Gjøvik kommune

Dele fra eiendom

Dele fra eiendom

Når du skal lage en ny eiendom, må du først kontakte kommunen. Kommunen sørger for oppmåling av tomten, og gir den et eget gårds- og bruksnummer i matrikkelen, før det sendes melding til tinglysing.

Slik søker du 

Du søker om fradeling av eiendom ved å fylle ut søknadsskjema søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

Søk om fradeling 

Se eksempel på ferdig utfylt skjema med veiledning (PDF, 789 kB)

Dokumentasjon til søknad 

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Dokumentasjon som må være med søknaden

  • Nabovarsel 
  • Situasjonskart
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning 

Annen dokumentasjon som kan være relevant til søknadne

  • Søknad om dispensasjon. 
  • Avkjøringsplan 
  • Erklæring eller avtaler om veirett, ledninger og nødvendig vedlikehold som går over andre eiendommer 
  • Eventuelle erklæringer om at gjenværende eiendom (den opprinnelige eiendommen) gir fradelt (ny) eiendom rett til veg, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold må også vedlegges.

Søknadsskjemaer og beskrivelse av dokumentasjon 

vedlegg ved fradeling:

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via post. 

Skal du fradele en landbrukseiendom? 

Ved fradeling av landbrukseiendommer må det gis samtykke etter jordlova §12. I slike tilfeller må konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet følge søknaden- Les mer om konsesjon og landbrukseiendom.

Hva koster det?

1. Deling
Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) Pris
a. Søknad om deling av eiendom, i henhold til plan og bygningsloven 3 000 kroner
b. For tilleggsarealer og grensejusteringer 2 100 kroner
c. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, regulerings- eller bebyggelsesplaner 4 800 kroner
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pris
Areal fra 0 - 2000 kvm 21 000 kroner
Deretter for hver påbegynt 1000 kvm inntil 5000 kvm 3 500 kroner
Deretter for hver påbegynt 5000 kvm 2 250 kroner
Tomter i felt (flere enn 5 tomter), 0 - 2000 kvm 15 000 kroner
Oppretting av ny grunneiendom fra hel teig større enn 100 da (landbruksareal) 22 000 kroner
Oppretting av punktfeste  4 600 kroner
Oppretting av grunnboksblad for gamle festetomter 4 200 kroner
1.2 Gebyr fortileggsarealer til eksisterend eeiendom
1.2 Gebyr for tilleggsarealer til eksisterende eiendom Pris
Areal fra 0 - 250 kvm 6100 kroner
Areal fra 251 - 500 kvm 9500 kroner
Deretter per påbegynt 500 kvm < 10 daa 1 250 kroner
1.6 Gebyr for oppretting av anleggseiendom
1.6 Oppretting av anleggseiendom Pris
Volum fra 0 - 20000 m3 20 000 kroner
Volum fra 20001 m3 - økning pr. påbegynt 1000 m3 3 000 kroner

 

1.8 Oppretting
1.8 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 2 400 kroner