Byutvikling

Gjøvik skal bli mer BY - et urbant og attraktivt regionsenter ved Mjøsa. Dette er forankret i kommuneplanen og i Visjon Gjøvik 2030. Byvisjonen fastsetter mål for byrom og gater, trafikk, boliger, næring. Gjøvik skal være attraktiv for folk - bosetting og næringsetablering. 

Vi satser på byutvikling

Kommuneplanens samfunnsdel slår fast at Gjøvik, som regionsenter, skal være en by i vekst hvor næringsliv og innbyggere i regionen får dekket sine behov for bolig, arbeid, varer, tjenester og opplevelser. Utvikling av byen skal styrke og spre vekstimpulser i hele kommunen og regionen.

Samtidig med byutviklingen - med konsentrasjon av oppmerksomhet rundt utvikling av bykjernen - arbeider kommunen med utvikling av bydelsentre og lokal stedsutvikling - som i Hunndalen, Biri og Snertingdal. 

Visjon Gjøvik 2030

Kommunen har et samarbeid om areal- og transportplanlegging med Byen Vår Gjøvik, Statens vegvesen og fylkeskommunen. Det er her utviklet felles planer og prioriteringer av tiltak for hvordan byen skal utvikles. 

Visjon Gjøvik 2030 sier at Gjøvik skal være en attraksjon i seg selv. Gjøvik by skal ha en sjarmerende bykjerne med et pulserende byliv fylt med opplevelser, flott arkitektur, gangstrøk, attraktive boliger, vakre gater, allsidig kultur- og friluftsliv og et dynamiske handlemiljø. 

Å jobbe med byutvikling, må gjøres trinnvis. Steg for steg samarbeides det om å konkretisere og realisere ønsket byutvikling. Arbeidet bygger flere fagutredninger - som danner et felles kunnskapsgrunnlag. 

Visjon Gjøvik 2023 er under revisjon i 2023. 

Ny sentrumsplan for Gjøvik

Sentrumsplanen for Gjøvik - med regulering og bestemmelser om hvordan Gjøvik by skal utvikles - er en viktig planoppgave som kommunen vil prioritere i årene som kommer. Her vil miljø- og klimatiltak få en sentral plass, f.eks med fortetting og sosiale møteplasser.

Gjøvik - del av Mjøsbyen

Gjøvik sin identitet og utvikling knyttes også til utvikling av byen som del av Mjøsbyen – som felles bo- og arbeidsmarkedsregion i Innlandet.