Avkjørsler fra offentlig veg

Når må du søke

Når grunneier/utbygger skal etablere, bygge om eller endre bruken avkjørsel mot offentlig veg, må det lages ny avkjøringstillatelse.

Riks- og fylkesveg

Du må ha avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen hvis ikke reguleringsplanen beskriver avkjørselen i detalj. Fyll ut Søknadskjema om avkjørsel  og oversend til Statens Vegvesen.

Kommunale veger

Avkjøringstillatelse fra kommunal vegmyndighet må du ha hvis det ikke er en reguleringsplan som beskriver avkjørselen i detalj.

Søknad

Søknad sendes til byggesaksavdelingen i Rådhuset.

Søknaden må inneholde:

 • Situasjonskart som viser avkjørsel, eiendom(bygg) og kommunal veg. Målestokk 1:1000/1:500.
 • Begrunnelse for søknaden og andre opplysninger som du/dere mener kan ha betydning.
 • Teknisk beskrivelse i forhold til «Krav til avkjørsler» lenger ned på siden.

Krav til avkjørseler

 • Avkjørselen må ikke ligge høyere enn vegkanten på den offentlige vegen.
 • Så vidt mulig skal avkjørselen legges vinkelrett på offentlig veg.
 • På de to første meterne bør avkjørselen ha et jevnt fall på 2,5 % (1:40). Deretter 3,5 meter med maksimal stigning/fall 5 %(1:20) / 3,3 % (1:30)
 • På de nærmeste 50(30) meter fra den offentlige vegen skal avkjørselsvegen ha maksimal stigning/fall på 12,5%(1:8)
 • Overvann og søle må ikke ledes inn på offentlig veg eller grøft.
 • Går avkjørselen over veggrøft må det legges stikkrenne på minimum 0,3 meter i diameter.
 • Stikkrenne legges slik at veggrøften ikke skades og at grøftevannet får fritt avløp.
 • Det er viktig at trafikksikkerheten for alle som ferdes langs vegen blir ivaretatt.
 • Alle tilpasninger til veg og fortau skal gjøres på egen eiendom.
 • Dersom avkjørselen regelmessig brukes til bilkjøring(adkomst til garasje, bolig, forretning, driftsbygning) må det utenfor vegområdet innrettes snuplass slik at rygging ut på vegen unngås.
 • Ved boliger tillates en bredde på opp til 4.0 meter. Industri og forretningsvirksomhet tillates opp til 8.0 meter. Ved behov kan det søkes om større bredde.

Avkjørsel lengdeprofil

Spesielle tilfeller

I noen tilfeller vil det være slik at situasjon/terreng gjør det umulig å følge viste regler for stigningsprofil. Ved prosjektering av løsninger som avviker må det oppnås en best mulig løsning ut fra hensikten med reglene. Det vil si

 • minst mulig vannavrenning fra tomta og ut på vegen
 • lavest mulig risiko for at kjøretøyet sklir ut på offentlig veg
 • nødvendig fart fram til avkjørselspunkt skal være lavest mulig ved utkjøring
 • kjøretøyet må kunne stanse plant med vegen før avkjørsel

Siktelinjer

I tettbebygd område med fortau og "gate"-profil og for eksisterende boligveger selv om disse ikke har fortau.

Siktelinjer avkjørsel

Gatetype L1(m) L2(m)
Hovedgate 54 6
Samlegate 25 4
Adkomstgate 20 4

Hovedveg: Transportveg mellom områder og bydeler. Avkjørsler bør helt unngås.

Samleveg: Forbindelsesveg innenfor områder og bydeler, samt mellom atkomstveger og hovedveg. Avkjørsler tillates i begrenset omfang.

Atkomstveg: Offentlig veg som gir atkomst med direkte eller indirekte avkjørselstilknytning.

Siktelinjer for øvrige veger finnes i håndbok fra Statens Vegvesen N100.

Sist endret: 06.09.2018