Parkering

Parkering i Gjøvik

Fra 1.1.2017 kom en del endringer innenfor regelverk om parkering. Det ble innført ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det gjort noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Under følger noen av de endringer som gjelder for deg som bilfører.

Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900.-Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300.-Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600.-Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Parkeringsforskriften

Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle. Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade eller små bulker.

I Gjøvik er det både offentlige og private p-plasser. Gjøvik kommune drifter de offentlige plassene, mens det er andre aktører som drifter de private. Det presiseres at nedenstående gjelder de offentlige plassene, og at de private plassene forholder seg til et annet regelverk.

Maks parkeringstid

I Gjøvik sentrum er det hovedsaklig maks 3 timers parkeringstid. I P-huset Storgata 10 er det maks 7 timer parkeringstid.

Det er anledning til dagparkering på Gjøvik gård, i Røverdalen, deler av Kirkegata, Øvre Torggate ved kirken, ved Nytorget, deler av Skolebakken, Bassengvegen, og på Mjøsstranda.

El-bil og hydrogendrevne motorvogner

El-biler og hydrogendrevne biler parkerer gratis på alle offentlige parkeringsplasser i Gjøvik. Ved lading betales en avgift lik parkering for øvrige kjøretøyer. Der hvor det er innført maks parkeringstid skal urskive benyttes for å dokumentere når kjøretøyet ble parkert.

Betaling

Du kan velge om du vil betale med kort eller kontanter. Automatene har vekslingsfunksjon, og du får igjen overskytende beløp dersom du legger i mer enn du skal parkere for. Det er også mulig å benytte EasyPark-systemet (betaling med mobiltelefon). Det gjøres oppmerksom på at Easypark er en ekstern tjenesteyter, de opererer derfor med et påslag som betaling for sine tjenester.

Sonenummer for bruk i appen finner du på alle p-automater, samt at appen kan finne dette selv ved bruk av posisjoneringstjenester.

Parkeringsavgifter

Ditt ansvar

"Jeg skulle bare...." er en ofte brukt unnskyldning når det gjelder overtredelse av parkeringsbestemmelsene. Alle har et ansvar for å gjøre sitt til at Gjøvik blir en trafikksikker og trygg kommune.

Førers plikter

 1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting (§ 24, 1.ledd).
 2. På avgiftsplasser må betaling skje umiddelbart etter parkering (§ 31, 2.ledd), se vilkår ved betalingsautomat. Eventuell billett må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted (§ 31, 2. ledd). Det samme gjelder dersom det er stilt krav om billett fra automat som angir tidspunkt for når gratisparkering utløper (§24, 3.ledd).
 3. Ved parkering på reservert plass må gyldig p-tillatelse plasseres som nevnt i pkt. 2. Dette gjelder også plasser reservert for forflytningshemmede med kommunal p-tillatelse.
 4. På områder med tidsbegrenset p-tid og krav om bruk av parkeringsskive skal fører umiddelbart etter at motorvognen er parkert stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt motorvognen ble parkert, eller på tidspunktet når reguleringstiden igjen starter dersom motorvognen parkeres utenfor regulert tid (§ 24, 2.ledd).

Sanksjoner ved brudd på førers plikter

Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr 600. For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollsanksjonen kr 900. Dersom det ikke trekkes billett for tidsbegrenset gratisparkering, eller det parkeres uberettiget på plasser reservert kunde, besøkende eller gjest, er kontrollsanksjonen kr 300
(§ 36). Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten.

Klage

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44).

Fast parkeringsplass

Kommunen disponerer et begrenset antall parkeringsplasser som leies ut til bedrifter. Er du interessert i en slik plass, henvender du deg til Servicetorget.

Klage på ilagt sanksjon (gebyr)

Du må klage skriftlig innen tre uker etter ileggelsesdato.

