GRAVING I HANS MUSTADS GATE

Oppstart graving i Hans Mustads gate tirsdag 6. juni

Eidsiva starter gravingen i Hans Mustads gate tirsdag 6. juni. Vegen blir stengt for gjennomkjøring samme dag kl. 0600. Vegen vil bli åpnet igjen for gjennomfartstrafikk først neste år.

Fra tirsdag 6. juni blir det også graving i Bakkegata. Her skal kommunen asfaltere om kort tid.

I løpet av sommeren, fra 6. juni til 15. august, skal Eidsivas lokale entreprenør Gjøvik Graveservice «endevende» Hans Mustads gate på strekningen fra Hunnsvegen fram til og med Gjøvik skole. Her skal det legges ned en strømkulvert på vestsiden av vegen. Entreprenøren skal også skifte kommunale vann- og avløpsledninger, samt overvannsrør på vegne av Statens vegvesen.

Gravingen i gaten starter i nord, fra Kvisgaardshjørnet. Fordi anleggsarbeidet er cirka én måned forsinket, planlegger entreprenøren en periode å benytte to arbeidslag som arbeider samtidig på de to strekningene Hunnsvegen-Bakkegata og Bassengvegen-Skolebakken. Det blir med andre ord svært mye aktivitet i vegen. Arbeidet vil foregå i tidsrommet kl. 07-18.

Beboere og grunneiere har anledning til å kjøre til sine eiendommer, og blir varslet når deres avkjørsel blir stengt en kort periode på grunn av graving. Ved stenging av avkjørsel over lengre tid blir det lagt kjøreplater over grøftene. Berørte husstander får beskjed om stenging av vann og strøm i forbindelse med både kabelgravingen og VA-arbeidet.

 

Bakgrunnsstoff:

Strømkulvert

For å bedre forsyningssikkerheten til Gjøvik by har Eidsiva Nett fått konsesjon for bygging av ny transformatorstasjon ved CC-Gjøvik. Den nye stasjonen kommer som et supplement til eksisterende stasjon ved Kallerud, og begge skal være i samtidig drift.

Det skal etableres en sammenhengende innstøpt trekkerørstrase mellom stasjonene. Traseen skal gå fra ny trafo ved CC (Mjøsstranda trafo) til eksisterende trafo på Kallerud (Gjøvik trafo).

Berørte veger er Hans Mustads gate, Hunnsvegen (fylkesveier), Kirkegata og Strandgata (kommunale veier). Entreprisen omhandler også avgreininger fra trekkerørskanalen for oppgradering av distribusjonsnettet.

Gang- og sykkelveg

Statens vegvesen skal bygge gjennomgående sykkelveg med fortau langs Hans Mustads gate og Marcus Thranes gate mellom Raufossvegen og Wergelandsvegen. Det skal også bygges nytt kryss mellom Raufossvegen og Hans Mustads gate, samt fortau og sykkelveg ca. 200 meter langs Raufossvegen. Det foreligger en vedtatt reguleringsplan for prosjektet. Prosjektet vil i hovedsak bli bygd i 2018, men siden Eidsiva nå skal i gang med omfattende graving i Gjøvik sentrum, inkludert Hans Mustads gate, ønsker vegvesenet å få innlemmet en del arbeid i Eidsiva sin kontrakt for å unngå å måtte gjøre unødvendig dobbeltarbeid.

Overvannsløsninger (fordrøyning)

Statens vegvesen vil også gå i gang med prosjektering av blant annet en ny overvannsløsning i Hans Mustads gate. Det er snakk om å fordrøye overvannet i pukklaget rundt VA-ledningene, for å redusere overvannsbelastningen på eksisterende VA-nett lenger ned i byen. Løsningen er til dels ny i Norge.

Vann- og avløpsledninger, fornyelse

I Hans Mustads gate skal også Gjøvik kommune sanere vann- og avløpsledninger på deler av strekningen. Dette er også en del av denne entreprisen. Arbeidet utføres samtidig som kabeltraseen graves. Hans Mustads gate er ca 850 m lang; ca 350 m VA skal saneres, fordelt på tre delstrekk (mellom Hunnsvegen og Bakkegata, mellom Bassengvegen og Skolebakken, samt fra Evry til Storgata).
I Kirkegata skal eksist. 1000 mm avløpsledning (spillvann+overvann) rehabiliteres med strømpe. I Strandgata skal eksist. VA kun hensyntas og flyttes midlertidig ved behov mens graving for kabeltrase pågår.

 

 

 

 

Mvh

Asbjørn Tufto
Virksomhetsleder – Vann, avløp og renovasjon

 

Sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift

E-post: asbjorn.tufto@gjovik.kommune.no
Telefon sentralbord: 61 18 95 00

Telefon direkte: 61 18 97 32 / 975 61 221
Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810  Gjøvik

 

www.gjovik.kommune.no

 

 

Sist endret: 01.06.2017