Søk om avkjørsel

Med avkjørsel menes enhver forbindelse mellom byggetomten og offentlig veg. Dette gjelder også der privat veg møter offentlig veg. 

Kommunal veg 

Søknad om avkjørsel på kommunal vei behandles av kommunen. 

Når må du søke? 

  • Etablering av ny vei 
  • Flytting av eksisterende avkjørsel
  • Bruken av eksisterende avkjørsel endres vesentlig, for eksempel med flere bygg

Om eiendommen omfattes av en reguleringsplan som beskriver avkjørselen i detalj, er det ikke nødvendig å søke om tillatelse.  

Slik søker du

Send en kort beskrivelse og søknad til Gjøvik kommune på e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Dokumentasjon til søknaden

  • Situasjonskart som viser avkjørsel, eiendom(bygg) og kommunal veg. Målestokk 1:1000 eller 1:500.
  • Begrunnelse for søknaden og andre opplysninger som du mener kan ha betydning.
  • Beskrivelse av avkjørselen

Retningslinjer og krav  

Gjøvik kommune har egne retningslinjer og krav for avkjørsler fra kommunal veg.

Behandling av søknader 

Å begrense antall avkjørsler er ønskelig, ikke minst ut fra trafikksikkerhetshensyn. Utgangspunket for behandling av søknader er:

  • Hovedveg: Transportveg mellom områder og bydeler. Avkjørsler bør helt unngås.
  • Samleveg: Forbindelsesveg innenfor områder og bydeler, samt mellom atkomstveger og hovedveg. Avkjørsler tillates i begrenset omfang.
  • Atkomstveg: Boliggater der det er lett å få avkjøringstillatelse. I utgangspunktet skal det bare være en avkjørsel per eiendom. I tilfelle forholdene ligger til rette for felles avkjørsel, skal dette foretrekkes.

Riks- og fylkesveg

Søknad om avkjørsel på riks- og fylkesveier behandles av Statens vegvesen, som har ansvar for disse veiene. 

Søk om avkjørsel

Vurdering av søknader 

Søknad om avkjørsel blir vurdert med utgangspunkt i trafikksikkerhet og veiens funksjon (hva den skal brukes til). I regulerte områder behandles avkjørselsøknad som mindre vesentlig reguleringsendring. I uregulerte områder behandles avkjørselsøknad etter Veglovens § 40.

Statens vegvesens Håndbok N100 inneholder regler for veier som bør være avkjørselsfrie og veier som kan ha avkjørsler.