Rensing av avløpsvann

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegget og renset dette i henhold til statlige krav og lokale mål.

Hva er avløpsvann?

Avløpsvann er en samlebetegnelse på ulike typer vann:

  • Spillvann er vann fra toalett, dusj, vasker, vaskemaskiner og innvendige sluk (kloakk).
  • Overvann er vann fra tak, dreneringer, gårdsplasser, veier og lignende.
  • Prosessvann er vann fra industri/næring.

Vi kaller det også avløpsvann dersom spillvann og overvann er blandet sammen.

Rambekk renseanlegg

Avløpsvannet i Gjøvik renses ved Rambekk renseanlegg. Renseanlegget ble etablert i 1973, men har blitt bygget på og rehabilitert gjentatte ganger. Renseanlegget er et mekanisk/kjemisk anlegg med hydraulisk kapasitet tilsvarende avløpet fra ca 45 000 pe (personekvivalenter). Det rensede avløpsvannet slippes ut i Mjøsa på ca 7 meters dyp.

Renseanlegget har en utslippstillatelse fra Fylkesmannen med strenge krav til renseeffekt for total fosfor og organisk innhold i avløpsvannet. Det tas minst 24 døgnprøver per år på inn og utløpsvannet for å dokumentere renseeffekter og minst 6 ukeblandprøver for å dokumentere nitrogen innhold og tungmetaller. 

 

Slambehandling

Slam fra Gjøvik kommune samt slam fra kommunene; Østre og Vestre Toten, Nordre og Søndre Land, Lillehammer, Gausdal og Øyer blir behandlet ved Rambekk slambehandlingsanlegg.

Slammet ligger i råtnetanker i 17-20 dager. Råtneprosessen er en anaerob prosess som bryter ned organisk stoff og omdanner dette til brennbar metangass. Utråtnet slam avvannes før slammet tørkes. Slammet er i granulatform når tørkeprosessen er ferdig. Slammet som sluttprodukt er nesten luktfritt og patogene mikroorganismer er fjernet. 

Granulatet (slammet) benyttes som jordforbedringsmiddel, gjødsel til landbruk og som vekstmedium for biotak (torvtak).