Gjøvik kommune

Nytt boligområde i Øverbylia - status på arbeidet

Nytt boligområde i Øverbylia - status på arbeidet

Nytt boligområde er under etablering på Gjøvik. 

Obos Block Watne har planlagt 94 boenheter, fordelt på eneboliger, kjedet eneboliger, rekkehus og leiligheter. 

 Pågående og planlagt arbeid 

Det vil være istandsetting av overflater flere steder i anlegget og allerede åpnede områder hvor det har vært anlegg. Dette er i hovedsak mindre utbedringer som skjer med hjulgravemaskin med henger.

Vis hensyn ved å gjøre deg til kjenne: få blikk kontakt med fører hvis en beveger seg tett på maskinen. Det vil i de fleste tilfeller være en hjelpemann i nærheten som leder 3.person forbi.

 

Asfaltarbeid uke 45 og 46 

 • Asfaltarbeidet har blitt avbrutt flere ganger grunnet været som har vært! Slik det ser ut nå kommer vi til å bli ferdig med mye av asfaltering fredag og lørdag denne uken (uke 45).
 • Det varsles at det blir asfaltering på lørdag 12.11.22, i hovedsak Åskollvegen, men det kan skje justeringer med at Plassvingen tas med.

Videre plan for asfaltering, varslet fra entreprenøren:

 1. Stange Asfalt fikk lagt mye av bindelaget (lag nr. 2) på selve Åskollvegen i dag og fortsetter med slitelaget (lag nr. 3) i morgen 12.11.22.
 2. Foreløpig ser det ut til at Plassvingen gjøres ferdig mandag 14.11.22 med resterende asfaltlag og avkjørsler for Plassvingen 6 og Plassvingen 1.

Det er vanskelig å si når vegene stenges i nedre del kryss Åskollvegen/Åsvegen og Plassvingen nedre del, men dette skjer over kortere perioder i løpet dagene det skjer.

Arbeidstid på asfaltering vil gå utover normal arbeidstid som er fra kl. 07-19. Det må påberegnes arbeider utover natta.

Se PDF skisse over planen for asfaltering i Åskollvegen. (PDF, 777 kB)

Gang- og sykkelvei (G/S) langs Åsvegen

Entreprenøren holder på med arbeider her og G/S kan bli stengt på kort varsel. Asfaltering ferdig, her blir det istandsetting av grøfter.

I uke 45 har entreprenøren holdt på med nedsetting av et nytt sluk ved parkeringen på Hunn kirke.

Plassvingen nedre del (utenfor Plassvingen 6A/B) og Plassvingen generelt

Det vil skje arbeider rundt eiendommen i Plassvingen 6 og generelt i Plassvingen med istandsetting fremover.

Vegen kan bli midlertidig stengt på kort varsel for videre arbeider som skal skje her.

G/S Torkesvingen og beredskapsveger 

 • G/S-veg Torkesvingen er ferdig asfaltert og åpen. Montering av bom og istandsetting av grøfter/kanter fremover.
 • Utplassering av bommer på øvrige beredskapsveger.

Etablering av turveg (GT2_1 og GT2_2) fra ny lekeplass Åskollvegen til G/S-veg Torkesvingen

 • G/S-veg Torkesvingen er ferdig asfaltert og åpen. Turveg inn til lekeplassen er fortsatt stengt. Turvegen er ferdig asfaltert. 
 • Montering av bom og istandsetting av grøfter/kanter fremover

Ny områdelekeplass for Øverbylia (Åskollvegen) boligområde

Områdelekeplassen nærmer seg ferdig, men er ikke åpen. Viktig at alle respekterer avsperringer og ikke lar barn ta seg inn til lekeplassen før anlegget er åpnet.

Annen informasjon 

 • Anleggsperringer langs skiløype og andre steder må respekteres og ikke brytes. Til informasjon er alpingjerde m/stolper fjernet fra Åsvegen og opp langs skiløypa. Det vil fortsatt være sperringer på nye gangstier fra skiløypa inn mot anleggsområdet og det er ikke lov å gå inn i anleggsområdet. Det blir fortsatt sperring i bunn av Åskollvegen, der det er stengt av i dag. Det vil fortsatt være anleggsdrift og arbeider med istandsetting frem til sluttdato.
 • Gjøvik kommune har koblet om vanntilførselen til Torke den 17.10.22. Torke får nå levert vannet gjennom nytt vannsystem koblet til Torke med ringledning 1 og 2. Vannforsyning kommer fra Bergstoppen Høydebasseng.
 • Det blir kjørt drone i anlegget ved jevne mellomrom for bildedokumentering i anlegget. Dette er til info.
 • Fartsdumper i Åsvegen er fjernet 31.10.22.
 • Forventet ferdigstillelse av anlegget og åpning er 09.12.22, det blir er forskyvning fra 30.11.22 grunnet feilleveranse på trafikkrekkverk for betongmurer i Plassvingen og Åskollvegen.
Stiplet rødelinjer er sperringer for anleggsområdet.

