Gjøvik kommune

Ordliste over begreper og ord

Ordliste over begreper og ord

I møte med kommunale omsorgstjenester, kan man høre mange nye begreper og ord.

Her følger en kort oversikt over de vanligste begrepene: 

Demens: en fellesbetegnelse på flere beslektede tilstander som fører til gradvis økende svinn av nerveceller og tap av funksjoner i hjernen. 

Geriatri: en medisinsk spesialitet som er konsentrert om sykdommer hos eldre, vanligvis avgrenset nedover til 65-70 års alder.

Personsentrert omsorg: et verdigrunnlag og en omsorgsfilosofi som handler om å se på personen med demens som en person med følelser, rettigheter, ønsker og en livshistorie fremfor kun diagnosen.

Demenskoordinator: har ansvar for å ivareta fagutvikling og kompetanseheving innenfor demens området slik at personer med en demenssykdom og deres pårørende skal få en bedre hverdag.

Saksbehandler: en person som vurderer og fatter avgjørelse om kommunale tjenester ut fra bistandsbehovet til den enkelte.

Hjemmetjenesten: en tjeneste som skal utøve nødvendige hjemmebaserte helsetjenester, slik at innbyggere med ulike utfordringer i hverdagen skal kunne bo hjemme lengst mulig. 

Hjemmesykepleien: helsefaglige ansatte som følger opp medisiner (medikamenthåndtering) og sykepleiefaglig oppfølging i hjemmet.

Hjemmehjelp (praktisk bistand): ansatte som bistår med bestilling av matvarer, brensel og hygieneprodukter, betaling av regninger og nødvendig renhold, sengetøyskift og klesvask for hjemmeboende.

Demenslag: alle avdelingene i kommunens hjemmetjenester har et eget demenslag. Disse demenslagene består av opptil 10 fagpersoner med spesiell kompetanse for å jobbe med demensomsorg i hjemmene.

Demensteam: alle demenslag i hjemmetjenesten har et demensteam som består av tre personer. Dette er fagarbeidere og sykepleiere med opplæring i nasjonale verktøy som brukes ved en demensutredning.

Individuell plan: en plan som skal sikre at tjenestene man mottar framstår som helhetlige og i tråd med egne målsettinger.