Vinterdrift av veger

Vinter

Vi ønsker å bedre hverdagen for beboere og trafikanter i Gjøvik kommune. Brøytemannskapene vil gjerne skape god fremkommelighet og trygghet på veger og fortau. Gjøvik kommune har ca. 240 km veg, pluss fortau og gang-og sykkelveger, som skal holdes farbare og trygge vinteren igjennom.

Snø i innkjørsel

Med ca. 30000 beboere i Gjøvik kommune, har vi mange avkjørsler. Det kan ikke forventes at kommunen rydder og holder disse åpne. Mannskapene prøver å ta hensyn, men ved store snøfall vil mange innkjørsler likevel bli fylt med snø. Huseierne kan ikke kaste snøen ut på vegen / fortauet igjen. Vegloven slår fast at den som eier avkjørselen er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til sin eiendom. Det gjelder også snøfjerning. Vi forstår at det kan føles urettferdig, men lovgiver har vektet hensynet til rettferdighet for den enkelte opp mot fremkommelighet for alle, hvor fremkommelighet på offentlig veg er vektet tyngst.

Snødeponering

Transport av snø er kostbart. I de fleste veger, gater og gang- og sykkelveger i byen vil det primært bli brukt snøfreser, i tillegg noe plog og høvel, for å holde god standard på vintervegene. Vi vil prøve å unngå å frese snø inn i innkjørslene, men det må påregnes snø på privat tomt 2 - 3 meter fra vegen. Entreprenører som har rydding av private veger og plasser, må ikke lagre snø på kommunale veger og tomter, for eksempel skoleplasser, barnehager og arealer/deponier i tilknytning til vegen.

Fremkommelighet

Mange boligfelt og trange bygater blir ikke brøytet tidlig nok på grunn av at brøytemannskapene må stanse ved feilparkerte biler. Byfortettning og flere biler pr. husstand medfører store utfordringer. Forviss deg om at bilen står lovlig parkert og at den ikke er til hinder for brøytemannskapene.

Kvalitetskrav på brøyting

  Hverdager Helge-, helligdager
  Utrykning tørrsnø Senest gj.brøytet

 Utrykning tørrsnø

Senest gj.brøytet

Samleveger Bygdeveger

7 cm kl. 06.45 7 cm kl. 10.00
Adkomst/boligveger G/S-Veger 10 cm kl. 07.45 10 cm kl. 10.00
Parkeringsplasser 7 cm kl. 07.45   kl. 10.00

Den oppgitte snømengde ved utrykning er kun retningsgivende. Framkommeligheten er avgjørende om den oppsatte snødybden kan tøyes for den enkelte veg.

Gangveger skal brøytes slik at ikke gående velger bilvegen framfor gangvegene. Parkeringsplasser ryddes fortrinnsvis på hverdager med unntak ved store helgesnøfall.

Parkeringsplassene må ryddes slik at det normale parkeringsbelegg på hverdager blir dekket kl. 07.45 og eventuelt resterende senere på dagen.

Skader

Gjerder og hekker skal være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. Ved skader skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til Gjøvik kommune, e-post: postmottak@gjovik.kommune.no og merkes Brøyteskade. I utgangspunktet erstattes gjerder og konstruksjoner bare når det kan påvises at det har vært direkte påkjørsel. Skade på gjerder, belegningsstein osv som er plassert i vegareal / kommunal eiendom, vil ikke utløse erstatning uansett.

Tining og flom

I vårt klima har vi som regel ikke mange tineperioder i løpet av vinteren. Dessverre rekker vi ikke over alle problemområdene når det står på som verst. Vi oppfordrer derfor beboerne til å sjekke nærmeste sluk og stikkrenne, og fjerne alt som hindrer vannet i å renne fritt.

Beskjæring av busker og trær.

Greiner som henger ut over veg og fortau er til stort hinder for brøytemannskapene og renovasjonsbiler, som kan få skader. For andre brukere av veg og fortau, som blinde og svaksynte kan slike hindringer medføre store skader. Huseier plikter etter Vegloven / Naboloven å beskjære greiner som henger ut over gjerdelinjen.

Vi håper at du vil gjøre en liten innsats for fellesskapet, så skal vi gjøre vårt beste for å holde veger og fortau godt fremkommelige og trygge i vinter.

Sist endret: 06.09.2018