Gjøvik kommune

Beitebruksplan

Beitebruksplan

Beitenæringa og kommunen er i gang med å utarbeide en beitebruksplan for Gjøvik kommune. Planen skal dokumentere omfang og verdi av nåværende beitebruk, vise til historisk bruk og framtidig bruk. 

Hvorfor beitebruksplan?

Beitebruksnæringa er Norges største utmarksnæring, nest etter skogbruket. Beitebruksplanen skal være et verktøy for framtidig, rasjonell beitebruk. Planen skal dokumentere dagens beitebruk, synliggjøre verdiskapingen og skape grunnlag for en god og oppdatert forståelse for beitenæringa hos politikere, forvaltning og samfunnet omkring. 

Hvem utarbeider planen?

Planen utarbeides i et samarbeid mellom landbrukskontoret og beitenæringa. 

Ferdigstillelse av planen

Førsteutkastet til beitebruksplanen ble sendt ut på høring til beitelagene i Gjøvik, høsten 2019. Videre skal den sendes ut på høring våren 2020 til andre aktører i næringa, før ferdigstillelse i løpet av 2020.