Gjøvik kommune

Fritak fra eiendomsskatt

Fritak fra eiendomsskatt

Fritak for eiendomsskatt

Hvem kan søke om fritak

Eiendommer kan få fritak for eiendomsskatt hvis de faller inn under bestemmelsene i Eiendomsskatteloven § 5 eller § 7.

  • Eiendommer eid av institusjoner, lag og foreninger og som benyttes til allmennnyttig formål.
  • Historiske bygg. Bygget må være vernet eller fredet av offentlig myndighet.

Slik søker du fritak

Fyll ut søknadsskjema under.
Søknad om fritak for eiendomsskatt

Du må søke innen 1 september i år, for fritak neste år