Gjøvik kommune

Spesielle miljøtiltak (SMIL)

Spesielle miljøtiltak (SMIL)

Spesielle miljøtiltak handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket.

Hvem kan søke?

Foretak som er registrert i Enhetsregisteret kan søke. For å få innvilget tilskudd er det et vilkår at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på eiendommen. 

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. 

Søk om tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL)

Dette skal søknaden inneholde

 • kort beskrivelse av tiltaket
 • kostnadsoverslag
 • kart i målestokk 1:5000 (hvis det er relevant)
 • bilder (hvis det er relevant)

Søknadsfrist og behandling

Søknadsfrist er 1. april. Behandling av søknader er prioritert i henhold til tiltaksstrategi. Landbrukskontoret i Gjøvik behandler alle søknader. 

Hvor mye får jeg i tilskudd?

Vanligvis kan du få innvilget 35 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. Tilgjengelige midler kan påvirke hvor mye du får i tilskudd.  

Hvilke tilskuddsordninger kan jeg søke på?

 • kulturlandskapstiltak
 • biologisk mangfold
 • friluftsliv og tilgjengelighet
 • kulturminner og kulturmiljøer
 • forurensingstiltak
 • avrenning til vann
 • utslipp til luft
 • plantevernmidler