Gjøvik kommune

Leie før eie

Leie før eie

«Leie før eie» gir familier som har potensiale til å eie sin egen bolig på sikt, en mulighet til å komme seg inn på eiermarkedet. Familier som søker, og får tildelt bolig, leier boligen i de første tre til fem år. Deretter kan boligen kjøpes til avtalt pris. En forutsetning er at familien inngår en spareavtale i leieperioden og at dette beløpet benyttes som egenkapital i forbindelse med kjøp. 

Hvem kan søke? 

Konseptbeskrivelsen for et leie-før-eie-prosjekt i Gjøvik er barnefamilier med økonomiske utfordringer og førstegangsetablerere som har lav, men sikker inntekt. Med økonomiske utfordringer forstår vi familier som i løpet av 3 til 5 år vil være i posisjon til å eie istedenfor å leie.

Kriterier for å få tildelt bolig:

 • Barnefamilie
 • Ha barn som skal bo på adressen
 • Fast inntekt
 • Tilfredsstille bankens krav til finansiering ved framtidig kjøp (finansieringsbevis)
 • Førstegangskjøper på boligmarkedet
 • Forplikte seg til spareplan over husleia i leieperioden
 • Forpliktende leieavtale i tre eller fem år
 • Opsjon på kjøp etter tre eller fem år, men frivillig

Slik søker du

For øyeblikket er det ingen ledige boliger å søke på. 

Bakgrunn

Utgangspunktet for leie før eie-modellen er de store fordelene med å eie sin egen bolig og dermed at boligeie bør være tilgjengelige for flere. I Gjøvik har både lavinntektshusstander og førstegangsetablerere med ingen eller lav egenkapital utfordringer med å etablere seg i boligmarkedet. Boligprisene stiger, egenkapitalkravet er på 15 % og man kan ikke låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt.

Hva er leie før eie? 

«Leie før eie» gir familier som har potensiale til å eie sin egen bolig på sikt, en mulighet til å komme seg inn på eiermarkedet. Familier som søker, og får tildelt bolig, leier boligen i de første tre til fem år. Deretter kan boligen kjøpes til avtalt pris. En forutsetning er at familien inngår en spareavtale i leieperioden og at dette beløpet benyttes som egenkapital i forbindelse med kjøp. 

Om konseptet

Gjøvik Boligstiftelse bygger boligen for en sum i år null, og inngår deretter et leieforhold med husstanden der husstanden har en opsjon på å kjøpe boligen i år fem (evt. år tre) for prisen som Gjøvik Boligstiftelse har betalt for boligen i år null. På den måten oppnår husstanden noen av fordelene ved å eie (ved prisstigning), samtidig som de ikke blir utsatt for økonomisk risiko i leieperioden. Opsjonen om å kjøpe boligen er valgfri, og husstanden kan velge å avstå fra å kjøpe boligen. Dersom husstanden velger ikke å benytte opsjonen om å kjøpe, så opphører leieforholdet.

Den månedlige leien består av utgifter Gjøvik Boligstiftelse har til forvaltning, drift og vedlikehold, og renter på lånet. Siden renten på lånet er betydelig lavere enn avkastningskravet for utleieboliger, vil månedlig netto husleie bli lavere enn markedsleie for tilsvarende boliger. I gapet mellom boutgiftene i modellen og markedsleie, ligger det mulighet for sparing – dersom husstanden i utgangspunktet har økonomi til å dekke markedsleie. Sparingen vil inngå som en del av den månedlige leien.

Spardelen av husleiebeløpet som innbetales settes på en BSU-konto eller konto med tilsvarende sikkerhet i leietakers navn, slik at alle renter tilfaller leietaker og gir en transparent oversikt over beløpet som er blitt innbetalt.  Hvis leieforholdet avbrytes så beholder leietaker kontoen med innbetalt beløp.

Fordelene ved leie før eie

Å inngå en avtale om å leie før eie gir husstanden forutsigbarhet rundt boforholdet og økonomien knyttet til dette. Fordelene er flere:

 • Husstanden får en bolig tilpasset sitt eget behov.
 • Husstanden vet hva kjøpesummen vil være etter tre eller fem år.
 • Husstanden sparer i leieperioden penger til egenkapital.
 • Mer sannsynlig at leieboligen blir bedre ivaretatt når planen er å eie den samme boligen etter tre eller fem år.
 • Verdiøkning gjennom godt vedlikehold tilfaller husstanden ved kjøp av leieboligen.
 • Verdistigning på boligen i leieperioden er et bidrag til å øke egenkapitalen.
 • Rentebetjening av kjøpesummen vil gi billigere leie enn gjengs markedsleie.
 • Husstanden kan velge å takke nei til opsjonen om kjøp og løper ingen risiko.
 • Hvis husstanden ønsker å kjøpe en annen bolig enn leieboligen, så har husstanden i løpet av leieperioden fått spart opp egenkapital på «BSU-kontoen».

Det tillates ikke framleie av boligen i leieperioden.

Spørsmål? 

Gjøvik boligstiftelse administrerer prosjektet og er byggherre.

 • Ta kontakt med Gjøvik boligstiftelse på telefon 40 02 05 15.