Byutvikling

Gjøvik skal bli mer BY - et urbant og attraktivt regionsenter ved Mjøsa. Dette er forankret i kommuneplanen og i Visjon Gjøvik 2050. Byvisjonen fastsetter mål for byrom og gater, trafikk, boliger, næring. Gjøvik skal være attraktiv for folk - bosetting og næringsetablering. 

Vi satser på byutvikling

Kommuneplanens samfunnsdel slår fast at Gjøvik, som regionsenter, skal være en by i vekst hvor næringsliv og innbyggere i regionen får dekket sine behov for bolig, arbeid, varer, tjenester og opplevelser. Utvikling av byen skal styrke og spre vekstimpulser i hele kommunen og regionen.

Samtidig med byutviklingen - med konsentrasjon av oppmerksomhet rundt utvikling av bykjernen - arbeider kommunen med utvikling av bydelsentre og lokal stedsutvikling - som i Hunndalen, Biri og Snertingdal. 

Visjon Gjøvik 2050

Visjon Gjøvik 2050 sier at Gjøvik skal være en attraktiv by.

Kommunen har et samarbeid om byutvikling basert på virkemidlene fra areal- og transportplanlegging. Partene i samarbeidet er Byen vår Gjøvik, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen.  Det er i samarbeidet utviklet felles planer og prioriteringer for hvordan byen skal utvikle seg.

Byutviklingsstrategi - Visjon Gjøvik 2050

Byens kvaliteter er sterkt knyttet til Mjøsa og utvikling av Gjøvikstranda vil ha stor betydning for utviklingen av Gjøvik som en attraktiv by, både for innbyggere og tilreisende. Et av de sentrale målene er å begrense barrierene mellom sentrum og Mjøsa; som riksveg og jernbane, som med dagens beliggenhet virker begrensende for byutviklingen. Systematisk og trinnvis utvikling av byen med gater, byrom og møteplasser som innbyr til opphold over lengre tid er viktig.

Ny sentrumsplan for Gjøvik

Sentrumsplanen for Gjøvik - med regulering og bestemmelser om hvordan Gjøvik by skal utvikles - er en viktig planoppgave som kommunen vil prioritere i årene som kommer. Her vil miljø- og klimatiltak få en sentral plass, f.eks med fortetting og sosiale møteplasser.

Gjøvik - del av Mjøsbyen

Gjøvik sin identitet og utvikling knyttes også til utvikling av byen som del av Mjøsbyen – som felles bo- og arbeidsmarkedsregion i Innlandet.