Gjøvik kommune

Priser og gebyrer

Byggesaksgebyr

For søknader uten krav til ansvarlig foretak (pbl § 20-2) reduseres gebyret med 10% dersom søknaden er komplett    
Mottas komplett søknad samlet og elektronisk via Byggsøk reduseres gebyret med 20%, begrenset oppad til kr 15.000 kroner

Byggesaker

Byggesaker a) og b)
Hva Pris
Nybygg bolig, pris per boenhet 18 400 kroner
Ved mer enn 1 boenhet per bygning, betales halvt gebyr fra og med 2. boenhet 9 200 kroner
For tinglyste studentboliger betales 25 % fra og med 2. boenhet 4 600 kroner
Nye fritidsboliger 15 000kroner

Andre kategorier som nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, bruksendring og ombygging betales etter bruksareal i hovedetasjen. Det vi si der den største delen av tiltaket utføres. Ved flere tiltak på samme bygning i samme søknad, summeres arealene.

Byggesaker c)
Hva Pris
Arealer inntil 50 m², fast sum 5 600 kroner
Arealer fra 51 til 200 m² - per m² 104 kroner
Arealer fra 201 til 600 m² - per m² 79 kroner
Arealer over 600 m² - per m² 47 kroner
  • For hver etasje over eller under hovedetasjen, betales 50% av gebyret.    
  • For bruksendring av tilleggsdel til hoveddel i bolig, betales halvt gebyr for bruksareal over 50 m².    
  • For bruksendringer av uisolerte bygninger, driftsbygninger og halldelen i rene idrettsbygg betales et halvt gebyr for bruksarealer over 50 m².    
  • For endring av tillatelse betales et gebyr på 50% av gjeldende satser for tilsvarende tiltak. Minimumsgebyr på kroner 3500.
Byggesak e)-h)
Hva Pris
For hver igangsettingstillatelse etter godkjent rammetillatelse 3 700 kroner
Midlertidig brukstillatelse 2 600 kroner
Driftsbygninger - Maksimumsgebyr 12 000 kroner
Arealuavhengig tiltak på bolig, fritids- og landbrukseiendom* 2 350 kroner

*Tiltakene omfatter mindre murer, brønner, dammer, midlertidige tiltak, avløpsanlegg, mindre fasadeendringer, riving av bygning fra 15 til 100 kvm BRA (over 100 kvm gebyr x2), mindre byggtekniske installasjoner (unntatt ildsted), gjerde, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass, gjødselkummer og andre arealuavhengige tiltak, samt sammenføying av boenheter i småhus

Byggesak i)-l)
Hva Pris
Ildsted 600 kroner
Arealuavhengig tiltak på en annen eiendom* 6 600 kroner
Skilt og reklame, pris per skilt. For skiltplan dobbelt gebyr 2 700 kroner
Tilleggsgebyr - Minimumsgebyr** 6 700 kroner

*Lednings- og kabelanlegg, avløpsanlegg, fasadeendring, riving av bygning, bygtekniske installasjoner (separat søknad for heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), tankanlegg, større terrenginngrep, veger, større P-plasser og andre arealuavhengige tiltak. **Dersom et meldings- eller søknadspliktig arbeid igangsettes eller tas i bruk uten godkjenning, ilegges et tilleggsgebyr på 50 % av fullt behandlingsgebyr. Gebyret skal dekke meromkostninger som slike saker fører med seg.

Søknad om dispensasjon

Søknad om dispensasjon
Hva Pris
Administrativ behandling. Gjelder også dispensasjon som behandles sammen med byggesak, gjelder per dispensasjonsforhold 5 000 kroner
Politisk behandling. Gjelder også dispensasjon som behandles sammen med byggesak, gjelder per dispensasjonsforhold 6 900 kroner

Ansvarsrett 

Ansvarsrett
Hva Pris
Godkjenning per foretak som ikke oppfyller formålkompentanse, jf. SAK 10 § 11-4, 6. ledd 3 150kroner
Personlig ansvarsrett selvbygger 3 300 kroner
Avslag på ansvarsrett 3 100 kroner

Generelt

For saksbehandling som blir avsluttet på bakgrunn av trukket eller avvist sak, betales 25 % av fullt gebyr dersom kommunen har gransket eller bearbeidet saken. Gebyr begrenset oppad til 15.000 Byggesaksseksjonen kan engasjere nødvendig sakkyndig bistand for vurdering av søknaden eller deler av den på tiltakshavers regning. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger.     Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av tjenesteområdeleder i enkeltsaker hvor gebyrer anses urimelig høyt. 

  • Alle som får utført tjenester etter kommunens regulativ skal betale gebyr etter faktura fra kommunen.    
  • Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.    
  • Satsene justeres hvert år (1. januar) på bakgrunn av vedtak i kommunestyrets behandling av budsjett kommende år.