Bedriftsintern opplæring (BiO)

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben. 

Søknad om støtte til bedriftsintern opplæring sendes via regionalforvaltning.no. Der finner du også de fullstendige kriteriene for ordningen.

Hva kan det søkes om støtte til

  • Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte, herunder lærlinger. Eiere av enkeltpersonforetak kan omfattes av ordningen når de deltar i opplæring sammen med ansatte.
  • Bedriften kan få støtte til kostnader knyttet til opplæring, herunder reiseutgifter for kursholder og deltakeravgift samt til lønnsutgifter for deltakerne under opplæringstiden. 
  • Tilskudd kan tildeles for arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Helt permitterte kan omfattes dersom regelverket for dagpenger tillater det. Det gis ikke lønnstilskudd for permitterte arbeidstakere som mottar dagpenger. 

Hvem kan søke

  • Enkeltbedrifter, flere bedrifter sammen, bransjeorganisasjoner, destinasjonsselskaper og liknende kan søke. Søker må dokumentere at opplæring går til arbeidstakere med arbeidssted i Innlandet.
  • Det gis ikke tilskudd til bedrifter som er i en økonomisk vanskelig situasjon. 
  • Ordningen er ikke rettet mot bedrifter som tilbyr kompetanse til andre. 

Mer informasjon om ordningen finner du på Innlandet fylkeskommune sine nettsider. 

Kontakt

Ønsker du mer informasjon om ordningen eller har spørsmål?

Kontakt Turid Lie rådgiver hos Innlandet fylkeskommune.