Klagen må inneholde:

 • gebyrnummer (fremgår av blankett for gebyr/kontrollsanksjon),      eventuelt bilens registreringsnummer
 • klagers oppfatning av saken
 • klagers navn, adresse og underskrift

Elektronisk skjema for klage på parkeringsgebyr, kontrollsanksjon eller kontrollavgift. Du logger deg inn via ID-porten

Parkeringsgebyr må betales uansett
Du må betale parkeringsgebyret innen betalingsfristen, selv om du sender inn klage. Gebyret/tilleggsavgiften forhøyes med 50 prosent dersom du ikke overholder betalingsfristen

Satsene for parkeringsgebyr er i henhold til forskrift:

 • Gebyr kr 900,-. Forhøyes med 50 % (450 kr) ved for sen betaling 

Fører og eier er solidarisk ansvarlig for betalingen.
Ileggelsen er sikret ved panterett i kjøretøyet, og er tvangsgrunnlag for utlegg hos bilfører/bileier (vegtrafikklovens § 38) (ekstern lenke)

Behandling av klagen

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom kommunen ikke kan avgjøre saken og gi svar innen en måned, skal du ha et foreløpig svarbrev om dette, med opplysninger om når det antas at du får et vedtak (forvaltningslovens § 11a)(ekstern lenke).

Dersom du får medhold i klagen, får du tilbakebetalt parkeringsgebyret eller tilleggsavgiften.

Klage på avslag

Får du ikke medhold i klagen, kan du kreve å få forelagt klagen for Gjøvik tingrett. Du må framsette kravet innen tre uker etter at du har mottatt avslaget.

Vi gjør oppmerksom på at rettens kompetanse er begrenset i slike saker. Retten kan kun ta stilling til lovligheten av ileggelsen, ikke rimeligheten. Du kan bli ilagt saksomkostninger.

Klage på kontrollsanksjon:

Du må klage skriftlig innen tre uker etter ileggelsesdato.

Klagen må inneholde:

 • kontrollsanksjonsnummer (fremgår av blankett for gebyr/kontrollsanksjon),      eventuelt bilens registreringsnummer
 • klagers oppfatning av saken
 • klagers navn, adresse og underskrift

Elektronisk skjema for klage på parkeringsgebyr, kontrollsanksjon eller kontrollavgift. Du logger deg inn via ID-porten

Fører og eier er solidarisk ansvarlig for betalingen.

Behandling av klagen

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom kommunen ikke kan avgjøre saken og gi svar innen en måned, skal du ha et foreløpig svarbrev om dette, med opplysninger om når det antas at du får et vedtak (forvaltningslovens § 11a)(ekstern lenke).

Dersom du får medhold i klagen, får du tilbakebetalt parkeringsgebyret eller tilleggsavgiften.

Dersom du ikke aksepterer vårt avslag, kan klage rettes til Parkeringsklagenemnda. Klagen må fremsettes skriftlig, og kan sendes elektronisk på www.pklagenemnda.no eller pr post til Parkeringsklagenemnda, Øvre Slottsgate 18-20, 0157 Oslo. Klagefristen er 1 år fra datoen du klaget til virksomheten, jfr. parkeringsforskriften § 45, 2.ledd, 2.pkt. Kontrollsanksjonen må imidlertid betales dersom du ikke klager innen 3 uker fra dette avslagsbrevet er mottatt, jfr. parkeringsforskriften § 45, 1.ledd, 1.pkt og siste ledd, jfr. forvaltningsloven § 29 flg. Dette gjelder selv om du tenker å klage til nemnda på et senere tidspunkt.

Dersom du fortsatt bestrider kravet, men ikke ønsker å klage saken inn for Parkeringsklagenemnda ber vi om å bli underrettet om dette innen 3 uker, slik at vi eventuelt kan bringe saken inn for forliksrådet for rettslig behandling. I motsatt fall vil det bli iverksatt inkasso av kravet.

Vi gjør oppmerksom på at du vil måtte dekke sakens omkostninger dersom du taper saken ved en behandling i forliksrådet, mens behandlingen i Parkeringsklagenemnda er gratis for forbrukeren. En forbruker kan bare helt unntaksvis pålegges å dekke parkeringsvirksomhetens omkostninger; jfr. parkeringsforskriften § 52, 4.ledd, 2.pkt.

Parkering for forflytningshemmede

Du finner informasjon om parkering for forflytningshemmede her

Lover og regelverk

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Forvaltningsloven

Vegtrafikkloven

Skiltforskriften

Trafikkreglene

Sist endret: 06.09.2018
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00