Arbeid på tak og sikker adkomst

Hvorfor har ikke feiing blitt utført? Årsaken i det fleste tilfeller er at det ikke finnes en godkjent takstige. 

Hvorfor er det viktig med sikker adkomst?

I arbeidsmiljøloven med forskrifter og forskrift om helse-, miljø og sikkerhet stilles det krav til arbeidstakernes sikkerhet i deres arbeidssituasjon.

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg, som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Forutsetningen for at dette skal bli utført er at feierne har sikker adkomst. Det innebærer at huseierne har tilfredsstillende takstige, samt at det er etablert sklisikring for stigen som benyttes for å komme opp på taket. Er ikke denne forutsetningen tilstede, vil det med hensyn sikkerheten for feierne ikke bli utført feiing.

Krav til godkjent takstige og løs stige 

For at takstigen skal være godkjent må følgende være i orden:

  • Det er ikke krav om å ha typegodkjent takstige, men den skal festes forsvarlig på tak(se neste punkt).
  • Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.
  • Tak som har helling (nesten uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige opp forbi pipen.
  • Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak og over til takstige kan foregå på en sikker måte.
  • Avstand mellom trinn og takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.
  • Har bygget flere piper skal det enten være stige opp til hver pipe, eller det skal være sikker adkomst mellom pipene i form av gangbru eller lignende.

Videre gjelder følgende:

  • Det skal være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.
  • Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over taket, målt på pipens korteste side, skal det være montert typegodkjent feieplattform.
  • På tak med to eller flere piper må det monteres enten typegodkjent takbru mellom pipene, eller det må finnes takstige til hver enkelt pipe.

Årsaken til at det ikke har blitt utført feiing

Dersom det ikke er utført feiing av pipe i boligen er ofte forklaringen at huseier/beboer ikke har gjort klart med fremlegging av stige slik det fremgår i varslingen du har fått i forkant, samt at adkomsten på taket ikke er tilfredsstillende.

Utelatt feiing av nevnte årsaker medfører ikke at feieavgiften bortfaller dersom feiing ikke utføres, da det i henhold til forskrift om brannforebygging er eier sitt ansvar at feieren har tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget.