Pedagogisk praksis

Barnehagens visjon: Vi tenner barns stjerneøyne -  Oppvekst, et liv i bevegelse

Progresjon

Med begrepet progresjon menes fremgang, læring og utvikling. Vi jobber mot at alle barn skal oppleve en progresjon i barnehagens innhold.

Vi ønsker at det skal være forskjell på aktiviteter, pedagogisk innhold, arbeidsmåter og fysisk materiell som vi tilbyr 5-åringer kontra en ettåring. 

Det er viktig at vi gir barna en balanse mellom det å oppleve mestring og å kunne strekke seg etter nye mål. Dette gir barna mulighet til å lære nye ting, og få en god selvfølelse ved å mestre nye oppgaver. 

Slik gjør vi det:

 • Oppdage, følge opp og utvide det barna er opptatte av.
 • Bidra til at barna opplever mestring og samtidig har noe å strekke seg etter.
 • Sørge for å tilby barna variasjon i aktiviteter, materialer, bøker og leker ut ifra utviklingsnivå. 
 • Tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer.
 • Barna blir daglig delt inn i smågrupper og størrelsen på gruppen kan variere fra 3-8 barn, alt ettersom hva vi skal gjøre. Hensikten med denne inndelingen er flere: 
  • Skape ro og konsentrasjon for det enkelte barn i forhold til lek og aktivitet.
  • Fremme kontakt og stimulere til vennskap mellom barn
  • La barn med sammenfallende interesser få leke/aktivisere seg sammen.
  • Øve seg på spesifikke områder som språk, motorikk og/eller sosiale ferdigheter.
  • Løse en felles oppgave og/eller fordype seg i et tema
  • Jobbe i smågrupper, som både settes sammen bevisst og planlagt på forhånd, eller det kan også være ei gruppe som personalet oppretter i løpet av dagen - med utgangspunkt i det barna er opptatt av. Frileken gir muligheter for spontane grupper, og disse smågruppene dannes daglig og blir tatt vare på av med-lekende og nysgjerrige ansatte.

En dame som slår på en pinjata - Klikk for stort bildeOmsorg

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel - og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg både fysisk og psykisk. 

Omsorgen skal være framtredende i alle situasjoner i hverdagslivet. Omsorg handler om klær, mat, søvn, det handler også om nærhet i relasjoner og å bli sett. Barn som erfarer å få omsorg, lærer å gi omsorg.

Danning

Danningsprosessen handler om å tilegne seg verdier, normer, tanker og handlingsmåter som er viktige for å kunne delta i felleskapet.

Danning skal sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne. En viktig del av danningsprosessen er å støtte barna i utviklingen av god selvfølelse.

Barn og voksen setter sammen lekeklosser - Klikk for stort bildeLæring

Barnehagens pedagogiske praksis skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, danning, lek, læring, språk og sosial kompetanse henger sammen.

Vi vet at barn lærer gjennom lek og samspill med andre, og vi skal tilrettelegge hverdagen med dette som utgangspunkt. 

Tongjordet barnehage er en barnehage med trygge, varme og grensesettende ansatte, og personalet skal

 • fange opp barnas interesser og engasjement
 • støtte barnas nysgjerrighet, undring, initiativ, kreativitet og læringslyst
 • utvide barnas erfaringer
 • reflektere sammen med barna