Ordensregler for Vindingstad skole

 • Elevene møter presis til timer.
 • Elevene bidrar til arbeidsro i timene.
 • Elevene er ute i friminuttene, med unntak av evt. toalettbesøk.
 • Elevene er på skolens område i skoletiden.
 • Elevene har med bøker, ladet iPad og annet nødvendig utstyr.

Kjennetegn på god orden og oppførsel

Vedtatt i samarbeidsutvalget 20. oktober 2023.

 1. Elevene kommenterer ikke eller oppfører seg på en krenkende måte overfor ansatte eller medelever.
 2. Mobiltelefoner, smartklokker og dataspill o.l. skal ligge avslått i elevenes skolesekker.
  1. Mobiltelefoner og smartklokker er ikke tillatt brukt mens eleven er på skolens område i skole- og SFO-tid. 
  2. Skolen har ikke ansvar for private eiendeler som uoppfordret tas med, dette gjelder også privat digitalt utstyr. De er ikke tillatt brukt i skoletida.
 3. Skolens datamaskiner/iPader brukes kun til læringsarbeid etter avtale med voksne. Egen avtale underskrives. Egne nettbrettregler. Se skolens hjemmeside.
 4. Elevene bruker ikke brus, energidrikk, tyggegummi og godteri på skolen.
 5. Sikkerhetsregler ute:
  1. På skøytebanen er hjelm påbudt.
  2. Bruk av sykkel og el-sparkesykler o.l. er ikke tillatt brukt i skolegården. Disse skal være parkert på sykkelparkering.
  3. Rullebrett og sparkesykler kan brukes på anvist område. Hjelm er påbudt. 
  4. Snøballkasting er kun tillatt på oppsatt blink. 
  5. Ballspill skal skje på anviste plasser.
 6. Trafikkregler skal følges på skoleveien.
  1. Det er foreldrene som bestemmer om elevene skal sykle til og fra skolen. Skolen og FAU oppfordrer foreldrene til å følge Trygg trafikks anbefalinger når det gjelder sykling! 
  2. På skoleveien brukes gangvegen, også til sykkel, sparkesykkel, spark o.l. 
  3. Sykkelhjelm er påbudt.

Ved brudd på reglementet kan følgende tiltak benyttes

Rektor eller ansatt vurderer i hvert enkelt tilfelle den mest formålstjenlige reaksjonen.

 • Dialog med en av de ansatte, muntlig og/eller skriftlig dialog med hjemmet, eventuelt i samarbeid med hjelpeinstanser.
 • Aktivitetsplan jf. § 9A- 4, opplæringsloven. 
 • Gjenstand beslaglegges for resten av skoledagen.
 • Pålegg om å reparere/rette opp igjen skadeverk.
 • Erstatningsansvar etter erstatningsloven jf. § 1-2 med inntil 5000 kroner. 
 • Bortvisning jf. § 9A- 11, opplæringsloven.
 • Anmeldelse av straffbare forhold.