Vedtekter for de kommunale barnehagene i Gjøvik kommune

Disse vedtektene er gitt av utvalg for oppvekst i møte 30. januar 2024 med hjemmel i Lov om barnehager sist endret 01.01.2022. Disse vedtektene erstatter tidligere vedtekter for kommunale barnehager.

§ 1 Eierforhold

1.1 Barnehagene eies av Gjøvik kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64, samt av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og plan for den enkelte barnehage.

§ 2 Formål

2.1 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet og nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og forskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

2.2 Barnehagene i Gjøvik skal legge grunnlaget for å sikre et helhetlig utdanningstilbud med høy kvalitet.

2.3 Barn i barnehage har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

§ 3 kommunal forvaltning

3.1 Ansvaret for den kommunale forvaltning av barnehagene ligger til kommunestyret, eller til det utvalg kommunestyret delegerer ansvaret til etter Kommunelovens § 10.

§4 Styringsverk

4.1 Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg som består av likt antall fra foreldre og personalet og et foreldreråd, jfr. Lov om barnehager, § 4.

4.2 Styrer representerer kommunen som eier i samarbeidsutvalget.

4.3 Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen, og skal fremme fellesinteresse til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

§ 5 Opptaksmyndighet

5.1 Søknad til hovedopptak er 1. mars, og det søkes elektronisk.

5.2 Kommunedirektøren eller den dette delegeres til, foretar opptak av barn. Klageinstans er formannskapets nedsatte klageorgan etter Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 8.

§ 6 Opptak

6.1 Barnehagene tar inn barn av foreldre som er bosatt i Gjøvik kommune. Dispensasjon kan gis for 1 barnehageår av gangen.

6.2 Barn som fyller 1 år senest innen utgangen av november har rett til plass når det er søkt innen søknadsfristen 1. mars.

6.3 Tildelt barnehageplass beholdes fram til skolestart for barn bosatt i Gjøvik kommune.

6.4 Ved inntak av barn skal det foretas en total vurdering av barnets situasjon og av sammensetningen av barnegruppene i barnehagen.

6.5 Barn som tilfredsstiller følgende kriterier prioriteres ved opptak:

 1. Barn som i henhold til sakkyndig vurdering har nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter Lov om barnverntjenester §5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b - Kode 10 
 2. Barn med dokumentert store helsemessige, sosiale eller psykiske problemer - Kode 20
 3. Barn fra hjem med dokumentert store helsemessige, sosiale eller psykiske problemer - Kode 30
 4. Bosatte flyktningbarn - Kode 35
 5. Barn fra minoritetspråklige familier - Kode 40
 6. Barn som har søsken i den ønskede kommunale barnehagen ved oppstart, med rett til barnehageplass jfr. barnehageloven – Kode 45
 7. Barn som etter vedtak fra kommunedirektøren blir tildelt plass i rekrutteringsøyemed - Kode 50 

Ved ellers like søkerforhold prioriteres det eldste barnet først.

Suppleringsopptak foretas gjennom hele året dersom det blir ledig plass. Dette opptaket gjelder barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristene for hovedopptak. 

§ 7 Oppsigelse

7.1 Oppsigelsestiden er 1 måned. Oppsigelse skal skje elektronisk, og oppsigelsesperioden løper fra den dagen oppsigelsen mottas i barnehagen. 

7.2 Fravær fra barnehagen under 1 måned gir ikke rett til redusert betaling. Legitimert sykefravær sammenhengende i 1 måned eller mer, gir rett til fradrag for hver dag barnet er borte fra barnehagen utover 1 måned. Fradraget regnes ut for hver dag på grunnlag av den fastsatte månedsbetalingen.

7.3 Permisjon fra barnehageplassen:

 • Det kan gis permisjon for inntil ett barnehageår av gangen.
 • Oppstart etter permisjon vil være i august.
 • Det innvilges ikke permisjon i perioden 1. mai og ut barnehageåret.
 • Styrer i den enkelte barnehage behandler permisjonssøknaden.
 • Dersom du får innvilget permisjon betaler du ikke for plassen i permisjonsperioden.
 • Oppstartdato kan i hovedsak ikke utsettes. Barnehagesjefen vurderer hvert enkelt tilfelle, med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon.

§ 8 Barnehagens åpningstid

8.1 Barnehageplassen kan som hovedregel benyttes 9 t/pr. dag sett over én uke.

8.2 Barnehageåret går fra 15. august til 14. august. I løpet av dette året skal barnet ha minimum 4 ukers ferie fra barnehagen, hvorav 3 uker i sammenheng om sommeren.

8.3 Barnehagene er stengt i 2 uker i skoleferien og fra 24. desember til og med 1. januar hvert år. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen klokka 12.

Det avholdes 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Da er barnehagen stengt.

§ 9 Foreldrebetaling

9.1 Stortinget fastsetter hvert år maksimalpris pr. år for heldagstilbud i barnehage. Det betales for 11 måneder i året.

9.2 Betalingssatser for deltidsplass beregnes ut fra 100 % betaling på følgende måte: 

 • 90 % plass = 96 % av sats
 • 80 % plass = 88 % av sats
 • 70 % plass = 80 % av sats
 • 60 % plass = 72 % av sats
 • 50 % plass = 64 % av sats

9.3 Står betaler til rest med 2 måneders betaling eller mer, kan barnet miste den tildelte plassen. Dersom foreldre ligger etter med betalingen i to måneder eller mer, skal Gjøvik kommune bistå med hjelp til å lage en plan slik at barnet unngår å miste barnehageplassen.

9.4 Redusert foreldrebetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid. Gjøvik kommune behandler søknader om redusert foreldrebetaling etter de nasjonale reglene for inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

§ 10 Leke- og oppholdsareal

10.1 Ved etablering av barnehage skal netto leke- og oppholdsareal pr. barn være på minst 4 m2 pr barn over 3 år og 5,3 m2 pr. barn under 3 år.

§ 11 Politiattest

11.1 Den som skal arbeide i barnehagen må legge fram tilfredsstillende politiattest, jfr. Lov om barnehager §30.

§ 12 Helsekontroll

12.1 Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. jfr. Lov om barnehager § 50

12.2 Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.

§ 13 Opplysningsplikt til barnevernstjenesten

13.1 Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen omsorgssvikt, jfr. Lov om barnehager § 46.

13.2 Etter pålegg fra de organer som er ansvarlig for gjennomføring av Lov om barneverntjenester plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysningene skal normalt gis av styrer.

13.3 Sakens parter skal så langt som mulig informeres om at opplysninger gis og hva dette omfatter med mindre dette kan hindre eller vanskeliggjøre at barneverntjenesten kan gi barnet tilstrekkelig hjelp.

§ 14 Øvingsopplæring

14.1 Kommunen plikter å stille sine barnehager til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar førskolelærerutdanning. Lov om barnehager § 51.

14.2 Barnehagens styrer og pedagogiske ledere plikter å veilede studenter i slik øvingsopplæring.

§ 15 Internkontroll

15.1 Barnehagen har internkontroll i samsvar gjeldende lovverk.

§ 16 Vedtektsendringer

16.1 Endringer i disse vedtektene er delegert fra kommunestyret til utvalg for oppvekst, kultur og idrett.