om fremgangsmåte ved arbeider med oljetanker finner du nedenfor.

Kommunens tilsynsmyndighet

Miljøverndepartementet fastsatte i 1997 "Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker". Denne er nå innlemmet i kapittel 1 i Forurensningsforskriften (ekstern lenke). Kommunen er tillagt tilsynsmyndigheten. Kommunestyret vedtok i januar 2003 at forskriften skal gjelde for alle nedgravde oljetanker uansett størrelse samt overflatetanker over 200 liter.

Eiers plikter

Eier av oljetank har meldeplikt og skal gi skriftlig melding om tanken til kommunen. Dette gjelder også for eksisterende tanker. Før nye tanker installeres, skal det søkes brannvesenet om lagringstillatelse (hvis volumet gjør at dette er påkrevd). Videre skal det søkes om tillatelse fra Gjøvik kommune til å installere oljetanken. Forskriftene pålegger tankeier å gjennomføre periodiske tilstandskontroller av nedgravd oljetank. Kontrollen skal utføres av en bedrift med kvalifikasjoner, og dokumenteres skriftlig til kommunen.

Periodiske tilstandskontroller

Gjelder for alle nedgravde oljetanker samt alle overflate-/kjellertanker over 200 liter som brukes til eller er ment brukt til oppbevaring av brannfarlige væsker klasse B og C.

Type tank

Første kontroll

Neste kontroller

Enkeltbunnet ståltank

Etter 15 år

Hvert 5. år

Dobbeltbunnet ståltank

Etter 15 år

Hvert 5. år

Særlig korrosjons-beskyttet ståltank

Etter 20 år

Avgjøres ved forrige kontroll

Glassfiber tank (GUP)

Trykktestes etter 2 år. Full periodisk kontroll etter 30 år

Avgjøres ved forrige periodisk kontroll eller hvert 15 år

Dobbeltvegget tank

Kontinuerlig overvåkingssystem jf. §1-7 er tilstrekkelig

Det skal føres revisjonsbok

Rekondisjonert ståltank

10 år etter rekondisjonering

Hvert 5. år

Tanker som ikke er i bruk

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for
olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme. Tanker som
permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Kommunen kan i særlige
tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres
og fylles med sand eller grus og lignende i stedet for oppgraving.

Skjema for rapportering av sanert oljetank

Skjemaet er digitalt og du må logge deg inn med ID-porten. (ekstern lenke)

Vanlige spørmål angående oljetanker

Spørsmål og svar angående oljetanker

Vanlige spørsmål og svar angående nedgravde oljetanker

Blir det forbudt å fyre med parafin og fyringsolje?

Ja, stortinget har bestemt at det blir forbudt fra 01.01.2020. Unntak: Fritidsboliger utenfor strømnettet.

Hva må jeg gjøre med oljetanken når jeg ikke lenger kan bruke den?

Oljetanker som tas ut av bruk skal saneres og destrueres, jfr. Forurensningsforskriften kap 1, § 1-8

Kan jeg fortsette å bruke tanken min frem til 2020?

Ja, så fremt den er i godkjent stand.

 • Glassfibertank (GUP) skal ha trykktest innen 2 år, deretter periodisk kontroll innen 30 år.
 • Ståltank skal ha periodisk kontroll innen 15 år, deretter hvert 5. år.
Hvilke regler gjelder for nedgravde oljetanker?

Kapittel 1 i forurensningsforskriften.

Hvem kan hjelpe meg å fjerne tanken / fyrkjelen?

Ta kontakt med maskinentreprenør, evt. din rørlegger eller et firma som holder på med miljøsanering.

Kan jeg slippe å grave opp oljetanken min?

Som hovedregel skal tanken graves opp. Kommunen kan tillate sanering på stedet hvis oppgraving av tanken kan medføre fare for skade/setninger på konstruksjoner eller det medfører uforholdsmessige store kostnader å grave den opp.  Typisk hvis tanken ligger halvveis under et påbygg, inntil søyler eller fundamenter eller under en terrasse. Dokumentasjon på at tanken er tett er nødvendig. Avgjøres av kommunen etter skriftlig søknad med begrunnelse. Jfr Forurensningsforskriften kap 1, § 1-8

Hva må jeg gjøre hvis tanken skal ligge nedgravd?
 • godkjent firma.
 • dokumentere at det ikke er hull i tanken
 • fjerning av påfyllingsrør og lufterør
 • fylles med sand, grus, pukk, løs Leca e.l.
 • skriftlig melding til kommunen når tanken er ferdig sanert
Hva må jeg gjøre med kjellertanken min som jeg ikke får ut hel?
 • tanken må tømmes og avgasses av godkjent firma.
 • enten skjæres opp og leveres som avfall eller lage luftehull.
 • påfylling og lufterør utvendig skal fjernes.
 • melding til kommunen når tanken er ferdig sanert
Har kommunen en støtteordning for de som skal fjerne sin oljetank/fyringanlegg?

