Fokusområder

Tongjordet barnehage er organisert ut i fra et ønske om å ha gode løsninger med tanke på samarbeid, trygghet, lekemiljøer, arbeid i smågrupper og givende fellesopplevelser.

Barn og voksen setter sammen lekeklosser - Klikk for stort bildeLivsmestring og lek

Barnehagen vår har fokus på livsmestring og helse, og vi setter det i sammenheng med barns medvirkning i egen hverdag og viktigheten av gode lekemuligheter. Trygge barn søket mot andre barn, de tar i bruk omgivelsene - i form av lek.

Barn som leker sammen med andre barn, opplever trivsel, mestring og en følelse av egenverd. Den ansattes rolle i leken er viktig, og personalet skal:

 • Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek.
 • Bidra til at barna får felles erfaringerr som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer. 
 • Fremme et inkluderende miljø der alle barn kan delta i lek og erfare lekeglede. 
 • Observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser.
 • Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre.
 • Være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek.
 • Ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle barna kommer inn i leken.

Barn og voksen som er kledd ut til karneval - Klikk for stort bildeVennskap

Vi vil at alle barna i Tongjordet barnehage skal oppleve at de har en venn. 

Slik jobber vi med vennskap i barnehagen:

 • Er bevisste på at vennskap dannes gjennom lek og felles opplevelser.
 • Har temaarbeid om vennskap og følelser.
 • Har samlinger hvor vi snakker om vennskap. Hva er en venn? Hvordan er vi mot vennene våre? Og hvordan tar vi vare på hverandre?
 • Arrangerer vennskapsuke på våren.
 • Jobber med prosjektet "vennskapsgryte" der foreldre involveres til å reflektere rundt spørsmålet "Hvilke ingredienser syntes du er viktig i et vennskap?"
 • Snakker med foreldre og foresatte om tema "voksne  skaper vennskap".
 • Deler barna inn i små grupper.
 • Er tilstede og veileder barna i lek og andre aktiviteter.
 • Bruker aktivitetsplikt (jobber forebyggende med observasjon) og gjennomfører  barnesamtaler og relasjonskartlegginger.

Tre jenter som er kledd ut til karneval - Klikk for stort bildeSpråk

For oss i Tongjordet barnehage er riktig og variert språkstimulering en viktig del av hverdagen. Vi ønsker å skape et språkstimulerende miljø for alle barna i barnehagen ved hjelp av samtaler, høytlesning, tekstskaping, spill, dramatisering, sang, rytme, rim og regler. 

Slik jobber vi med språkstimulering i barnehagen:

 • Anerkjenner og responderer på barnas ulike verbale og nonverbale uttrykk.
 • Legger til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler.
 • Leser bøker, bruker dokumentasjon og ser på bilder sammen med barna.
 • Leser og samtalerom hva vi har lest - sammen med barna. 
 • Undrer oss sammen med barna.
 • Leker med spill, sang, rim og regler.
 • Benevner handlinger og ting. Setter ord på det som skjer rundt oss.
 • Bruke konkreter.
 • Skape tid og rom for rollelek.
 • Støtte flerspråkelige barn i å bruke morsmålet sitt samtidig som vi aktivt fremmer utviklingen av barnas norskspråklige kompetanse. 
 • Er lydhøre og genuint opptatte av - og interessert i- å lytte til barna. 
 • Har pedagogiske, spennende og gode språkmateriell som vi bruker sammen med barna i leke- og smågrupper.
 • Har daglige samlingsstunder.

Kropp og grensesetting

Barn som har kunnskap er bedre beskyttet mot overgrep. Barnehagen kan være med å gi denne kunnskapen ved å snakke med barna om kropp, grenser og overgrep. Vi hjelper barna til å være bevisste om at det er de som bestemmer over egen kropp, og at de ved uønskete handlinger skal si tydelig: "Nei, jeg vil ikke!"

Slik jobber vi med helse og kropp i barnehagen: