• Startside
  • Drift- og vedlikeholdsstandard av kommunale veger

Drift- og vedlikeholdsstandard av kommunale veger

Graving i Hans Mustads gate - informasjon

Beskrivelse av drifts- og vedlikeholdsstandard for kommunale veger

Hva kan du som innbygger forvente av drift- og vedlikehold på veger, fortauer, gatelys, busskur og gang-sykkelveger i kommunen? Gjøvik kommune har mål og ambisjoner knyttet til:

  • universell utforming
  • 0-visjonen, ingen alvorlig skadde eller drepte i trafikken
  • lokal luftkvalitet, støy og annen forurensning
  • overvannshåndtering

For detaljer se hele rapporten.

Hva er kommunal veg

Veger og gater med tilhørende sidearealer og utstyr; vegbane, tilliggende fortau, gang- og sykkelveg, infrastruktur som gatebelysning, sykkelparkering, trafikkskilt, lys- og lydanlegg, rasteplasser med serviceanlegg, busskur, grøntarealer med mer.

Universell utforming

De ulike brukergruppene av vegen stiller sine spesifikke krav til vegens funksjonelle egenskaper.

I tillegg har vegholder felles kontrakter for drift- og vedlikehold av hovedveger, adkomstveger, samleveger og gang- og sykkelveger innenfor ett og samme kontraktsområde. Fra et vegholder- og trafikantperspektiv er det derfor ikke ønskelig med store standardsprang og variasjoner mellom de ulike kategoriene veger. Det er i liten grad mulig gjennom drift og vedlikehold å kompensere for manglende hensyn til universell utforming ved bygging og restaurering av gater, veger og uteområder.

Luftkvalitet og støy

Det er utarbeidet nasjonale mål for å redusere lokale luftforurensnings- og støyproblemer, slik at menneskers helse og velvære blir ivaretatt. I dag overskrider de fleste større byer og tettsteder i Norge flere av disse målene. I tillegg til de nasjonale målene for ulike forurensende stoffer i utendørsluft, er det også utarbeidet juridisk bindende grenseverdier. Disse finnes i kap. 7 i forurensningsforskriften. Det er kommunen som er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet.

Tilsyn, avvikshåndtering og sikring

Uforutsette hendelser eller skader skal i minst mulig grad gå ut over trafikantenes sikkerhet og framkommelighet og/eller vegens omgivelser. Ved skader skal reparasjon utføres for å gjenopprette elementets funksjonsdyktighet, eventuelt rapportere videre og iverksette en midlertidig sikring omgående. Ved ulykker iverksettes tiltak omgående slik at påvirkningene på omgivelsene unngås i størst mulig grad.

Opprydding

Skadestedet (ras, flom, kollisjon o.l.) skal sikres slik at ulykker og utslipp til ytre miljø og ytterligere forverring av skadene på vegkonstruksjonen unngås. Dersom trafikken slippes forbi skadestedet, må dette skje på en sikker måte.

Drift og vedlikehold av vegdekker

Vegdekket skal gi brukerne et underlag som sikrer sikker, miljøvennlig og komfortabel bruk, samt beskytte vegkonstruksjonen mot nedbryting. Vegdekket skal også sørge for nødvendig avrenning av vann fra kjørebanen og hindre nedtrengning av vann i vegkroppen. Der hvor vegen trafikkeres av tunge kjøretøy skal dekket bidra til å redusere påkjenninger på bærelaget for å sikre planlagt levetid for vegkonstruksjonen.

Drenering

Vann som reduserer eller kan redusere trafikksikkerheten, skal ikke forekomme på vegbanen. Vannivået og vanninnholdet i vegkonstruksjonen og omkringliggende områder skal holdes lavt for å redusere nedbrytningen av vegoverbygningen slik at vegkapitalen bevares og bæreevnen opprettholdes. Drens- og avløpsanlegg skal sikre avrenning fra vegbanen, transportere bort overflatevann samt drenere vegoverbygning og omkringliggende områder for å hindre skader ved oversvømmelse samt sikre mot ras, utglidning og erosjon. Kravene gjelder også vinterstid.

Gang- og sykkelveg og fortau

Det skal forsøkes å holde gang- og sykkelveg og fortau farbare for fotgjengere, rullestolbrukere og syklister, slik at de foretrekker å ferdes der framfor i kjørebanen.

Renhold

Torg, plasser, gågater, fortau, vegbanen med tilhørende utstyr skal være fri for materiale, gjenstander og belegg som reduserer friksjonen, forårsaker støvplage eller er til hinder for brukerne.

Murer

Muren skal sikre stabilitet på skjæringer og på fyllinger samt på vegen selv. Den skal ikke ha skader som kan være til fare for vegens brukere eller andre og være estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming.

Konstruksjoner, for eksempel bruer og p-hus

Tilsyn og oppfølging av konstruksjoner krever ofte spesialkompetanse, og som hovedregel har vegeier skaffet seg spesialkompetanse ved vurdering av vedlikeholdstiltak på eller utbedring av konstruksjoner. Spesielt gjelder dette tilsyn med og vedlikehold av konstruksjonenes bærende elementer. Det skal foretas annethvert år enkle inspeksjoner av alle konstruksjoner. Som minimum bør gjennomføres hovedinspeksjoner hvert tredje år.

Ferister

Ferist skal hindre dyrs ferdsel som forutsatt ved installasjonen. Feristene skal ikke ha skader som kan være til fare for trafikantene eller dyrene. Ferist skal sikres spesielt for vinterperioden.

Lehus

De skal være ryddige og rene samt estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming. Lehus skal ikke ha skader som kan være til fare for brukerne.

Skilt

Skilt skal kunne leses av alle for å bidra til å:

  • regulere av trafikken
  • varsle om farer og hindringer
  • lede brukerne til bestemmelsessted
  • gi opplysninger om bruken av vegen
  • gi brukerne optisk ledning (bakgrunnsmarkering)
Lys

Veg- og gatebelysning skal øke trafikksikkerheten for alle brukergruppene, samt bedre framkommeligheten i mørke gjennom økt synsinformasjon og synskomfort. I tillegg skal belysningen øke den allmenne trygghet og trivsel i området. Belysningsanlegg skal være estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming og ikke ha skader som kan være til fare for omgivelsene.

Trafikkgjerder

...skal separere grupper av trafikanter og/eller lede disse til akseptable krysningspunkter.

Sikringsgjerder

...skal sikre at personer og dyr ikke får tilgang til kjørebanen eller spesielt farlige områder.

Rekkverk

...skal redusere skadeomfang ved utforkjøring, samt skille grupper av trafikanter. Skader som reduserer dets funksjon eller kan være til fare for vegens ulike brukergrupper, skal ikke forekomme.

Kantstein

...skal avgrense arealer med ulik trafikk, bidra til å lede bort overvann, samt forenkle renholdet og vinterdriften av veger og gater. Kantstein skal ikke ha skader som reduserer dens funksjon eller kan være til fare for brukerne av vegen.

Vinterdrift

Informasjon om vinterdrift av veger

Sist endret: 06.09.2018
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00