Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder.

Kommunens rolle ved kriser

Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet. Beredskapsplikten er forankret i Sivilbeskyttelsesloven og utdypet i tilhørende forskrift. 

Det er etablert planverk, varslingsrutiner og tiltak som gjør at kommunen er forberedt på å håndtere uønskede hendelser - både i forhold til naturhendelser, søm følge av ulykker eller hendelser som berører tjenesteyting eller lokal infrastruktur.

Kommunen samarbeider om samfunnsikkerhet og krisehåndtering med mange andre myndigheter - som fylkesmannen, politiet, sivilforsvaret, forsvaret og nabokommuner.

Hendelser skal i utgangspunktet håndteres innenfor den normale virksomhet. Når det vurderes at denne ikke klarer å håndtere hendelsen, at det trengs flere ressurser, koordinering at tiltak ut over berørt virksomhet eller konsekvensene blir store, aktiviseres den kommunale kriseorganisasjonen. Kommunedirektøren beslutter om den kommunale kriseledelsen skal samles og/eller planlagte krisehåndteringstiltak skal iverksettes.  

Kommunal kriseledelse

Kommunedirektør er leder av kommunen kriseledelse. Her sitter også kommunalsjefene for sektorene og fagpersoner med overordnet beredskapsansvar - kommuneoverlege, brannsjef og kommunikasjonssjef. I tillegg møter også politiet. Andre innkalles ved behov, avhengig av hendelse.

Ordfører er kommunens talsperson ved krisehendelser.

Kriseteam

I kommunen er det et eget kriseteam - med fagpersonell som har særskilt kompetanse i psykososialt arbeid. Medlemmene er leger, psykiatriske sykepleiere, helsesøster, familierådgiver, sosionom, prest og politiets pårørendekontakt. 

Kriseteamet mobiliseres etter vurdering av behov av nødetatene, legevakt/AMK eller kommunal kriseledelse. Krisetemaet kontaktes av Gjøvik interkommunale legevaktetter anmodning fra en av disse instansene.

Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte kriseteamet hvis en har ønske om hjelp. Ønske eller behov for hjelp fra kriseteamet kan skje gjennom henvendelse til fastlege eller legevakt.

Beredskapsråd for kommunen 

Beredskapsrådet er kommunens samarbeids- og rådgivningsorgan for beredskapsspørsmål. Rådet ledes av ordfører og består av to politisk valgte representanter, kommunedirektør, kommuneoverlege, brannsjef, teknisk driftssjef og representanter fra politiet, forsvaret, sivilforsvaret, kirken, sykehuset, kraftforsyningen og NTNU. Andre kan innkalles til møter ved behov.

Rådet har ordinært et fast årlig møte - i februar/mars.

Kommunalt risikobilde 

Kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet.

For å kunne forbygge kriser og ha en god beredskap må vi først vite hvilke kriser som kan ramme byen vår. Kommunalt risikobilde er en samlet oversikt over risiko og sårbarheter som forteller oss hva vi må arbeide for å forebygge og hva vi må ha en beredskap for å håndtere.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Gjøvik kommune (PDF, 4 MB)

Beredskapsplan 

Beredskapsplanen for Gjøvik kommune er det overordnede planverket som legges til grunn for Gjøvik kommunes håndtering av store eller sektorovergripende beredskaps- eller krisesituasjoner. Beredskapsplanen bygger bl.a. på kommunens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse – med en vurdering av hvordan kommunen generelt kan være forberedt til å håndtere ulike hendelser. Beredskapsplanen omhandler ansvar og roller, kriseorganisering og forberedte rutiner for den overordnede håndtering av hendelser.

I den offentlige versjonen av beredskapsplanen er navn og kontaktinformasjon "sladdet". 

Beredskapsplan for Gjøvik kommune - offentlig versjon (PDF, 603 kB)

Trenger du kontakt med kommunen eller nødetater, ta kontakt med oss på vakttelefonnummerene.

Relevante lover og forskrifter

Kommunens beredskapsplikt er fastsatt i Sivilbeskyttelsesloven.

I tillegg er det krav til vår beredskap i flere lover og forskrifter som for eksempel HelseberedskapslovenFolkehelselovenDrikkevannsforskriftenForskrift om kommunal beredskapspliktForskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.