Om prosjektet 

Hvem har oppdraget?

Gjøvik Graveservice AS skal utføre oppdraget. Byggeherre er Gjøvik kommune og Obos Block Watne.

Kontraktsummen er 42,2 millioner kroner. 

Kostnadene fordeler seg med 30,8 millioner fra Obos Block og Gjøvik kommune 11,4 millioner kroner.

Obos Block Watne har planlagt 94 boenheter, fordelt på eneboliger, kjedet eneboliger, rekkehus og leiligheter. Det første salgstrinnet består av 9 eneboliger og forventes å komme ut i salg på slutten av året. Salgsnavnet utad fra Obos Block Watne blir Øverbylia. Starten for prosjektet er i midten av juni og det er planlagt ferdig 31. oktober 2022.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Rolf Perjord i Gjøvik kommune, telefon 971 28 651.

Sikrer vannforsyning

Gjøvik kommune bygger ny overføringsledning for vann, som starter ved Åsvegen og skal helt opp til Øverby. Vannledningen er ca. 1,3 kilometer lang.

Den nye vannledningen sikrer bedre vannforsyning til eksisterende 32 boliger i Torke-/Plassvingen med vann fra framtidig nytt høydebasseng. Boligene får bedre vanntrykk enn tidligere.

Obos Block Watne står for kostnadene med bygging av 300 meter med gang- og sykkelsti fra «Himmelsvingen» i Øverbyvegen og sørover langs Åsvegen til parkering ved Hunn kirke.  Innlandet fylkeskommune overtar gang- og sykkelstien når denne er ferdig. Dette er første del til framtidig gang- og sykkelsti ned til Hunndalen.

Oppgradere gammel avløpsledning

Gjøvik kommune skal oppgradere gammel, felles avløpsledning, som består av overvann og avløp i dag. Dette skjer i nedre del av Plassvingen. Dette gjør det enklere å skifte de gamle ledningene på sikt lengre opp i Plassvingen, samtidig at det tas med forberedende arbeider inn mot «Himmelsvingen» på vann og avløp for framtidig prosjekter. Avløpet fra nytt boligområde i Øverbylia, Torke og store deler av Plassvingen vil gå i nye trasè med kryssing av Åsvegen, fylkesveg 2406, der eksisterende skiløype krysser vegen i dag. Avløpet kobles mot eksisterende ledningsnett der.

Prosjektet skal grave over Åsvegen, fylkesveg 2406 for å legge ned vann-, avløp- og overvannsledninger. Nærmere informasjon rundt dette vil komme når entreprenøren får planlagt arbeidet.

830 meter med ny skiløype

Eksisterende skiløype fra Åsvegen og opp mot Øverby legges om for nytt boligområde. Totalt skal det bygges 830 meter med ny skiløype. Skiløypen kobler sammen NM-trasen i nedre del av Øverbys løypenett. Bredden på NM-trasen blir seks meter og utgjør ca. 230 meter, resterende bredde på skiløype blir fire meter.

Kort prosjektering til utførelse

Arbeidene med detaljprosjektering startet slutten av mars 2020 og prosjekteringen har pågått fram til slutten av januar 2021. Samtidig har det vært gjennomført en mindre reguleringsendring parallelt med prosjekteringen som ble behandlet ferdig 25. februar i år.  

Valgt entreprenør, Gjøvik Graveservice AS ser for seg å starte gravearbeidene i løpet av juni 2021.

Noen byggedetaljer i utbyggingsavtalen

 • Hovedkryss: ca. 20 meter
 • Hovedveger: ca. 915 meter
 • Beredskapsveger: ca. 145 meter
 • Mindre boligveger: ca. 120 meter
 • Turveger: ca. 180 meter
 • Gatebelysning og sandfang
 • Turveger og beredskapsveger: ca. 310 meter
 • Gang- og sykkelveger: ca. 465 meter
 • Gatebelysning
 • Skiløyper:  ca. 830 meter
 • Vann- og avløpsgrøfter: ca. 2500 meter med ca. 40 kumpunkter
 • Åpen overvannsgrøft: ca. 760 meter
 • Fordrøyningsvolum overvann: ca. 1000 kubikk
 • Felles kabel- og trekkerørsgrøft: ca. 3000 meter
 • Gatelys-skap: ca. 10 stk.
 • Skap for fiberkabel:  ca. 3 stk.
 • Fundamentering for n y nettstasjon.
 • Lekeplass