Private avløpsanlegg

Tømming av septik i spredt bebyggelse

1. januar 2018 overtok Arnkværn Miljø og Renovasjon AS septikrenovasjon i Gjøvik kommune. Kontakt: telefon 62 35 50 00

Oversikt over tømming i 2019

Biri: Uke 17-24 (unntak Fautmogrenda, Båbergsgutua, Birivegen, Biristrandvegen 110-191 uke 48) Oversikt over tømming.

Snertingdal: Uke 24-34 (unntak Smedmovika, Smedmobakken uke 48. Skulhusvn, Skulhusroa, Redalsvn, Klundbyvn, Hanssveavn, Gml Gravåsvn uke 49. Eriksrudvn, Dalaroa uke 50)

Åslendet/Kollstoppen: Uke 43-47 (unntak Hørstadskauvn uke 36)

Bybrua/Vardal: Uke 35-41 (unntak Åsvegen, Øverbyvn, Tranbergvn, Tobruvn, Smiuringen, Sagstugr. Rosenvolden uke 47. Odnesvn, Nevervn, Lunnevn, Hommelstad uke 48)

Skumsjøen/Sentrum syd: Uke 39-43

Det tas forbehold om endringer av tidspunkter pga. blant annet framkommelighet på veger, spesielt i forbindelse med vårløsning.

Detaljerte tømmetidspunkter blir annonsert i Gjøviks Blad og på kommunens hjemmeside i forkant av oppstart av de ulike rodene.

Hva må du vite om private avløpsanlegg?

Alle som har innlagt vann må ha en godkjent avløpsløsning. Dette gjelder også for fritidsboliger selv om det ikke installeres WC. Gjøvik kommune har mye spredt bebyggelse. Mange boliger og hytter må ha private løsninger for vannforsyning og avløpsrensing på grunn av lang avstand til offentlig vann- og avløpsnett. Dette kan være løsninger for den enkelte eiendom eller fellesanlegg for flere.

Hvem må søke om utslippstillatelse?

Alle som har innlagt vann må ha et godkjent avløpsanlegg (utslippstillatelse).

Det betyr at dersom det ikke finnes offentlig avløp i nærheten, må det søkes utslippstillatelse før det kan legges inn vann. Dette gjelder også for fritidsboliger og uansett vannforbruk. Kravet om utslippstillatelse og godkjent avløpsanlegg gjelder uansett om det er installert WC eller ikke.

Med innlagt vann menes vann som fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller annen kilde er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av tank/beholder uansett om denne er plassert innvendig eller utvendig. Med innlagt vann menes også hvis avløpet har et eller flere punktutslipp.

Det må søkes utslippstillatelse i forbindelse med nybygg, innlegging av vann i eksisterende bygg, ved økning av belastningen på anlegget, ved behov for oppgradering, utvidelse etc.

De som i forbindelse med opprydding i spredt avløp mottar varsel eller pålegg om oppgradering av avløpsanlegget sitt, må også søke utslippstillatelse på vanlig måte

Hvordan søker du?

Dersom dere ønsker å etablere, endre eller oppdatere et privat avløpsanlegg, eller har fått varsel/pålegg om oppgradering, må dere kontakte et foretak som kan stå som ansvarlig søker for tiltaket, prosjektere og bygge avløpsanlegget. Dette kan være et eller flere foretak da ikke alle aktuelle foretak både prosjekterer og utfører.

Ansvarlig søker vil fungere som et bindeledd mellom tiltakshaver (eieren) og kommunen. Ansvarlig søker har ansvar for at de nødvendige funksjoner etter Plan og bygningsloven blir ivaretatt og for at blanketter blir korrekt utfylt og levert samlet til kommunen. Dette bidrar til en lettere og raskere saksbehandling.

Dersom avløpsanlegget, eller deler av dette, blir liggende på en annens eiendom må det inngås en avtale om rett til å etablere og vedlikeholde anlegget. Avtalen må gjelde både nåværende og fremtidige eiere av eiendommene og den må tinglyses.

Søknadsskjema fylles ut av ansvarshavende og signeres av denne og tiltakshaver og sendes inn sammen med påkrevd dokumentasjon og prosjektering til kommunens byggesaksavdeling.

Søknadsskjema - utslipp av sanitært avløpsvann

Valg av renseløsning

Det er prosjekterende som etter nødvendige forundersøkelser velger beste renseløsning for den enkelte. Det er her viktig med dialog med kommunen.

Du som anleggseier bør ikke gjøre avtale om kjøp direkte med en leverandør av en type avløpsanlegg. Det er ikke sikkert at denne løsningen blir godkjent hos dere.

Det er altså ikke nødvendig at du som eier setter deg inn i alle de ulike typene av renseløsninger på markedet. Det er imidlertid viktig at du setter deg inn i prinsippene for det anlegget som blir bygget hos deg! Dette for å kunne sikre rett bruk og oppdage eventuelle feil som skulle oppstå på en tidlig fase. Det vil både kunne øke levetiden til avløpsanlegget og minske faren for forurensning.