Nei, men ENOVA har en rettighetsbasert støtteordning (ekstern lenke)

Finnes det en støtteordning andre steder?

Ja, ENOVA (eid av Klima- og Miljødepartementet) har en støtteordning. Bra støtte i 2018. Halveres i 2019 og blir borte i 2020. Sjekk ut www.enova.no  eller ring 800 49 003 / 73 19 04 30

Hvor kan jeg søke informasjon på nettet?

På kommunens hjemmeside eller på www.oljefri.no (Naturvernforbundets infoside om nedgravde oljetanker).

Hvor mye koster det å grave opp en oljetank?

Det vet ikke vi i kommunen. Be om pris fra flere tilbydere.

Firmaer som kan avgasse oljetanker
 • Brdr. Grønnerud AS: 611 87 870 (Gjøvik)
 • Arnkværn Miljø og Renovasjon AS: 623 55 0 00 (Furnes)
 • Isoteks Miljø AS: 611 73 250 (Gjøvik)
 • Oppland Miljøteknikk AS: 612 29 550 (Gausdal)
 • KLM AS: 815 000 88 (Minnesund)

Har du oljefyr eller parafinkamin?

Dersom du har oljefyr eller parafinkamin, vil du stå overfor et viktig valg som vil ha betydning for oppvarming av din bolig i uoverskuelig fremtid. Myndighetene har signalisert et det fra 2020 vil tre i kraft et forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger.

Forbudet er foreløpig ikke formalisert i lover eller forskrifter, og detaljer knyttet på hvordan og på hvilken måte dette skal gjennomføres foreligger ikke. Men signalene er såpass entydige at alle aktører i forvaltningen og næringslivet forholder seg til at dette blir gjennomført.

Den rødgrønne regjeringen lanserte dette første gang i sin regjeringserklæring (Soria Moria). Ambisjonene ble fastsatt i klimaforliket i Stortinget, og senere videreført i regjeringen Solbergs regjeringserklæring fra 2014.

Start planleggingen nå

Dette ligger fremdeles noen år frem i tid, men vil trolig medføre omfattende investeringer i din bolig, spesielt hvis du har oljefyr. Det er derfor viktig å starte planleggingen i god tid, slik at den løsningen du til slutt velger blir den mest gunstige for deg og boligen.

Flere løsninger - du må velge
Hva er den beste løsningen i din bolig? Dette avhenger av boligen og eksisterende varmeanlegget utforming og teknisk standard, investeringsvilje, tilgang og pris på energikilde, interesse og kapasitet til egeninnsats osv. Til syvende og sist er det leverandører av de ulike alternativene som kan gi deg konkrete vurderinger og prisantydninger på sine respektive løsninger – og som du må ta en beslutning ut i fra.

Oljefri sin hjemmeside (Ekstern lenke) er en informasjonsside om å bli oljefri.

Støtteordninger pr 2018

Enova har ulike støtteordninger for energitiltak i boliger. Gjøvik kommune har pr 2017 ingen egen støtteordning. De fleste av støtteordningene til Enova går på energisparende tiltak, som berører bygningskroppen og reduserer varmetapet. Det er også egne støtteordninger for stimulering til etablering av vannbåren oppvarming for de som ikke har dette.

Enovatilskuddet er en ny rettighetsbasert tilskuddsordning for boligeiere. Dette betyr at alle nå har rett til å få tilbake penger for en rekke energitiltak i hjemmet, og at det ikke lenger er nødvendig å søke om støtte før tiltaket gjennomføres.

Tiltakene som gir rett til tilskudd er:

 • varmepumpe luft-vann
 • varmepumpe væske-vann
 • avtrekksvarmepumpe
 • biokjel
 • bio-ovn med vannkappe
 • utfasing av oljekjel og tank
 • utfasing av oljekamin og oljetank
 • varmestyringssystem
 • varmegjenvinning av gråvann
 • solfangeranlegg
 • el-produksjon
 • energirådgivning

Det vil være mulig å få tilskudd (hvis du er berettiget), så lenge kvitteringene/fakturaene for jobben ikke er eldre enn 12 måneder. Hvor mye du kan få finner du på Enova's hjemme side «Se alle energitiltak som støttes» (Ekstern lenke)

Ring gjerne en energirådgiver hos Enova på grønt nummer 800 49 003. Fra fastelefon er dette gratis.

Leverandøren du velger bør ha god kjennskap til Enovas støtteordninger, og kan da bistå med søknaden. Enova endrer fortløpende sine støtteordninger. (Ekstern lenke)

Enovas veiledere om ulike oljefri løsninger (Ekstern lenke)

Sist endret: 06.09.2018