Radon

Radon er en radioaktiv og kreftfremkallende gass som finnes i berggrunnen. Her finner du informasjon om radon og hvilke forholdsregler du kan ta for å unngå radonstråling.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv edelgass uten farge, lukt eller smak. Radon avgir radioaktiv stråling som øker risikoen for å utvikle lungekreft senere i livet. Risikoen for å få lungekreft øker dersom du utsettes for radon over lang tid, og øker dersom radonnivåene er høye. 

Les mer om helserisiko fra radon på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sine nettsider.

Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde radon, og ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften. Det er regionale og lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen. Selv innenfor samme byggefelt kan det være store forskjeller.

Radonmåling i boligen

Den eneste måten å finne ut om din bolig har et radonproblem, er å måle.

Hvilke tiltak kan jeg gjøre for å redusere radonnivået i boligen?

Måler du over 100 becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3) i boligen, bør du gjøre tiltak. Det finnes gode og effektive tiltak mot radon. Man kan øke ventilasjonen for å lufte ut radon, man kan tette bygget slik at radon ikke siver inn, eller man kan lage en radonsug eller radonbrønn slik at radongassen ledes bort.

Du kan lese mer om tiltak for å redusere radonnivået i boligen på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Gjøvik folkeforskningsprosjekt har også utviklet en informasjonspakke om enkle tiltak du kan gjøre hjemme for å redusere radonnivået i boligen din.

Sjekk radonguiden her. (PDF, 121 kB)

Radon i drikkevann

Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon, og ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften og dermed bidra til forhøyde radonkonsentrasjoner i inneluften. 

Høye radonnivåer i drikkevann kan reduseres ved lufting, lagring eller filtrering. Husholdningsvann kan også gi stråledoser til kroppen ved inntak, men dosene ved å drikke radonholdig vann er små i forhold til dosene ved innånding.

Grenseverdier for drikkevann

Anbefalt tiltaksnivå for radon i vann i en enkelthusholdning er 500 Bq/ l. Vann fra større vannverk eller offentlig vannforsyning (forsyner minst 50 personer eller 20 husstander) skal ikke ha radonkonsentrasjoner over 100 Bq/ l.

Måling av radon i drikkevann

Husholdningsvann fra borebrønn i fast fjell, som benyttes daglig, bør undersøkes med hensyn på radon. Radonmålinger i vann kan gjennomføres hele året, og prøvetakingsutstyr til vannanalyse fås ved henvendelse til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) eller Radonlab.

Sjekk nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) eller ring 67 16 25 00.

Sjekk nettsiden til Radonlab eller ring 21 96 03 50.

Hvor er det radon i Gjøvik?

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har et nasjonalt aktsomhetskart for radon. Dette viser hvor utsatt ulike områder er, altså om det er høy eller lav sannsynlighet for at det er mye radon i berggrunnen. Kartet angir at risikoen er høy i deler av Gjøvik, men dette "friskmelder" ikke andre områder. Det kan være store lokale forskjeller og to nabohus kan ha helt ulike radonnivåer.

Se aktsomhetskart på geo.ngu.no.