Gjødsling

Husdyrgjødsel er viktig plantenæring og det finnes flere krav og virkemidler som skal medvirke til god utnyttelse av gjødsla. Bonden har stor egeninteresse av å utnytte husdyrgjødsla i kombinasjon med mineralgjødsel. 

Gjødselplanlegging

Alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, skal ha en gjødslingsplan. Det skal utarbeides en ny gjødslingsplan før hver vekstsesong.  

Hva skal gjødslingsplanen inneholde?

 • Representative jordprøver som tas hvert 4.- 8.år
 • Kartskisse som viser skifteinndelingen
 • Hvert enkelt skifte skal ha opplysninger om
  • antall dekar
  • jordart og jordanalyse
  • forgrøde
  • årets vekst
  • forventa avling
  • gjødslingsbehov og gjødseltype

Dispensasjon fra kravet om årlig plan

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet om årlig gjødslingsplan. Foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform kan få godkjent gjødslingsplan for inntil 5 år.

Jordprøver

Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. – 8. år, og det skal minimum analyses for pH, fosfor, kalium, glødetap og moldinnhold. 

Utlån av jordprøveutstyr

Du kan låne jordprøvebor på landbrukskontoret. Vi gir også ut jordprøveesker, rekvisisjonsskjema og kart.

Innsending av jordprøver

Vi tar imot leveringsklare jordprøver og sender det videre til analyse hos Eurofins. Du kan også sende jordprøver direkte til Eurofins.