Du kan lese om ulike renseløsninger på http://www.avlop.no/ (ekstern lenke)

Opprydning i eksisterende private avløpsanlegg

Det er mange gamle og dårlige private avløpsanlegg i kommunen som bidrar til forurensning. De mest sårbare og belastede områdene blir derfor prioritert først, men alle avløpsanlegg som ikke kan dokumentere at de tilfredsstiller dagens utslippskrav vil få pålegg om utbedring.

Opprydding i private avløpsanlegg er viktig for å bedre forurensningssituasjonen i kommunen, ikke minst med hensyn til våre sårbare vannforekomster. Disse blir negativt påvirket av for høye tilførsler av næringsstoffer fra både avløp og landbruket. Dette arbeidet er også veldig viktig i forhold til helse, da dårlig fungerende anlegg kan føre til bakteriell forurensning av lokale drikkevannskilder og ikke minst Mjøsa som er drikkevannskilde for nesten 100.000 personer. Arbeidet inngår i hovedplan for vannforsyning og avløp- og vannressurser 2008-2020.

Handlingsplan 2016-2030, opprydding i avløpsanlegg fra spredt bebyggelse.

Høsten 2016 vedtok kommunestyret Handlingsplan 2016 - 2030 som er et verktøy i arbeidet med å redusere forurensningsbidraget fra private avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Den beskriver hvordan oppryddingen skal skje i kommunens ulike nedbørsfelt, samt hvordan berørte parter skal involveres. Det er i tillegg sagt noe om de juridiske og administrative virkemidlene kommunen har (bl.a. vedtatt lokal forskrift og retningslinjer). Det foreslås en strategi for en fullstendig opprydding av de enkelte delnedbørsfelt, for å legge best mulig til rette for en helhetlig innsats, basert på miljøstatus i de forskjellige områdene. Det er utarbeidet en prioriteringsliste ut i fra bl.a. resipientforhold, beregnet fosforutslipp og avløpsanleggenes alder, tilstand og funksjon.

Hvem som får pålegg om oppgradering eller utbedring?
Da en stor del av de private avløpsanleggene i kommunen er eldre anlegg som ikke holder dagens krav, ble det i 2015 vedtatt lokal forskrift med tilhørende retningslinjer som stiller krav til både eksisterende og nye anlegg.

Saksgang
Eiere av avløpsanlegg som viser seg å trenge oppgradering, får et varsel om pålegg med en frist for oppgradering eller utbedring av avløpsanlegget. Dersom fristen ikke overholdes, vil det bli gitt et pålegg etter forurensningsloven om å utføre tiltaket. I tilfeller der pålegget ikke etterkommes innen gitt frist, kan det bli vedtatt tvangsmulkt som et virkemiddel for å sikre gjennomføringen av tiltaket. Vedtak om pålegg og tvangsmulkt har klageadgang.

Fristens lengde
Fristenes lengde avhenger av forurensningsfare/alvorlighetsgrad. I de fleste tilfeller gis det en frist på en til to sommersesonger. I enkelte tilfeller gis det utsettelse i frist etter begrunnede søknader om dette. Forurensningsfaren er avgjørende for om en slik utsettelse kan innvilges. Viktige punkter som blir vurdert er da anleggets tilstand og belastning (hvor mye anlegget er i bruk), avstand til drikkevannsforsyninger, naboer etc.

Hva du som har fått varsel/pålegg om oppgradering må gjøre
Det er viktig å starte dette arbeidet tidlig nok slik at tiltaket kan ferdigstilles innen fristen. Før anlegget kan prosjekteres må det foretas grunnundersøkelser på stedet. Dette bør gjøres på snø- og telefri mark. Det må også beregnes nok tid til behandlingen av søknaden.

Det er viktig at du kontakter Gjøvik kommune dersom det oppstår problemer som kan føre til forsinkelser slik at du ikke rekker fristen. Kontakt oss også dersom du har andre spørsmål eller det er veiledning vi kan bidra med.

Pliktig septikrenovasjon

Alle som har et privat avløpsanlegg er pliktig til å være med på kommunens ordning med tømming av slamavskiller og lignende. Ordningen administreres av kommunen, men selve tømmingen er satt bort til private aktører. Brdr. Grønnerud AS er for tiden (2017) det firmaet som har kontrakt på dette i Gjøvik kommune.

Tømming av slamavskillere foregår på rodekjøring mellom 1. mai og 31. oktober og tømmetidspunkt annonseres i Gjøviks Blad og på kommunens hjemmeside. Lukkede tanker tømmes på oppfordring fra tankeier til septikrenovatør når tanken er full. Lukkede tanker som det ikke er bestilt tømming på innen 1. november, blir tømt i november og desember. Har du behov for tømming utenom rodekjøring, ta direkte kontakt med Brdr. Grønnerud AS.

Aktuelle lenker

Oversikt over tømming i 2019

Søknadsskjema - utslipp av sanitært avløpsvann

Kommunens tømmeforskrift (ekstern lenke)

Handlingsplan 2016 - 2030

Arnkværn Miljø og Renovasjon AS (ekstern lenke)

Lokal forskrift (ekstern lenke)

Retningslinjer

Sist endret: 03.09.2018