Gjøvik kommune

Støtte til bedrifter

Støtte til bedrifter

Koronamidler til alle bransjer i næringslivet

Kort om ordningen

 • Tilskuddet skal gis til bedrifter eller andre næringsaktører.
 • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter "i økonomiske vansker".
 • Midlene skal brukes til bedriftsrettet støtte og til andre næringstiltak som kommunen mener er riktig for å motvirke negative virkninger av koronaviruset.
 • Alle bransjer kan søke om tilskudd. 

Hvem kan søke? 

 • Bedrifter med forretningsvirksomhet i Gjøvik kommune kan søke.
 • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i økonomisk vansker.

Hva kan jeg søke midler til?

Støtten skal gå til prosjekter som vil gi positive effekter for bedriften.

Vurdering av søknader

Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges i vurdering av søknader.  I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på at bedriften kan dokumentere/vise:

 1. I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet for egen bedrift og også gi positiv ringvirkning for andre.
 2. I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i tall.
 3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og som «bagatellmessig støtte.» Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis.

Slik søker du

 1. Ta kontakt med en av våre næringsrådgivere Katrine Hveem Gjørvad og Stine Røen.
 2. Du søker om midler ved å registrere og fylle ut søknadsskjema på regionalforvaltning.no

Søk om støtte fra kommunalt næringsfond

Søknader behandles fortløpende, men siste frist er 15. februar.2021

Regionalt næringsutviklingsprogram

Næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen er en felles satsning for næringsutvikling i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land, og formålet er å skape flere arbeidsplasser for privat næringsliv i Gjøvikregionen.

Programmet retter seg mot små og mellomstore bedrifter, men kan også gi støtte til nettverk og nyetablerte bedrifter.

Satsningsområder for næringsprogrammet er industri, bio og IKT.

Programmet kan gi støtte til utviklingsprosjekter som styrker og bidrar til vekst i bedriftene. Dette kan for eksempel være prosjekter som kan føre til nye markeder, nye produkter/tjenester, prototyputvikling, digitalisering og omstillingsprosjekter.

Ta kontakt med oss